Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc177 (15 / abril / 2021)

Barcelona - Arxiu Històric de Protocols de Barcelona - Protocols notarials – 113/106

Publicació de la fitxa: 2015-08-19
Darrera modificació: 2018-12-21
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Inventari
Per unitat productora:Notarial

Matèria

Anatomia – Astrologia – Barber – Barcelona – Calendari – Cirurgia – Doctrina moral – Dret – Ètica – Filosofia – Filosofia natural – Gramàtica – Història natural – Literatura – Llibres – Lògica – Música – Notari – Prestamisme – Prevere – Religió – Retòrica – Traduccions

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu Històric de Protocols de Barcelona - Protocols notarials
Signatura:113/106
Òlim:Bernat Pi, llig. 25, plec d'inventaris de diversos anys.

Data i lloc

Datació:expressa
Data:8 agost 1449
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

Inventari dels béns de Francesc de Vinyamata, prevere beneficiat de l'església de Santa Maria del Mar de Barcelona.
Persones relacionades
1. Francesc de Vinyamata (m. 1449) - posseïdor de llibres
2. Bernat Pi (fl. 1408 – 1450) - notari
3. Francesc de Pedralbes Jr. (fl. 1412 – 1453) - comprador
4. Guillem Francesc Vinyamata (fl. s. XV-1) - posseïdor de llibres

Text

Llibres
41. Roger Frugardo, Cirurgia, Traductor: Anònim
Text:“Ítem, .I. libra scrit en pergamins a corandells, a forma de .IIII. cartes full, ab cubertes de post nues, qui comença en la rúbrica vermella: «Incipit Post mundi frabicam», e en lo negre: «Sigente la fàbrega e fay-ne pólvora roya»”.
Observacions:L'íncipit llatí de la rúbrica és clarament el d'aquesta obra, i sovint s'emprà com a títol. A l'encant públic fou venut (“libra scrit en pergamins a corandells a forma mijana ab cobertes de posts nues appellat Llibre de cirurgia”, *41) al revendor Antoni Solivella, que també comprà altres llibres, per 3 sous i 11 diners. Sembla escrit amb la scripta librària primitiva del català. Núm. 2 de Madurell 1974, que transcriví "fabricam" i "segente". Ni Madurell 1974 ni Iglesias 1996 no l'identifiquen; aquest darrer, tampoc a l'encant.
62. Ricard l'Anglès, Anatomia, Traductor: Anònim
Text:"Ítem, .I. libra scrit en pergamins a la forma propdita [=de .IIII. cartes full], ab cubertes de pergamí. E comença en la rúbrica vermella: «Aquest libre ha nom Notomia, lo qual féu Galienus». E fina: «valde consoladativa est»".
Observacions:No identificat a Iglesias 1996. Adquirit, en un lot de 35 volums, per Agustí Galí, peller i venedor de llibres ocasional, el 6-VIII-1450 ("... comença en la rúbrica vermella: «Aquest libra ha nom Notomia, la qual féu Galienus». E fina: «valde consolidata est»", *63), sense indicar-ne el preu. Omès per Madurell 1974.
97. Lanfranc de Milà, Cirurgia, Traductor: Anònim
Text:“Ítem, .I. libra scrit en paper, de forma de full, ab cubertes de posts cubertes de cuyro vert, ab .Iª. cuberta de aluda blancha, ab .IIII. gaffets e .IIII. scudets, ab .V. bolles a cada part. E comença en la rúbrica vermella: «Comença lo pròlech de Cirurgia», et cetera, e en lo negre: «Lo deffanador dels sperans en ell», et cetera; e fina: «lo qual viu e regne en per tostemps. Amén»”.
Observacions:Núm. 5 de Madurell 1974. Ni aquest ni Iglesias 1996 l'identifiquen. No apareix a l'encant (Iglesias 1996 l'assimila erròniament amb el núm. *41, que correspon sens dubte al núm. 41 de l'inventari). Pertanyia al barber Guillem Francesc Vinyamata (vegeu ítem 98) i probablement Francesc el retenia com a garantia d'un préstec que li havia efectuat.
98. Guillem de Saliceto, Cirurgia, Traductor: Anònim
Text:"Ítem, .I. altra libra scrit en paper, a corandells, a forma de full, ab cubertes de posts cubertes de cuyro vermell, ab .Iª. cuberta de aluda blancha, ab .II. gaffets e .II. scudets, ab .V. bolles a cada part. E comença en la rúbrica vermella: «En nom de Déu sia e de madona sancta Maria», et cetera, e en la negra: «Lo propòsit és, Bo, a tu», et cetera; e fina: «ultera deffícil consoldació», et cetera. Lo qual libra e lo pus propdit [=97] són del demuntdit Guillem Ffrancesch Vinyama[ta], barber, segons se diu".
Observacions:Núm. 6 de Madurell 1974, que va ometre la frase final. Ni aquest ni Iglesias 1996 l'identifiquen. No apareix a l'encant. Pertanyia al barber Guillem Francesc Vinyamata i probablement Francesc el retenia com a garantia d'un préstec que li havia efectuat.

Observacions

Biblioteca de 101 llibres. L'inventari continuà durant el mes d'agost. Venda en encant públic a partir del 12-VIII-1449 (la biblioteca del 8-XI-1449 al 10-IX-1450) al mateix volum (números amb asterisc). Numeracions i transcripcions segons Iglesias 1996.
Altres llibres: Ps.-Albert el Gran, Philosophia pauperum i altres obres de filosofia natural, en llatí (2 = *38); Formulari "d'art de notaria" (9 = *88), en llatí; Ramon de Penyafort, Summa, en català (15 = *19); llibres de cant (26, 88-89 = *69, *84-*85); Boccaccio, Decameron?, en català (47 = *6); Faules d'Isop, en llatí i en català (52 = *53, per 3 ss 1); Francesc Eiximenis, Libre dels àngels, en català (67 = *39); Johannes de Pulchro Rivo, Computus manualis, en llatí (69 = *93); Sagitarius, inc. "Nota quod ut dictum est superius" (70 = *79); Tractatus pauperum (lògica), en llatí (76 = *32); Ps.-Aristòtil, Secretum secretorum (Alexandre), inc. "Primus Aristotelis" (55, 80 = *73, *10, *94); diversos volums d'obres d'Ovidi, en llatí; etc.
Entre els compradors: Francesc de Pedralbes, físic (2 = *38).

Bibliografia

Edicions:Madurell i Marimon (1974), Manuscrits en català anteriors a ..., pp. 75-76, doc. 101 (inventari parcial de la biblioteca), i p. 76, doc. 102 (encant parcial de la biblioteca) [omet alguns dels llibres en català]
Iglesias Fonseca (1996), Llibres i lectors a la Barcelona ..., doc. 246 (inventari complet de la biblioteca) i 247 (encant complet de la biblioteca)