Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB op2954 (27 / setembre / 2021)

Granollacs, Bernat de (ante 1421 – c. 1487-1488). Sumari

Aquesta obra té:

Traducció: Granollacs, Bernat de (ante 1421 – c. 1487-1488). Lunarium [Llatí]. Traductor: Anònim

Traducció: Granollacs, Bernat de (ante 1421 – c. 1487-1488). Sommario [Italià]. Traductor: Anònim

Traducció: Granollacs, Bernat de (ante 1421 – c. 1487-1488). Sumario [Castellà]. Traductor: Anònim

Traducció: Granollacs, Bernat de (ante 1421 – c. 1487-1488). Sumario [Gallec]. Traductor: Anònim

Publicació de la fitxa: 2013-06-24
Darrera modificació: 2015-07-19
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Estat:parcial

Identificació

Autor:Granollacs, Bernat de (ante 1421 – c. 1487-1488)
Títol regularitzat:Sumari
Altres títols:Lunari
Llengua:Català
Data:estimada - c. 1484
Lloc:Barcelona
Bibliografia sobre la datació:Data radix de la versió que copià Carbonell (ACG).
Estat de l'obra:conservada
Forma:prosa
Gènere:Llunari
Matèries:Astronomia i astrologia

Contingut

Consistència:completa

Íncipit

Rúbrica inicial:«Sumari dels girants e plens de la luna e dels eclipsis del sol e de la luna e de les festes movibles e del temps de les núpties e de l'Avent e dels quatre temps de l'any los quals cascun christià que de edad sia és tengut de dejunar» (ACG)
Íncipit text:«De la nobilíssima art e scièntia de astrologia és stat tret lo present sumari per lo egregi e sapientíssim astròlech mestre Bernat de Granollachs, mestre en artz e en medecina de la ínclita ciutat de Barcelona. En lo qual sumari són les conjunctions e oppositions, ço és, los girans e los plens de la luna, sumat per cascun mes e per anyades de l'any present que comptam .M.CCCC.LXXXIIII. fins en l'any .M.D.L., segons largament e manifesta se demonstrarà en lo present libre...» (ACG)

Èxplicit

Èxplicit del text:«... De Nadal e Carnestoltes haurà .VII. semmanes e .VI. jorns. Serà Septuagèsima a .II. de febrer; lo dimarts de Carnestoltes, a .XVIII. de febrer; Pascua, a .VI. de abril; les Letanies, a .XII. de maig; Assensió, a .XV. de maig; Cinquogesma, a .XXV. de maig; la Trinitat, lo primer de juny; Corpus Christi, a .V. de juny. Haurem .XII. de aure-nombre. Serà lètera dominical E» (ed. 1485)

Sinopsi

Sinopsi:Aquest llunari va ser el primer text de caràcter astronòmic que s'imprimí en català, i també el llunari més cèlebre i amb més difusió a la Corona d'Aragó. Després d'una introducció, Granollacs hi va computar el moviment de la lluna en una sèrie de taules —una per any— en les quals va consignar el mes, l'hora i els minuts dels plenilunis i novilunis de cada any, les conjuncions i oposicions de la lluna i els planetes, els eclipsis, les festes movibles, l'aure-nombre i la lletra dominical.
Públic/intenció:Sectors extraacadèmics urbans.
Públic/intenció:Profans

Transmissió

Manuscrits:Fragmentària - Girona - ACG - Còdexs - 69 - ff. 206r-210r
Impresos:Nàpols [Napoli], Mattia Moravo, 1485 – Bernat de Granollacs, Sumari
Barcelona, Joan Rosenbach, 1513 – Bernat de Granollacs, Sumari
Atestacions documentals:
  1. Palma [Ciutat de Mallorca] - ARM - Protocols notarials – T-496, ff. 53-62 – 19 febrer 1500 – ítem 54
  2. Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 241/***, 16-XI-1506 – 16 novembre 1506 – ítem 10
  3. Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 241/***, 26-XI-1506 – 26 novembre 1506 – ítem 7
  4. Tarragona - AHAT - Protocols notarials – Manual notarial IV, Inventaris 1509-1520, ff. 178r-185r – 24 febrer 1520 – ítem 3

Bibliografia

Edicions:Granollachs (1948), El Lunari de Bernat de ... - Facs. de l'ed. de 1513 amb el Reportorio d'Andrés de Li
Adroher Ben (1956-1957), "Estudios sobre el manuscrito ...", pp. 153-161 - Ms. ACG (1484)
Chabás Bergon - Roca i Rosell (1985), El Lunari de Bernat de ... - Facs. de l'ed. de 1485
Catàlegs i repertoris:Aguiló i Fuster (1923), Catálogo de obras en lengua ..., § 1974 (ed. de 1513)
Wilkinson (2010), Iberian Books: Books Published in ..., ***
Bibliografia:Font i Sagué (1908), Historia de les ciencies naturals ..., pp. 8-9, 15 i 66
Madurell i Marimon - Rubió i Balaguer (1955), Documentos para la historia de la ..., p. 137
Batlle Gallart (1980-1982), "Els Granollacs, metges de ..."
Chabás Bergón - Roca Rosell (1986), "Contenido astronómico del ...", vol. 3, pp. 205-214
Chabás Bergón - Roca i Rosell (1998), "Early printing of astronomy: the ..."
Li (1999), Reportorio de los tiempos
Delbrugge (2002), "Capitalizing on the stars ...", pp. 301-305
Cifuentes i Comamala (2006), La ciència en català a l'Edat ..., pp. 200-201
Delbrugge (2008), "From lunar charts to Li ..."
Martos (2014), "La editio princeps del ..."

Observacions

Moltes de les edicions que se'n coneixen, en particular les més antigues, sovint no porten data ni lloc d'impressió i tampoc nom d'impressor. La sèrie de taules que contenen, però, solen començar en l'any que fou impresa cada edició i arriben sempre a 1550. D'aquest fet es dedueix que l'original català fou escrit no més tard de 1484, possiblement abans. Aquesta és la data radix de la còpia manuscrita de Pere Miquel Carbonell (1434 – 1517) a l'ACG, feta a partir d'un manuscrit o més probablement d'una edició impresa perduda que hauria estat publicada a Barcelona.

La primera edició impresa en català que se'n conserva és de 1485. Es va reeditar a Barcelona els anys 1510, 1513, 1514 i 1519, i es va traduir a l'italià (1485), el llatí (1488), el castellà (c. 1488) i el gallegoportuguès (1518). En conjunt se n'han computat unes 90 edicions (Chabàs - Roca, 1985: 91-104), encara que d'algunes només n'hi ha el testimoni dels bibliògrafs que les van poder veure i segurament hi ha confusions.

L'edició de 1492 de la traducció castellana, editada a Saragossa, va ser incorporada a Andrés de Li, Reportorio de los tiempos. A partir de llavors es van originar dues tradicions editorials, tant en castellà com en català (Lunari e Reportori del temps des de 1510) i en llatí, les unes exclusivament amb el text de Granollacs i les altres amb aquest més l'obra astrològica d'Andrés de Li. En aquestes últimes el nom de Granollacs va arribar a desaparèixer a favor del de Li, i tant el text com les taules van patir modificacions i actualitzacions. El llunari de Granollacs va constituir un model per a les obres posteriors del gènere que es van publicar fins al segle XIX.