Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc207 (09 / juliol / 2020)

Girona - Arxiu Municipal de Girona - Arxiu Històric – Vària, núm. 2127

Publicació de la fitxa: 2016-06-07
Darrera modificació: 2016-06-07
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:parcial

Tipologia

Inventari – Notarial

Matèria

Apotecari – Farmacologia – Girona – Llibres – Traduccions

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Girona - AMGi - Arxiu Històric
Signatura:Vària, núm. 2127

Data i lloc

Datació:expressa
Data:5 gener 1454
Lloc:Girona

Contingut

Regest

Inventari dels béns de Guillem Coll, apotecari de Girona.
Persones relacionades
1. Guillem Coll (m. 1453) - posseïdor de llibres
2. Guillem Roure (fl. s. XV m.) - notari

Text

Llibres
1. Nicolau de Salern, Antidotari, Traductor: Anònim
Text:“Item en l'escriptori qui és en lo dit manjador un libre d'art de medicina appellat Nicolau”.
Observacions:Possiblement en català.
2. Anònim, Llibre receptari (referències genèriques)
Text:“Ítem, un altre libre del dit art appellat Receptari, descornat”.
Observacions:Batlle 1978 llegí “Receptori”, segurament per error, i l'identificà amb l'obra de Nicolau de Salern, Antidotarium Nicolai.
3. Anònim, Manual de comptes de l'obrador (referències genèriques)
Text:“Ítem, un libre de paper ab cubertes d'engrut de pel blanca molt usada ab dos botons en lo qual libre són scrits de mà del dit defunct deutes e altres afers seus, axí de la sua botiga com d'altres, en lo qual libre ha cartes qui són scrites dos-centes e una cartes”.
4. Anònim, Manual de comptes de l'obrador (referències genèriques)
Text:“Ítem, un altre libre del dit defunct ab semblants cubertes engrutades e és entitulat en la primera fulla segons se segueix: «En nom de Déu sia e de la humil Verge Maria e de la verge sancta Eulàlia, cors sant de Barcelona, manual comensat per mi, Guillem Coll, specier de Gerona, a vint-e-nou de decembre de 1444». Lo qual libre és de deu e deix de la botiga del dit defunct, e en lo qual libre ha cartes scrites e no scrites cent sinquanta-tres fulles comptades”.
5. Anònim, Llibre major de l'obrador (referències genèriques)
Text:“Ítem, un libre gran vermell cobert de paper de forma major en lo qual lo dit defunct en sos darrers dies comensà a continuar e scriure e volia mudar los deutes dels dits libres o manuals en lo dit libre vermell”.

Observacions

Acabat el 20-I-1454. Malgrat Batlle 1978 ("Guillem de Coll"), el nom correcte és Guillem Coll.
L'inventari conté 5 llibres, dels quals només un és una obra tècnica. Els altres són un llibre receptari, dos manuals de comptes (o d'albarans) i un llibre major. Els ítems 1 i 2 es troben “en lo scriptori qui és en lo dit menjador”, en la casa “on lo dit Guillem Coll, quòndam, apothecari, habitava a lloguer situada en la plassa de les Cols”. Els ítems 3 a 5 són a “la casa e celler” que tenia en propietat “en lo Mercadal de Gerona, en lo carrer del Cap del pont d'En Cardonet”.

Bibliografia

Edicions:Batlle i Prats (1978), "Inventari dels béns de Guillem ..." (complet)