Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB doc242 (24 / gener / 2020)

Solsona - Arxiu Diocesà de Solsona - Farmàcia Pallarès – òlim vol. 1, interfoliat

Publicació de la fitxa: 2016-10-20
Darrera modificació: 2016-10-21
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:completa

Tipologia

Lletra – Privat

Matèria

Apotecari – Barcelona – Farmacologia – Solsona – Botxí

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Solsona - ADS - Farmàcia Pallarès
Signatura:òlim vol. 1, interfoliat

Data i lloc

Datació:estimada
Data:s. XVI primer quart
Lloc:Solsona

Contingut

Regest

Regest:L'apotecari de Solsona Antoni Pallarès fa una comanda de simples, entre els quals sagí humà, al seu col·lega Tomàs Camps, de Barcelona. Al verso, resposta d'aquest darrer amb el compte de la tramesa (excepte el sagí, pel qual el botxí de Barcelona, potser el mateix botxí Ramon que documentem en una altra font, exigia un preu exagerat).
Persones relacionades
1. Antoni Pallarès i Tuixanès (ante 1459 – c. 1547) - atorgant
2. Tomàs Camps (fl. s. XVI-1) - destinatari
3. Ramon, botxí de Barcelona (fl. s. XV ex. - XVI in.) - esmentat
4. Manuel Baselga Monte (1931 – 2009) - posseïdor

Text

Transcripció:[Recto:] «Ihesus. — Sagí de home [...], miga on.; màstech, .II. on., a raó .XX. drs. on., .III. ss. .IIII. [drs.]; turis, .II. on., a raó .IIII. drs. on., .VIII. [drs.]; resine pini, .IIII. on., .I. [dr.]; argent viu, .II. on., .VI. [drs.]. Mossèn Thomàs: Si ma'n desigau fer per mi, vos auré a molta gràcia endú-ce'n lo portador en lo present memorial, perquè ho vuyl per un meu cosín germà. Hy és mester me ajau los grexos de persones fi[n]ades; la resta penrà pensa de vós hy feu en tot aquel acoylliment faríeu per mi, només coman-me a vós y a les coses vostres. Lo portador vos darà lo que costarà. — Anthoni Payllarès».

[Verso:] «A mossèn Thomàs Camps, droguer en Barcelona, al carer Ample». —— «Senyor En Pallarès: Per lo present portador vos tramet tot lo que m'aveu tramès a demanar, acceptat lo greix de home, per quant no se'nt troba sinó en poder dell botxí e vol-ne .VIII. ss. de miga on. Si per aqueix preu lo volreu, trameteu-ho a dir e per En Balius o altre ho us tramès. Lo que us tramet és lo següent: Primo, sagí de serp, miya on., costa .II. ss.; ítem, sagí de voltor, miya on., am un pot, .V. [drs.]; ítem, màstech, .II. on., a raó .XX. drs. la on., .III. ss. .IIII. [drs.]; ítem, ençens, .II. on., [a raó] .IIII. drs. la on., .VIII. [drs.]; ítem, reÿna de pi, .IIII. on, per .I. [dr.]; ítem, argent viu, .II. on., a raó .III. drs. on., .VI. [drs.]. Són tot .VII. ss. — Per mans de dit portador é rebuts dits set sous, dich .VII. ss. — E per la present no é més a dir sinó que·m coman a vós, e Jesús vos guart. — Lo tot vostre, Thomàs Camps».

Observacions

Serra 1953 localitzà i publicà aquest document interfoliat al ms. Solsona - ADS - Farmàcia Pallarès - vol. 1. Coromines 1994 informa que llavors era en mans del metge de Barcelona Manuel Baselga, i en reproduí el text editat pel primer.

Serra 1953 no indicà cap data per a la carta de l'apotecari i la resposta de l''adroguer', que segurament no en porten. Atès que es documenta el 1560 Maria Àngela Sarrovira, filla de Caterina Camps, la qual era filla d'aquest Tomàs Camps, 'adroguer' (vegeu-ne la fitxa biogràfica), cal situar la carta i la resposta en vida del primer dels Antoni Pallarès homònims (m. 1547), potser a l'inici del s. XVI.

Reproduïm el text editat per Serra 1953, però convenientment ortografiat i corregint-hi algun error evident.

Bibliografia

Edicions:Serra Vilaró (1953), Universidad Literaria de Solsona, pp. 19-20
Coromines i Balletbò (1994), Aspectes socio-sanitaris del Fons ..., pp. 109-110 (a partir de Serra 1953)