Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc449 (08 / març / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 372, f. 146r

Publicació de la fitxa: 2017-11-10
Darrera modificació: 2021-02-19
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Tresoreria
Per unitat productora:Reial

Matèria

Astròleg – Astrologia – Astronomia – Llibres – Rei

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Reial Patrimoni: Mestre Racional
Signatura:vol. 372, f. 146r
Òlim:Tresoreria del rei, volum de gener-juny de 1380.

Data i lloc

Datació:expressa
Data: maig 1380
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

El tresorer del rei, Pere Desvall, paga a Dalmau Sesplanes («Planes») 2.000 sous barcelonesos dels 12.000 que li són deguts per l'elaboració d'una obra d'astrologia/astronomia per al rei.
Persones relacionades
1. Dalmau Sesplanes (m. 1383) - beneficiari

Text

Transcripció:«Ítem, done a·n Dalmau Planes, de casa del senyor rey, en paga d'aquells .XII. mille sol. barchlns. qui li eren deguts, ab letra del senyor rey dada en Barchelona a .IX. dies del mes de noembre de l'any .M.CCC.LXXV., en remuneració dels treballs per ell sostenguts en .Iª. obra d'estrologia que, per servey del dit senyor, fa, los quals li són assignats per lo dit senyor sobre la terça part de la moneda a mans mies pervenidora de les composicions faedores sobre qualssevol crims e negocis en Cathalunya provinents, segons que en la dita letra se conté, e·l dors de la qual foren escrits per abatuts per mà del notari qui l'àpocha féu, que cobre — .II. mille sol. bar. [Marg. esq.:] Àpocha en la qual és inserta la letra debitòria, e contén-s'i que foren abatuts».

Bibliografia

Edicions:Trenchs Òdena (2011), Documents de Cancelleria i de ..., núm 1890, p. 477.
Reproduccions:PARES ACA
Citacions:Millàs Vallicrosa (1962), Las Tablas astronómicas del Rey ..., p. 71