Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc224 (04 / agost / 2020)

Barcelona - Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 517

Publicació de la fitxa: 2016-06-13
Darrera modificació: 2016-06-14
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:completa

Tipologia

Inventari – Notarial

Matèria

Barcelona – Dret – Literatura – Llibres – Lul·lisme – Menescalia – Mercader – Religió – Traduccions

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular
Signatura:vol. 517
Òlim:Julià de Roure, Inventari de Pere Gircós

Data i lloc

Datació:expressa
Data:18 gener 1437
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

Inventari dels béns de Pere Gircós, mercader de Barcelona.
Persones relacionades
1. Pere Gircós (m. 1437) - posseïdor de llibres
2. Julià de Roure (fl. 1401 – 1447) - notari

Text

Llibres
2. Ramon Llull, Doctrina pueril
Text:"Ítem, .I. libre scrit en pergamí, letra grosse, ab colordells, appellat Doctrina puerills, ab posts cubertes de cuyro vert, ab bolles, ab dos gaffets, scrit en pla. E comensa la primera fulla en letra vermella: «Déu honrant»; e ffenex la dita [primera fulla]: «pot durar». La darrera ffulla del dit libre comença: «avons»; e ffenex: «sociavit» et cetera".
16. Anònim, Llibre de menescalia (referències genèriques)
Text:"Ítem, .I. librot antich qui tracta de medecines de cavall[s]".
Observacions:Segurament en català. L'expressió "antich" suggereix que el còdex era del segle XIV.

Observacions

Acabat el 15-IV-1441. Els llibres (18 volums, en llatí i en català) són als ff. 2v, 5v, 7v-8r, 10v, 11v, 13r, 15r, 22rv i 30r. Els béns eren a la casa del finat situada al carrer d'En Novell, que surt al carrer de la Mar, de Barcelona (llibres 1-16), i en una propietat rústica (llibres 17-18).

Altres llibres: dos plecs sense relligar d'un missal (1); Missale amb calendari, que tenia a penyora del prevere Pujol per un préstec (3); [Usatges de Barcelona?], inc. «Antequam», també a penyora (4); inc. «Diu lo compte», expl. f. 1 «lexada del tot», inc. últim foli «e treppassat», expl. «qui res ne diga» (5); Epistolarium (Nou Testament), inc. «Incipiunt Epistole», expl. «primicie Christus» (6); Psalterium amb calendari, luxós (7); Missale amb calendari (8); Psalterium (9); Hore amb calendari, il·lustrat (10); Bíblia, en català (11); Anònim, Godofré de Billó, en català (12); Merlí, en català (13); Guido delle Colonne, Històries troianes, en català (14); Gènesi, en català (15); Francesc Eiximenis, Llibre de les dones (17); i un altre del que no consta títol (18).

Alguns d'aquests llibres (almenys 12 i 14) semblen procedir de Pere Gircós (m. 1399) (vegeu-ne l'inventari).

Bibliografia

Edicions:Iglesias Fonseca (1996), Llibres i lectors a la Barcelona ..., doc. 187 (biblioteca)