Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc414 (04 / març / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres – reg. 1270, f. 41v

Publicació de la fitxa: 2017-11-02
Darrera modificació: 2017-11-09
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Manament
Per unitat productora:Reial

Matèria

Astròleg – Astrologia – Astronomia – Barcelona – Rei

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 1270, f. 41v
Òlim:Sigilli secreti 138.

Data i lloc

Datació:expressa
Data:31 desembre 1380
Lloc:Saragossa [Zaragoza]

Contingut

Regest

Pere III recorda al seu tresorer, Pere Desvall, l'assignació de 12.000 sous concedida a Dalmau Sesplanes («Planes») per una gran obra d'astronomia o astrologia que ha fet, participant-li que encara n'hi ha encarregat una altra, i li mana que trobi la manera de pagar-li aquesta quantitat, si cal a terminis.
Persones relacionades
1. Pere III el Cerimoniós (1319 – 1387) - atorgant
2. Dalmau Sesplanes (m. 1383) - beneficiari

Text

Transcripció:«Lo rey. — Tresorer: ja sabets com Nós havem feta assignació de .XII. mil sous sobre la terça part dels emoluments de la nostra tresoreria a·n Dalmau Planes, e aquella li juram servar e fer servar, e açò per una gran obra e sollempna d'estrologia que·ns ha feta. Noresmenys, li'n manam ara fer altra axí bé sollemna com aquella e, encara, necessària. E·l dit Dalmau proposàs devant Nós, com partim de Barcelona, que de la dita quantitat li era deguda encara una gran partida e supplicàs que le y faéssem pagar, e Nós manam a vós que·l pagàssets e vós prometets-nos que de continent ho faríets, e no n'havets res fet, segons que·l dit Dalmau nos ha escrit. Per què us manam expressament que li paguets ara de present una partida de la dita quantitat e del romanent li façats fer d[eu]ta? de taula a aquell temps que vós ab ell vos porets convenir, en manera que·l dit Dalmau no haja pus a tornar davant Nós. En altra manera, certifficam-vos que Nós vos remetrem d'ací, a nostres messions, .I. dels nostres algutzirs qui farà execució en vostres béns per la dita quantitat. E serà·ns greu que u hajam a fer, mas covenrà si no complits nostre manament, car lo dit Dalmau ho ha molt soffert, e no està en raó que sia'n manat més avant per noves. — Dada en Saragoça, sots nostre segell secret, lo darrer dia de deembre de l'any .M.CCC.LXXXI. — Rex Petrus. — Dirigitur Petro de Vallo. — Idem [=Dominus rex misit signatam]. — Probata».

Observacions

Hem revisat i completat la transcripció de Rubió, on erròniament el document és datat en l'any 1381 i situat al f. 41r.
El rei repeteix l'ordre, en termes més punyents, a Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1270, f. 94v – Manament, Reial – 13 març 1381.

Bibliografia

Edicions:Torres Amat (1836), Memorias para ayudar a formar un ..., p. 487 (molt parcial, "f. 41")
Rubió i Lluch (1908-1921), Documents per l'historia de la ..., vol. 1, pp. 298-299, doc. 325 (molt parcial, "1381", "f. 41")
Reproduccions:PARES ACA