Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc182 (04 / juliol / 2020)

Barcelona - Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. ***

Publicació de la fitxa: 2015-10-11
Darrera modificació: 2017-10-05
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:bàsica

Tipologia

Inventari – Notarial

Matèria

Barcelona – Ciutadà – Doctrina moral – Enciclopedisme – Filosofia – Filosofia natural – Francès – Història – Literatura – Llibres – Medicina – Política – Traduccions

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular
Signatura:vol. ***
Òlim:Gabriel Canyelles, bossa 1 (2) d'inventaris.

Data i lloc

Datació:expressa
Data:11 setembre 1423
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

Inventari dels béns de Ferrer de Gualbes, ciutadà de Barcelona.
Persones relacionades
1. Ferrer de Gualbes (c. 1350 – 1423) - posseïdor de llibres
2. Gabriel Canyelles (fl. 1394 - 1448) - notari

Text

Llibres
20-21. Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià
Text:"Item, un altre libre de forma major, scrit en paper ab los caps coberts de pergamí, ab posts cubertes de cuyr vermell empremtat, ab dos gafets de leutó, ab parxes de seda vermella, ab una lista groga al mig, continent en si lo primer volum del regiment dels prínceps, de les ciutats e de la cosa pública compost per mestre Ffrancesch Eximenis, intitulat XII libre del Chrestià. Ítem, un altre libre semblant del propdit que és intitulat lo segon volum del dit libre".
23. Francesc Eiximenis, Segon del Crestià
Text:"Ítem, un altre libre de forma major, scrit en paper, ab los capscoerns de pergamí, ab posts cubertes de cuyr vert, ab .IIII. gafets de leutó; és obre del dit mestre Ffrancesch Eximenis, intitulat lo Segon libre del Chrestià, qui tracte de temptació".
41. Arnau de Vilanova, Summa del regiment de sanitat, Traductor: Anònim
Text:“Ítem, un libre scrit en pergamins, ab posts cubertes de cuyro empremptat, ab dos tencadors de leutó, intitulat Suma de regiment, de mestre Arnau de Vilanova”.
46. Boeci, Llibre de consolació, Traductor: Antoni Ginebreda
Text:“Ítem, un libre scrit en paper, ab posts cubertes de cuyro engrutat, ab dos gafets de leutó ab .X. bolles, appellat Boeçi, De consolació, en romanç”.

Observacions

L'inventari fou fet entre l'11 i el 25 de setembre de 1423. Biblioteca de 52 volums, en llatí, en català i en francès, que eren "en la cambra on tenia l'estudi lo dit deffunt".

Altres llibres: Summa theologica, de Tomàs d'Aquino (2); De civitate Dei, d'Agustí d'Hipona (3); Metaphisica, d'Aristòtil (9); Ethica, d'Aristòtil (10); De regimine principum, de Gil de Roma (12); Dicta philosophorum [Dit de philòsofs] (13); Historia destructionis Troie, de Guido delle Colonne (15); De officiis i De senectute, de Ciceró (18); Consolació, de Boeci (25); Phisica, d'Aristòtil [Primus fisicorum] (26); VII. samps composts per Francesch Petrarca [Petrarca, Psalmi penitentiales] (35), en llatí. -- Summa de col·lacions, de Joan de Gal·les (17) [cfr. Madurell 1974: doc. 39, any 1417]; Paris e Viana (24); Llibre dels fets, de Jaume I (29); Libre de les meditacions de sent Agostí [Pseudo-Agustí d'Hipona, Soliloquia anime ad Deum], (31); Flos sanctorum (44); Llibre dels escacs, de Jaume de Cessoles (45); Dits i fets memorables, de Valeri Màxim (59) [cfr. Madurell 1974: doc. 39, any 1417], en català. -- Livres du Trésor, de Brunetto Latini [Tresors] (23); i un altre que no identifica (34), en francès.

Vegeu també Madurell 1974, doc. 39 (mitjançant el seu escuder Alzeas Araus, posa tres llibres en català com a garantia d'un préstec del mercader Joan Llobera el 1417: Dits i fets memorables de Valeri Màxim, Llibre dels àngels d'Eiximenis i Summa de col·lacions de Joan de Gal·les); i doc. 41, núm. 3 (compra a l'encant de Domingo Pons, ardiaca major de la catedral, l'any 1417, de la Historia destructionis Troie de Guido delle Colonne).

Bibliografia

Edicions:Madurell i Marimon (1974), Manuscrits en català anteriors a ..., pp. 48-50, doc. 54 (llibres, parcial)
García Panadés (1983), "Los bienes de Ferrer de Gualbes ..." (els llibres, que no identifica, a les pp. 159-160 i 177-181)
Iglesias Fonseca (1996), Llibres i lectors a la Barcelona ..., vol. 1, pp. 411-418, doc. 89 (tots els llibres)