Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc14 (26 / setembre / 2021)

Barcelona - Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.5, s. núm.

Publicació de la fitxa: 2012-05-07
Darrera modificació: 2015-08-31
Bases de dades:Sciència.cat, Eiximenis, Arnau

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Inventari
Per unitat productora:Notarial

Matèria

Agricultura – Astrologia – Barcelona – Cirurgia – Dret – Filosofia – Geografia – Història – Literatura – Llibres – Medicina – Mercader – Religió – Traduccions

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona - Arxiu notarial
Signatura:Inventaris, caixa I.5, s. núm.

Data i lloc

Datació:expressa
Data:7 desembre 1423
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

Inventari dels béns de Guillem de Cabanyelles, mercader, ciutadà de Barcelona. Acabat el 28-XII-1423.
Persones relacionades
1. Guillem de Cabanyelles (m. 1423) - posseïdor de llibres
2. Bernat Nadal (fl. 1385 – 1432) - notari

Text

Llibres
4. Marco Polo, Llibre de les províncies del gran emperador del Catai, Traductor: Anònim
Text:“Ítem, un altre libre scrit en paper ab posts cubertes de cuyr vert ab .II. gaffets, appellat Micer Marcho Pollo, lo qual comença en la primera carta: «Açí comença lo Libre de les províncies e de les encontrades», e feneix lo dit libre, en la darrera carta: «per què vos fas fi en aquest libre. Déus sia amb tots. Amén»”.
Observacions:Madurell va transcriure "March Perellós" al títol.
13.1. Arnau de Vilanova, Regiment de sanitat, Traductor: Berenguer Sarriera
Text:“Ítem, un libre scrit en paper, ab posts cubertes cuyr vert, ab .II. gaffets, lo qual tracte de medecines, de mestre Arnau de Vilanova, e d'estrologia”.
Observacions:Possiblement aquesta obra i en català, atès el perfil de la biblioteca. Això darrer és posat en dubte per Batllori (1947), "Notícia preliminar: les obres ...", p. 55.
13.2. Anònim, Tractat d'astrologia (referències genèriques)
Observacions:Vegeu ítem 13.1.
14. Bru de Longobucco, Cirurgia, Traductor: Anònim
Text:“Ítem, un altre libre scrit en paper ab posts cubertes de cuyr vermell, ab .II. gaffets, appellat De medecines, lo qual comença en la primera carta: «Pregat m'as ja ha lonch temps Andreu Viçens», e feneix lo dit libre en la darrera carta: «Déus totpoderós t'esperit en la sua gràcia e·t duga en la millior via. Amén»”.
Observacions:Ni Madurell ni Iglesias el van identificar.
15.2. Ibn Wāfid, Compendi d'agricultura, Traductor: Anònim
Text:“Ítem, un altre libre de forma manor, scrit en paper, ab posts engrutades cubertes de cuyr negre, appellat l'Istòria del rey Agaton, lo qual comença, ço és, en la primera carta, del negre: «Ara diu lo comte que una vegada», e feneix lo dit libre en la darrera carta: «qui tenen vergers e alcaries, e sí ha nom Antholí»”.
Observacions:Possible identificació de la darrera obra del volum, no reconeguda ni per Madurell ni per Iglesias.

Observacions

Biblioteca de 21 volums, en llatí i en català (ff. 10r-11r i 12v-13r).

Altres llibres: Libre del rei En Pere, de Bernat Desclot (1), Bíblia (2), Libre del Consolat de Mar (5), Libre dels àngels, d'Eiximenis (6), Proverbis de Salamó (7), en català. Una Lectio puerorum en llatí i en català [«Incipit Lectio puerorum... Quina cosa est tu... com aquelles tres persones són un Déu»] (20).

Bibliografia

Edicions:Moliné i Brasés (1914), Les costums marítimes de ..., p. li, nota (el data erròniament de 1424)
Madurell i Marimon (1974), Manuscrits en català anteriors a ..., pp. 46-47, § 52 (només llibres, datant-lo erròniament 29-XII-1423)
Iglesias Fonseca (1996), Llibres i lectors a la Barcelona ..., pp. 427-432, § 93