Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc386 (09 / agost / 2020)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 943, f. 247r

Publicació de la fitxa: 2017-10-27
Darrera modificació: 2017-10-28
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Tipologia

Tresoreria – Reial

Matèria

Astròleg – Astrologia – Astronomia – Rei

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional
Signatura:vol. 943, f. 247r
Òlim:Escrivania de ració, Notaments dels oficials, "Libre terç de notaments dels officials de Casa del senyor rey fet per En Pere Deçbosch, scrivà de ració de Casa del senyor rey, lo qual fo comenssat en Perpenyà, primer dia del mes de janer de l'any de la nativitat de nsotro Senyor .M.CCC.LVI.", 1/01/1356 - 30/04/1359.

Data i lloc

Datació:estimada
Data:c. 1359
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

L'escrivà de ració del rei, Pere Desbosc, pren nota de les despeses fetes per Pere Engilbert i Dalmau Sesplanes per a la construcció d'una esfera armil·lar per al rei.
Persones relacionades
1. Pere Engilbert (fl. 1359 – 1361) - beneficiari
2. Dalmau Sesplanes (m. 1383) - beneficiari

Text

Transcripció:«Notamemnts d'En Daumau Sesplanes e de maestre Pere Engeubert de les armil·les e de la espera que an feta al senyor rey.
Primerament, tenen .II. rodes grans de fusta ab lurs perns e ab lurs edificis per provar lo cors de les esteles, en les quals rodes entra fusta qui costa, ab mans de maestres, segons que vuy és obrada, ab aquella qui entra en l'espera qui està en una altra roda de fusta e .II. banquets e una escala per pujar e aministrar en les dites rodes e una porta qui fo feta e·l cap de la torra hon estan les dites rodes, e .XII. costers de fusta qui estan en torn de la torra hon estan les dites rodes, .D.CCCC.XXXVI. sol., .III. drs. -- .II. rodes de les armil·les; .I. roda, .II. banquets, .Iª. escala e una porta; .XII. costers de fusta.
Ítem, tenen .III. sercles de ferra, los dos per les armil·les e la un per l'espera, e un pern qui està en la roda de la spera. Costa .LX. sol., .VI. drs. -- .III. sercles de ferra de les mirles [sic] e de la espera e .Iª. roda.
Ítem, .XII. serpayeres de lana per cobrir la torra hon estan les armil·les. Costaren, ab cordes ab què foren fermades les serpayeres, .LIX. sol., III. drs. -- .XII. serpayeres per cobrir les mirles [sic] e cordes.
Ítem, tenen una armil·la de ferre e de lautó ab .I. estoig que tenen en què va la dita armil·la, .CXCVI. sol., .IIII. drs. -- .Iª. armil·la de ferre e de lautó ab .I. estoig de la dita armil·la.
Totes les dites coses són largament contengudes en .Iª. sèdula de paper, la qual a mi han liurada e aquella he enfilada. E les damunt dites coses de manament del senyor rey los he notades».

Observacions

Hem corregit la transcripció de Rubió.
Vegeu també l'albarà, molt més detallat, de Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 871, ff. 186v-*** – Tresoreria; Reial – 15 gener 1362, fet quan Engilbert ja era mort i en el qual s'afirma que l'esfera es va acabar el desembre de 1361.

Bibliografia

Edicions:Rubió i Lluch (1908-1921), Documents per l'historia de la ..., vol. 2, pp. 139-140, en nota
Reproduccions:PARES ACA
Citacions:Rubió i Lluch (1908-1921), Documents per l'historia de la ..., vol. 2, p. 118