Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc447 (08 / març / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 352, f. 75r

Publicació de la fitxa: 2017-11-10
Darrera modificació: 2017-11-10
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Tresoreria
Per unitat productora:Reial

Matèria

Astròleg – Rei

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Reial Patrimoni: Mestre Racional
Signatura:vol. 352, f. 75r
Òlim:Tresoreria del rei, volum de gener-juny de 1366.

Data i lloc

Datació:expressa
Data: febrer 1366
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

El tresorer del rei, Ramon de Vilanova, paga 1.000 sous barcelonesos a Dalmau Sesplanes («Planes») corresponents a diversos endarreriments de la seva quitació ordinària.
Persones relacionades
1. Dalmau Sesplanes (m. 1383) - beneficiari

Text

Transcripció:«Ítem, done a·n Dalmau Planes, de casa del senyor rey, en paga pro rata d'aquells .M.CC. sol. barchns. a ell deguts, ab albarà d'escrivà de ració, per rahó de sa quitació, scrit en Barcelona lo derrer dia de octobre de l'any .M.CCC.LXV., e·l dors del qual foren scrits per abatuts per mà del notari qui la àpocha féu, que cobre, la qual s'edreçà a·n Bernat Dezcoll, e jo cobre àpocha del dit Bernat Dezcoll ab la qual atorgava haver reebuts de mi la present quantitat, e en l'àpocha del dit Dalmau ha visa per rationalem, segons que en les dites àpoques se conté, que cobre — .M. sol. barchns. [Marg. esq.: Àpocha feta per en Dalmau Planes a·n Bernat Dezcoll, qui·ls li pagà, e àpoque feta per lo dit Bernat al tresorer, en què·ls confessà d'ell haver reebuts».

Bibliografia

Reproduccions:PARES ACA
Citacions:Millàs Vallicrosa (1962), Las Tablas astronómicas del Rey ..., p. 71