Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc376 (18 / abril / 2021)

Barcelona - Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 198, s. f.

Publicació de la fitxa: 2017-10-17
Darrera modificació: 2019-08-27
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:bàsica

Tipologia

Tipus de document:Inventari
Per unitat productora:Notarial

Matèria

Barcelona – Doctrina moral – Dret – Enciclopedisme – Falconeria – Farmacologia – Gramàtica – Història – Història natural – Llibres – Medicina – Menescalia – Mercader – Religió – Traduccions

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona - Dignitats i oficis: Notaria particular
Signatura:vol. 198, s. f.
Òlim:Pere Borrell, capbreu de 03/08/1375 a 24/10/1375

Data i lloc

Datació:expressa
Data:28 setembre 1375
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

Inventari dels béns de Joan Satorre, mercader, ciutadà de Barcelona.
Persones relacionades
1. Joan Satorre (m. 1375) - posseïdor de llibres

Text

Llibres
3. Anònim, Receptari de medicina (referències genèriques)
Text:“Item, unum librum [parvum?] de pergamenis, in quo sunt sex folee tantum, et est intitulatum Liber [de?] medi[cinis?]”.
9. Odó de Meung, Llibre de les virtuts de les herbes, Traductor: Anònim
Text:“Item, altre libre poch de paper, cubert de pergamí, de pocha valor, en què són scrites les Virtuts de les erbes”.
12. Arnau de Vilanova, Regiment de sanitat, Traductor: Berenguer Sarriera
Text:“Item, altre libre en paper, ab cubertes de pergamí, de pocha valor, de mestre Arnau de Vilanova, De conservatione sanitatis”.
38. Pere Hispà, Tresor de pobres, Traductor: Anònim
Text:“Item, altre quarnet en pergamí appellat Liber pauperum”.
51.1. Anònim, Llibre de menescalia (referències genèriques)
Text:“Item, trobam una candalera pocha enlaunada e encuyrada, en la qual havia quatre libres pochs de paper, qui tracten de medicines de cavalls e de aucells e de altres bísties, e són de pocha valor”.
51.2. Anònim, Llibre de falconeria (referències genèriques)
Text:Vegeu 51.1.

Observacions

Biblioteca de 62 llibres, en llatí, català i francès.
Altres llibres: Bartomeu l'Anglès, Liber de proprietatibus rerum, en llatí (27); Faules d'Isop (35), potser en català.
Per una confusió, Madurell 1974 atribuí aquest inventari a un cavaller anònim, indicant que els llibres es trobaven al “palau” del difunt, al carrer de Montcada de Barcelona, i que l'inventari fou fet a instància del donzell Berenguer Arnau d'Alentorn, procurador de Sibil·la, vídua del dit difunt. L'atribució correcta a Hernando 1995 ("Joan de Torre").
Document en mal estat.

Bibliografia

Edicions:Madurell i Marimon (1974), Manuscrits en català anteriors a ..., pp. 26-27, doc. 10 (biblioteca, parcial; anònim, cavaller)
Hernando i Delgado (1995), Llibres i lectors a la Barcelona ..., vol. 2, pp. 489-492, doc. 331 (biblioteca; "Joan de Torre")