Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB doc448 (07 / desembre / 2019)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 356, f. 89r

Publicació de la fitxa: 2017-11-10
Darrera modificació: 2017-11-10
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Tipologia

Tresoreria – Reial

Matèria

Astròleg – Rei

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional
Signatura:vol. 356, f. 89r
Òlim:Tresoreria del rei, volum de juliol-desembre de 1368.

Data i lloc

Datació:expressa
Data: agost 1368
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

Regest:El tresorer del rei, Ramon de Vilanova, paga 5.000 sous barcelonesos a Dalmau Sesplanes («Planes»), que li han estat concedits en ajuda del seu matrimoni.
Persones relacionades
1. Dalmau Sesplanes (m. 1383) - beneficiari

Text

Transcripció:«Ítem, done a·n Dalmau Planes, de casa del senyor rey, los quals lo senyor rey, ab letra sua datam en Barcelona a .XX. dies de ffebrer de l'any present, graciosament li manà donar en ajuda de son matrimoni, segons que en la dita letra se conté, que cobre ab àpocha — .V. mille sol. barc. [Marg. esq.:] Manament ab letra e àpocha».

Observacions

La concessió a Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1216, f. 70v – Donació; Reial – 20 febrer 1368.

Bibliografia

Reproduccions:PARES ACA
Citacions:Millàs Vallicrosa (1962), Las Tablas astronómicas del Rey ..., p. 71 ("6.000")