Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB doc233 (10 / abril / 2020)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó - Cancelleria reial, Vària – vol. 496, ff. 57r, 58r i 61r

Publicació de la fitxa: 2016-07-19
Darrera modificació: 2016-07-21
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:completa

Tipologia

Tresoreria – Reial

Matèria

Astronomia – Llibres – Rei – Traduccions

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Vària
Signatura:vol. 496, ff. 57r, 58r i 61r
Òlim:Cancelleria reial, reg. 531

Data i lloc

Datació:expressa
Data:14 abril 1328
Lloc:Saragossa [Zaragoza]

Contingut

Regest

Regest:Compte de les despeses d'una còpia de la traducció catalana d'un Liber de eclipsi solis et lune per a ús del rei Alfons III el Benigne, l'original llatí del qual era del difunt rei Jaume II i que Alfons havia fet traslladar del llatí al català.
Persones relacionades
1. Jaume II el Just (1267 – 1327) - posseïdor de llibres
2. Alfons III el Benigne (1299 – 1336) - posseïdor de llibres
3. Climent de Salaverd (fl. s. XIV-1) - escrivà

Text

Llibres
Jacob ben Mahir ibn Ṭibbōn, Llibre dels eclipsis del sol i de la lluna, Traductor: Anònim
Text:“Die jovis .XVIII. kalendas madii anno Domini millessimo .CCC. vicesimo octavo” [...]
[f. 61r] “Ad mandatum domini regis oretenus factum, soluti fuerunt pro quodam libro seu transumpto quem dictus dominis rex mandavit fieri de quodam Libro de eclipsi solis et lune scripto litteraliter, qui fuit illustrissimi domini regis Jacobi, bone memorie, eius genitoris, quem idem dominus rex mandavit translatari de latino in romansio, inter pergamenum, scripturam et picturam, illuminare litteras, postes corium et tancadors argenti, quiquidem liber summa quinquaginta sex foliorum attingit, — .XXXIII. solidos, .VIII. denarios barchinonenses”.
[f. 58r] “Costà lo Libre dels eclipsis del sol e de la luna, lo qual fiu arromançar de manament del senyor rey, qui són .LVI. fulles: primerament, los pergamins rases, — .VII. sol. .VI. den.; ítem, de scriure, — .V. sol.; ítem, de pintar les formes del sol e de la luna, — .XIIII. sol. barchn.; ítem, de il·luminar les capletres, — .XV. den. barchn.; ítem, de ligar e cobrir les posts e lo cuyr, — .II. sol.; ítem, costaren los tancadors d'argent, per argent, — .II. sol. .V. den.; ítem, de fer los dits tancadors, — .XVIII. den.; suma, — .XXXIII. sol., .VIII. den. barchn. Positi sunt in datis et solucionibus summarie”.

Observacions

Els antics ff. 57-64 del registre 531 de la Cancelleria reial (restaurat i foliat per Pròsper de Bofarull en l'any 1819) constituïen un Liber solutionum et datarum factarum per Clementem de Salaviridi de jure sigilli secreti anni Domini .M.CCC.XXVIII., interpolat solt dintre de l'esmentat registre. Allà el va veure Antoni Rubió i Lluch i així cita aquest document. Més endavant, per garantir-ne la conservació, en algun moment abans de 1992, es va retirar d'aquest registre i es va afegir a la col·lecció Vària del fons Cancelleria reial amb el número 496, que a l'inventari és descrit com “Quadern de despeses dels drets del segell secret, portat per Climent de Salavert, l'any 1328” (7 ff., 290 x 110 mm) [informació de l'ACA, 21-VII-2016]. La llista dels volums de Vària a la Guia histórica d'Udina de 1986 només arriba al núm. 422, de manera que el canvi s'hauria efectuat després d'aquesta data.

Bibliografia

Edicions:Rubió i Lluch (1908-1921), Documents per l'historia de la ..., vol. 1, pp. 91-92, doc. 74