Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc446 (08 / març / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 352, f. 64r

Publicació de la fitxa: 2017-11-10
Darrera modificació: 2017-11-10
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Tresoreria
Per unitat productora:Reial

Matèria

Astròleg – Rei

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Reial Patrimoni: Mestre Racional
Signatura:vol. 352, f. 64r
Òlim:Tresoreria del rei, volum de gener-juny de 1366

Data i lloc

Datació:expressa
Data: gener 1366
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

El tresorer del rei, Ramon de Vilanova, paga 2.000 sous barcelonesos a Dalmau Sesplanes («Planes»), de l'ofici del mestre racional del rei, per la quitació ordinària i de vestit endarrerida de diversos períodes.
Persones relacionades
1. Dalmau Sesplanes (m. 1383) - beneficiari

Text

Transcripció:«Ítem, done a·n Dalmau Planes, de l'ofici del maestre racional de casa del senyor rey, ab albarà d'escrivà de ració, a ell deguts per rahó de son vestit de l'any .M.CCC.LXV., segons que en lo dit albarà se conté, que cobre — .CCC. sol. barchs. — Ítem, done a ell matex, ab albarà d'escrivà de ració, a ell deguts per rahó de son vestit de l'any .M.CCC.LXIIII., segons que en lo dit albarà se conté, que cobre — .CCC.LX. sol. barchs. — Ítem, done a ell matex, los quals li romanien a pagar d'aquells .M.CC. sol. bar. a ell deguts per rahó de sa quitació, ab albarà d'escrivà de ració scrit en Barcelona derrer dia del mes d'octubre de l'any proppassat, segons que en lo dit albarà se conté, que cobre — .CC. sol. bar. — Ítem, done a ell matex, los quals li romanien a pagar de aquells .M.D.LXVIII. sol. barchs. a ell deguts per rahó de sa quitació, ab albarà d'escrivà de ració scrit en València derrer dia del mes de deembre de l'any proppassat, segons que en lo dit albarà se conté, que cobre — .D.CCCC.LXVIII. sol. barchs. — Ítem, done a ell matex en paga pro rata d'aquells .CCC.LX. sol. barchs. a ell deguts per rahó de sa quitació, ab albarà d'escrivà de ració scrit en Barcelona a .XVI. dies de jener de l'any present, e·l dors del qual foren scrits per abatuts per mà del notari qui la àpocha féu, que cobre — .C.LXXII. sol. bar. — E axí són .II. mille sol. bar. [Marg. esq.:] Albarans .IIII. e .Iª. àpocha, muntants a aquesta quantitat».

Bibliografia

Reproduccions:PARES ACA
Citacions:Millàs Vallicrosa (1962), Las Tablas astronómicas del Rey ..., p. 71