Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc108 (18 / abril / 2021)

València - Arxiu del Reial Col·legi-Seminari de Corpus Christi - Protocols notarials – vol. 21513

Publicació de la fitxa: 2014-08-30
Darrera modificació: 2021-01-11
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:bàsica

Tipologia

Tipus de document:Comanda
Per unitat productora:Notarial

Matèria

Instrumental – Llibres – Notari – Pintor – Tècnica – València

Identificació

Localització

Arxiu / fons:València - Arxiu del Reial Col·legi-Seminari de Corpus Christi - Protocols notarials
Signatura:vol. 21513
Òlim:Joan Gamisa, protocol, 1474.

Data i lloc

Datació:expressa
Data:18 maig 1474
Lloc:València

Contingut

Regest

Contracte de dipòsit de béns formalitzat per Miquel Atzuara, pintor de València, amb el notari Lluís Gasset, de la mateixa ciutat.
Persones relacionades
1. Miquel Atzuara (fl. 1437 – 1474) - posseïdor de béns
2. Lluís Gasset (fl. s. XV-2) - destinatari
3. Joan Gamisa (fl. 1472 – 1491) - notari

Text

Transcripció:«Miquael Adzuara, illuminator, civis Valentie, gratis et cetera, confiteor et in veritate recognosco tenere in comanda a vobis, honorabili et discreto Ludovico Gacet, notario, presenti, bona mobilia inmediate sequentia: primo, hun lit de sis posts ab peus travesser e matalaf blanch; ítem, una flaçada cardada pelrasa; [...] ítem, hun drap de pinzell ab la història de la sanch de Jesuchrist; ítem, hun altaret ab son retaule ab la ymatga de la Verge Maria e lo devallament de la creu ab son davant altar e tovallola; ítem, hun artibanch de tres caxons ab tanquadura de ballesta; [...] ítem, hun taulell d'estudi ab caxó; ítem, una caxeta vella e altra chiqua de pi; <ítem>, una cadira de barber; [...] ítem, una pedra de molre colors appellada porfi ab hun moló per molre ab hun banquet de quatre peus; ítem, moltes mostres de art de il·luminador e cinch libres de paper de algunes coses de art de il·luminador; ítem, dos canelobres de lautó; [...] ítem, unes prempses de libres; [...] ítem, hun faristol per scriure e plomes e moltes altres frasques de il·luminar [...]».
Llibres
2. Anònim, Llibre de l'art de l'il·luminador
Text:«Ítem... sinch libres de paper de algunes coses de art de il·luminador».
1. Anònim, Mostrari d'il·luminar (referències genèriques)
Text:«Ítem, moltes mostres de art de il·luminador».

Observacions

N'hem revisat la transcripció.

Bibliografia

Edicions:Barón de Alcahalí (1897), Diccionario biográfico de ..., p. 55
Sanchis Sivera (1930), Pintores medievales en Valencia, p. 76 [de 1914]
Montero Tortajada (2013), La transmisión del conocimiento ..., pp. 787-788, doc. 81 (a partir de Sanchis Sivera)
Reproduccions:Arxiu digital de l'ASCC
Citacions:Español Bertrán (1997), "La transmisión del conocimiento ...", p. 84 ("Atzavara", "1457")
Montero Tortajada (2008), "Emulación y superación del ...", p. 147
Montero Tortajada (2013), La transmisión del conocimiento ..., pp. 110, 112-113, 128, 207 i 212