Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc417 (03 / desembre / 2020)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres – reg. 1264, ff. 47v-48r

Publicació de la fitxa: 2017-11-03
Darrera modificació: 2017-11-03
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Carmel Ferragud
Procedència:inspecció personal
Estat:completa

Tipologia

Manament – Reial

Matèria

Astròleg – Barcelona – Jueus – Rei

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 1264, ff. 47v-48r
Òlim:Sigilli secreti 132

Data i lloc

Datació:expressa
Data:4 febrer 1379
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

Pere III mana a tots els seus oficials que capturen i lliuren al batlle de Barcelona dos jueus de Sevilla que aquest tenia presos i pels quals l'astròleg i torsimany jueu de la seua casa Jacob Corsuno havia fet una manlleuta per obtenir-los, i que, no obstant això, ara han fugit.
Persones relacionades
1. Pere III el Cerimoniós (1319 – 1387) - atorgant
2. Jacob ben Abraham Isḥaq al-Qorsuno (fl. s. XIV-2) - beneficiari

Text

Transcripció:«En Pere et cetera. Als amats e feels nostres veguers, batles e altres qualque officials nostres o a lurs lochtinents als quals les presents pervendran, salut e dilecció. Com Jacob Corsú, juheu, estrologià e turcimany de casa nostra, hagués manlevat del batle nostre de Barcelona, per certa quantitat de moneda, Jafudà Abonalamar e Clara, sa amiga, juheus de Sibília, qui estaven en la ciutat de Barcelona e eren preses en la cort del dit batle, e ells, sens licència del dit batle al qual havien fet sagrament e homenatge de no exir de Barcelona tro que ab lo dit batle se fossen avenguts e semblant promessa haguessen feta al dit Jacob, e ells, menyspreant la dita promessa, són fugits de la dita ciutat e lo dit balla demana la quantitat per la qual eren manlavats al dit Jacob, de casa nostra. Per ço, vos dehïm e us manam que hon los dits Jafudà e Clara seran atrobats, ab feels guardes al dit batle de Barcelona rematats. E açò en alcuna manera no mudets, si la nostra ira volets esquivar, si donchs ab lo dit Jacob o son procurador no·s convendran. — Data en Barcelona, a .IIII. de fabrer de l'any de la Nativitat de nostre Senyor .M.CCC.LXXVIIII., sots nostre segell secret. — Decanus Urgelli. — Johannes Gallardi, mandato regio facto per Petrum Jordani d'Urries, militum, consiliarium et maiordomum. — Probata».

Bibliografia

Reproduccions:PARES ACA