Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB doc225 (03 / juny / 2020)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó - Reial Patrimoni: Apèndix general – vol. 700, ff. 87v-93r

Publicació de la fitxa: 2016-06-14
Darrera modificació: 2016-07-19
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:bàsica

Tipologia

Inventari – Reial

Matèria

Agricultura – Barcelona – Cirurgia – Doctrina moral – Dret – Enciclopedisme – Falconeria – Farmacologia – Filosofia – Geografia – Història natural – Llibres – Rei – Religió – Traductors

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Apèndix general
Signatura:vol. 700, ff. 87v-93r
Òlim:Llibre II dels albarans de Felip de Boïl

Data i lloc

Datació:expressa
Data:18 juliol 1323
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

Regest:Inventari de la cambra reial de Jaume II presentat per Arnau Messeguer, camber major del rei, al tresorer Felip de Boïl.
Persones relacionades
1. Jaume II el Just (1267 – 1327) - posseïdor de llibres

Text

Llibres
556. Anònim, Mapamundi (referències genèriques)
Text:“Ítem, unes taules de mapamundi”.
557a. Anònim, Mapamundi (referències genèriques)
Text:“Ítem, .I. carta de mapamundi en pregamí”.
557b. Anònim, Mapamundi (referències genèriques)
Text:“Ítem, .I. mapamundi en taules”.
557c. Anònim, Mapamundi (referències genèriques)
Text:“Ítem, .I. mapamundi”.
558a. Jaume II el Just, Llibre de saviesa del rei En Jaume d'Aragó
Text:“Ítem, .I. libre ab cuberta cusida ab seda, qui comença: «Dedi cor meum»”.
558j. Anònim, Carta portolana (referències genèriques)
Text:“Ítem, .I. carta de navegar que és en .IIII. taules plegadices”.
561b. Arnau de Vilanova, Regiment de sanitat, Traductor: Berenguer Sarriera
Text:“Ítem, .I. libre qui comensa: «Capítol primer - De triar bon àer», e feneix: «però suaument tota hora»”.
Observacions:Donat el 1326 a Elisenda de Montcada (fl. s. XIV-1), neboda de la reina Elisenda de Montcada (c. 1292 – 1364): vegeu Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 286, f. 76r – Donació; Reial – 30 desembre 1326. Potser era l'exemplar de la reina Blanca de Nàpols (1283 – 1310), per a la qual fou elaborada la traducció.
562b. Teodoric Borgognoni, Cirurgia, Traductor: Anònim
Text:“Ítem, .I. libre ab taules de fust cubert de parge vert scrit en pergamí, e comença en la primera carta scrita: «En nom de Déu, comença lo Tedrich», e segueix-se a la derrera línea del dit libre: «val més que d'altre, e pebre .I. poch»”.
Observacions:L'íncipit (en realitat, una rúbrica inicial) sembla correspondre a aquesta versió. Confiscat als templers, possiblement a la comanda de Tortosa, l'any 1308.
562c. Pere Hispà, Tresor de pobres, Traductor: Anònim
Text:“Ítem, .I. libre ab taules de fust cubert de aluda blancha, scrit en pergamí, e comensa en la primera carta scrita: «De decaÿment de cabells», e segueix-se en la derrera línea del dit libre: «certa cosa e provada»”.
Observacions:Aquest íncipit és, en realitat, la rúbrica del primer capítol de l'obra. El ms. ABEV 191 s'inicia amb una taula dels capítols, sense cap títol, directament amb la rúbrica del primer («De decaÿment de cabeylls»). Confiscat als templers, possiblement a la comanda de Tortosa, l'any 1308.
562f. Teodoric Borgognoni, Cirurgia, Traductor: Anònim
Text:“Ítem, .II. quaerns scrits en pergamí, e la .I. comensa: «En nom de Déu», e segueix-se a la darrera línea: «e ssi la nafra és en les parts»; e l'altre quaern comença: «Ell sia en caritat que satisfassa», e segueix-se en la derrera línea: «ceras per ço que tu pascas tan bella joventut»”.
Observacions:L'íncipit (en realitat, una rúbrica inicial) sembla correspondre a aquesta versió. L'èxplicit del primer plec és un passatge del cap. 5 (Regla de les naffres e de la cura d'aqueles) del llibre I de l'obra («mas si la naffre és en les partz jusanes, la matèria desús ab vòmit sia amenada»). Confiscat als templers, possiblement a la comanda de Tortosa, l'any 1308.
565h. Honorius Augustodunensis, Imatge del món
Text:“Ítem, .I. libre ab posts cubert d'aluda blancha, en pergamí, qui comensa: «A instrucció de molts qui no han còpia», e feneix: «del temple spirital»”.
Observacions:Confiscat als templers, possiblement al castell de Miravet, que passà a mans del rei, amb tots els seus béns, el desembre de l'any 1308.

Observacions

Rubió 1908-1921: II, p. XXX afirma per error que el Tresor de pobres que Jaume II posseïa el 1323 no provenia dels templers.
Vegeu Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 291, f. 158rv – Certificat; Reial – 24 octubre 1308.

Bibliografia

Edicions:Martorell i Trabal (1913), "Inventari dels béns de la cambra ..."
Martínez Ferrando (1962), La Cámara Real en el reinado de ..., doc. 134, pp. 182-198
Citacions:Rubió i Lluch (1908-1921), Documents per l'historia de la ..., vol. 2, pp. XXIX-XXX