Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc373 (17 / octubre / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres – reg. 1809, ff. 101v-102r

Publicació de la fitxa: 2017-10-15
Darrera modificació: 2020-09-16
Bases de dades:Sciència.cat
Fons:Lluís Cifuentes

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Lletra
Per unitat productora:Reial

Matèria

Dones – Farmacologia – Ginecologia – Infant – Reina

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 1809, ff. 101v-102r

Data i lloc

Datació:expressa
Data:10 agost 1374
Lloc:València

Llengua

Català

Contingut

Regest

Mata d'Armanyac agraeix la carta que li ha enviat la reina Elionor, li comunica el bon estat de salut d'ella, de l'infant Joan i del fill que recentment han tingut, i li demana una recepta per al dolor dels pits que la reina oferia a l'esmentada carta.
Persones relacionades
1. Mata d'Armanyac (1347 – 1378) - posseïdor de llibres
2. Elionor de Sicília (1325 – 1375) - posseïdor de llibres

Text

Transcripció:«Molt alta e molt excel·lent senyora, mare e senyora a mi molt cara. De la vostra magnifficència, ab humil e deguda reverència, he reebuda una letra per vós, senyora, a mi tramesa e, vistes les coses en aquella contengudes, graesch a Déus e a vós ço que us ha plagut a mi intimar per aquella. Senyora, jo són fort desiyosa de saber la sanitat de mon car pare e senyor, lo senyor rey, e vostra e de ma cara sor, la infanta dona Elienor, per què us suplich humilment que de la dita sanitat me vullats contínuament certifficar, car serà cosa de què lo meu cor reebrà consolació e pler. Del senyor duch, marit e senyor a mi molt car, de mi e del fill que nostre senyor Déus nos ha donat vos plàcia saber, senyora, que som sans, merçè de Déu, e en bona conval[esc]ència de nostres persones, parellats mentre viscam, segons que devem fer, [de] seguir e complir vostres manaments axí com fills obedients deuen fer a seus pare e mare e senyors. Ítem, senyora, en la dita vostra letra se conté que, per a remey del mal de la mamella que jo he haüt, vós teníets una bona recepta ab la qual jo serie, si la hagués haüda, tantost per guarida. Per tal, senyora, vos suplich que la dita recepta vullats e us plàcia donar a·n Johan Janer, uxer d'armes del dit senyor duch, lo qual la·m trametrà de continent per tal que jo la dita recepta tenga per a quant obs me serà. E plàcie-us, senyora, creure lo dit Johan Janer axí sobre lo mal que jo he haüt en ma persona, del qual, gràcies a Déu, son ben guarida, com del stament de ma casa e del dit fill, e a les paraules d'ell donar plenera fe, e tenir-vos-o he en gràcia e merçè. Man-me, senyora, la vostra molt gran altesa ço que li plàcie, car jo, axí com a humil e devota filla vostra, me offir apparellada de complir tots vostres manaments. — Scrita en València, a .X. dies d'agost l'any .M.CCC.LXXIIII. — Expedita. — Senyora, la vostra $et cetera. — Dirigitur domine regine. — Idem [Domina ducissa mandavit mihi Bernardo de Stahues]. — Probata».
Llibres
Anònim, Recepta per al dolor dels pits (Mata d'Armanyac)

Bibliografia

Edicions:Roca (1929), Johan I d'Aragó, p. 77 (parcial)
Cabré i Pairet (2000), "From a master to a laywoman: a ...", p. 380n (parcial)
Reproduccions:PARES ACA (amb les imatges mal col·locades)
Citacions:Cabré i Pairet (2000), "From a master to a laywoman: a ...". pp. 379-380