Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc450 (08 / març / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 363, f. 101r

Publicació de la fitxa: 2017-11-10
Darrera modificació: 2017-11-10
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Tresoreria
Per unitat productora:Reial

Matèria

Astròleg – Rei

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Reial Patrimoni: Mestre Racional
Signatura:vol. 363, f. 101r
Òlim:Tresoreria del rei, volum de 15/10/1372 a 31/12/1372.

Data i lloc

Datació:expressa
Data: desembre 1372
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

El tresorer del rei, Pere Desvall, paga 350 florins d'or d'Aragó a Dalmau Sesplanes («Planes»), que exerceix d'escrivà d'acordament de l'armada, per retribuir els patrons de vaixell que van anar a Sardenya.
Persones relacionades
1. Dalmau Sesplanes (m. 1383) - beneficiari

Text

Transcripció:«Ítem, done a·n Dalmau Planes, scrivà de la taula reyal de l'acordament de la ciutat de Barcelona, los quals lo senyor rey, ab letra sua datam en Barcelona a .VI. dies de noembre proppassat de l'any present .M.CCC.LXXII., li manà donà d'aquells .D. mille florins d'or d'Aragó atorgats al dit senyor per la cort qui·s celebra en la ciutat de Barcelona convertidors en los affers de Sardenya, e los quals lo senyor rey li manà donar per ço com aquells devia convertir en diverses patrons de vaxells, los quals per servey del dit senyor eren anats a les parts de la isla de Sardenya, segons que en la dita letra se conté, que cobre ensemps ab àpocha — .CCC.L. florins d'Aragó. [Marg. esq.:] Letra del senyor rey signada de sa mà de .I. manament e àpocha del dit Dalmau, e són-li notats en lo .XVIIèn. libre de notaments comuns, en .C.X. cartes».

Observacions

Les dates inhabituals del volum responen al nomenament de Pere Desvall com a tresorer (copiat a l'inici).

Bibliografia

Reproduccions:PARES ACA
Citacions:Millàs Vallicrosa (1962), Las Tablas astronómicas del Rey ..., p. 71