Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB doc352 (03 / juny / 2020)

Palma - Arxiu del Regne de Mallorca - Protocols notarials – S-35, ff. 35r-43r

Publicació de la fitxa: 2017-09-18
Darrera modificació: 2018-08-13
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:completa

Tipologia

Inventari – Notarial

Matèria

Astronomia – Calendari – Doctrina moral – Enciclopedisme – Farmacologia – Filosofia – Llibres – Lul·lisme – Màgia – Mallorca – Menescalia – Nobles – Religió

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Palma - ARM - Protocols notarials
Signatura:S-35, ff. 35r-43r

Data i lloc

Datació:expressa
Data:24 maig 1434
Lloc:Palma

Contingut

Regest

Regest:Inventari dels béns del cavaller de Mallorca Ramon de Santmartí, fet a instàncies de Martina, la seva vídua i tutora dels fills.
Persones relacionades
1. Ramon de Santmartí (m. 1434) - posseïdor de llibres

Text

Llibres
1. Alcuí de York (pseudo), Llibre del usos dels salms, Traductor: Anònim
Text:“Et primo, un libre de paper, cubert de albadina blancha, ab dos botons e tanchadors, de acte, appellat Libre de les proprietats dels salms del Saltiri”.
2. Anònim, Receptari de medicina (referències genèriques)
Text:“Ítem, altre libre de paper de forma de acte; comensa: «Entre en aquell loch», e fina: «no haurà por de mal de ràbia [ne] de mal de caura». És cubert de po[s]ts ab albadina groga, ab dos tanchadors”.
3. Giordano Ruffo de Calàbria, Cirurgia dels cavalls, Traductor: Anònim
Text:“Ítem, altre libre de paper de la dita forma, appellat de manescalia, ab ses posts cubertes de albadina verda, ab dos tanchadors; comença: «Com entre totes les altres bèsties»”.
4.1. Ramon Llull, Llibre de l'orde de cavalleria
Text:“Item, altre libre de paper de la dita forma, appellat Libre de l'orde de cavalleria; comença: «Per signifficança». És cubert de posts ab albadina vermella, ab dos tanchadors, en lo qual libre és un tractat appellat Secreta secretorum de Aristòtil; comença: «Tu, fill molt gloriós»”.
4.2. Aristòtil (pseudo), Llibre de regiment de senyors, Traductor: Anònim
Text:“Ítem, altre libre de paper de la dita forma, appellat Libre de l'orde de cavalleria; comença: «Per signifficança». És cubert de posts ab albadina vermella, ab dos tanchadors, en lo qual libre és un tractat appellat Secreta secretorum de Aristòtil; comença: «Tu, fill molt gloriós»”.
7.1. Anònim, Llunari (referències genèriques)
Text:“Ítem, altre libre de paper de la dita forma, contenent en si diverses tractats, ço és, Compte de la luna e Dits de profetes. És mal quornat e ha cubertes de pregamí”.
10. Anònim, Llunari (referències genèriques)
Text:“Ítem, altre libre de paper de la dita forma, cubert de pregamí, appellat del compte de la luna”.

Observacions

Biblioteca de 16 volums (ff. 40r-41r), tots en català.
Altres llibres: (5) Dits de profetes; (6) Llibre de Cató i Proverbis de Salomó, ínc. «Si als affers dels antichs»; (8) diversos tractats i dits de sants i profetes, ínc. «Cor [sic per Con] molts hòmens» [Ramon Llull, Llibre d'oració]; (9) llibre que comença «En nom de Déu»; (11) [Ramon Llull?], Libre de disputació, ínc. «Si negun crestià», èxpl. «diu lo senyor Déus»; (12) Bíblia, Llibre d'Isaïes; (13) llibre que conté diversos dits, ínc. «Senyor», èxpl. «endressada» [Llibre dels set savis de Roma?]; (14) sis plecs sense relligar amb diverses obres; (15) Per nom de Baldosa cristiana, ínc. «Aquest libre és», èxpl. «a correcció de la santa Sgleya»; (16) Ramon Llull, Llibre d'intenció.

Bibliografia

Edicions:Llabrés i Quintana (1889-1892), "Inventario de la herencia de ..." (ed. inventari complet, sense signatura i amb omissions)
Hillgarth (1991), Readers and Books in Majorca ..., pp. 483-484, doc. 201 (ed. biblioteca, corregida)
Citacions:És una de les fonts emprades al Vocabulari de Faraudo