Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ENG

Sciència.cat DB doc108 (06 / juny / 2020)

València - Arxiu del Reial Col·legi-Seminari de Corpus Christi de València (Col·legi del Patriarca) - Protocols notarials – vol. 21513

Publicació de la fitxa: 2014-08-30
Darrera modificació: 2016-07-18
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:bàsica

Tipologia

Notarial – Dipòsit

Matèria

Instrumental – Llibres – Notari – Pintor – Tècnica – València

Identificació

Localització

Arxiu / fons:València - ASCC - Protocols notarials
Signatura:vol. 21513
Òlim:Joan Gamisa, protocol, 1474.

Data i lloc

Datació:expressa
Data:18 maig 1474
Lloc:València

Contingut

Regest

Regest:Contracte de dipòsit de béns formalitzat per Miquel Atzuara, pintor de València, amb el notari Lluís Gasset, de la mateixa ciutat.
Persones relacionades
1. Miquel Atzuara (fl. 1437 – 1474) - posseïdor de béns
2. Lluís Gasset (fl. s. XV-2) - destinatari
3. Joan Gamisa (fl. 1472 – 1491) - notari

Text

Transcripció:«Miquael Adzuara, illuminator, civis Valentie, gratis et cetera, confiteor et in veritate recognosco tenere in comanda a vobis, honorabili et discreto Ludovico Gacet, notario, presenti, bona mobilia inmediate sequentia: primo, hun lit de sis posts ab peus travesser e matalaf blanch; ítem, una flaçada cardada pelrasa; [...] ítem, hun drap de pinzell ab la història de la sanch de Jesuchrist; ítem, hun altaret ab son retaule ab la ymatga de la Verge Maria e lo devallament de la creu ab son davant altar e tovallola; ítem, hun artibanch de tres caxons ab tanquadura de ballesta; [...] ítem, hun taulell d'estudi ab caxó; ítem, una caxeta vella e altra chiqua de pi; <ítem>, una cadira de barber; [...] ítem, una pedra de molre colors appellada porfi ab hun moló per molre ab hun banquet de quatre peus; ítem, moltes mostres de art de il·luminador e cinch libres de paper de algunes coses de art de il·luminador; ítem, dos canelobres de lautó; [...] ítem, unes prempses de libres; [...] ítem, hun faristol per scriure e plomes e moltes altres frasques de il·luminar [...]».
Llibres
2. Anònim, Llibre de l'art de l'il·luminador
Text:«Ítem... sinch libres de paper de algunes coses de art de il·luminador».
1. Anònim, Mostrari d'il·luminar (referències genèriques)
Text:«Ítem, moltes mostres de art de il·luminador».

Observacions

N'hem revisat la transcripció.

Bibliografia

Edicions:Barón de Alcahalí (1897), Diccionario biográfico de ..., p. 55
Sanchis Sivera (1930), Pintores medievales en Valencia, p. 76 [de 1914]
Montero Tortajada (2013), La transmisión del conocimiento ..., pp. 787-788, doc. 81 (a partir de Sanchis Sivera)
Reproduccions:Arxiu digital de l'ASCC
Citacions:Español Bertrán (1997), "La transmisión del conocimiento ...", p. 84 ("Atzavara", "1457")
Montero Tortajada (2008), "Emulación y superación del ...", p. 147
Montero Tortajada (2013), La transmisión del conocimiento ..., pp. 110, 112-113, 128, 207 i 212