Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc106 (31 / juliol / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres – reg. 1870, f. 73v

Publicació de la fitxa: 2014-08-28
Darrera modificació: 2014-08-29
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Manament
Per unitat productora:Reial

Matèria

Llibres – Nobles – Pintor – Rei – Tècnica

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 1870, f. 73v

Data i lloc

Datació:expressa
Data:2 desembre 1388
Lloc:Montsó [Monzón]

Contingut

Regest

Joan I demana al seu camarlenc, el vescomte de Roda, que li faci fer un llibre de mostres de brodats per a ús dels seus brodadors i que procuri que el pintor francès Jaco Tormo (o Tuno) es traslladi a la seva cort.
Persones relacionades
1. Joan I el Caçador (1350 – 1396) - atorgant
2. Ramon de Perellós (c. 1350 – post 1419) - intermediari

Text

Transcripció:«Lo rey d'Aragó. -- Vezcomtes: axí com sabets, Nós avem ací de assats abtes brodadors qui broden contínuament nostres robes per a la festa de Paschua florida, en la qual entenem a lexar lo dol e portar e arrear-nos axí bé o mils que jamés, mas fallen-lus mostres de guises e divises novelles. Per què us manam que prestament ne façats fer un libre on ne haja de diverses maneres, e de les pus belles e pus estranyes e plasents que ésser puxen, e que l'hajam com abans porets. Noresmenys, fets vostre poder que Jaco Tormo, lo qual dien que és tan abte pintor, venga a nostre serviy e que amén dos de sos baylets qui li ajuden, car Nós li darem per si e per los dits .II. ajudants dos florins cascun dia, bé que·ns plaurà que vosaltres assagets si per menys lo porets haver. E axí dats en tot bon recapte e prestament, però no tardets vostra venguda. Data en Muntsó, sots nostre segell secret, a .II. dies de deembre de l'any mil .CCC.LXXXVIII. Rex Johannes. -- Dominus rex mandavit mihi Petro de Beviure».
Llibres
Anònim, Mostrari de brodat
Observacions:El vescomte era a París i el llibre, si el va arribar a fer fer, es devia elaborar allà. De la carta del rei es dedueix que havia de ser un recull de mostres de dissenys abstractes o vegetals sense cap text, o bé amb descripcions mínimes, que podien ser en francès o en català.

Observacions

Hem ortografiat el text proporcionat per Rubió i Lluch.

En altres documents publicats per Puiggarí (1880), "Noticia de algunos artistas ...", pp. 79-80 (ACA, C, reg. 1954, ff. 73r i 85r), Joan I comunica al vescomte (20-II-1388) que ha aconseguit tres bons brodadors de Brabant i li mana que quan arribi a París localitzi el pintor Jaco Tuno, que els brodadors recomanen, i el faci venir a la seva cort; i (16-III-1388) que l'aconsegueixi com sigui, perquè «habem mester un bon pintor per als nostres brodadors», però que abans s'asseguri que sàpiga dibuixar bé figures i cares humanes («sàpia ben formar e pròpiament divisar figures de persones e ressemblar fisonomies de cares»). Malgrat això darrer, el mostrari que el rei encomana fer en aquest document posterior no sembla de figures antropomòrfiques ni tampoc de dissenys d'aquest pintor.

Bibliografia

Edicions:Rubió i Lluch (1908-1921), Documents per l'historia de la ..., vol. 2, pp. 311-312, doc. 321
Citacions:Ferrer i Mallol (1995), "Activitats polítiques i militars ..." no cita aquest doc., però situa Perellós a París entre gener de 1388 i, almenys, gener de 1389
Miquel Juan (2008), Retablos, prestigio y dinero ..., pp. 33, 54, 59 i 195, sobre el pintor