Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc461 (26 / setembre / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres – reg. 1740, f. 52r

Publicació de la fitxa: 2021-03-27
Darrera modificació: 2021-03-27
Bases de dades:Sciència.cat
Fons:Lluís Cifuentes

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Llicència
Per unitat productora:Reial

Matèria

Astròleg – Astrologia – Infant – Metge (minories) – Musulmans – Tresors amagats

Llocs / territoris

Territoris:València (regne)
Localitats:Matet (Alt Palància)

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 1740, f. 52r
Òlim:Curie sigilli secreti locumtenencie infantis Joannis 7, 1373-1375

Data i lloc

Datació:expressa
Data:6 febrer 1374
Lloc:València

Llengua

Català

Contingut

Regest

L'infant Joan, duc de Girona, com a lloctinent general de Pere III, dóna llicència als musulmans valencians ʿAbdallāh al-Monestet, metge i astròleg, i ʿAbd al‐ʿAzīz al-Monestet per buscar tresors encantats i amagats a tot el territori de la Corona d'Aragó.
Persones relacionades
1. Joan I el Caçador (1350 – 1396) - atorgant
2. ʿAbdallāh al-Monestet (fl. 1374) - beneficiari
3. ʿAbd al‐ʿAzīz al-Monestet (fl. 1374) - beneficiari

Text

Transcripció:«Nós, infant En Johan, [del molt alt senyor rey primogènit e en tots sos regnes e terres general lochtinent]. Considerants que tot tresor encantat o amagat de reetemps a ençà, lo qual se trob en la terra e senyoria del dit senyor rey, pare nostre, s'esguarda e·s pertany al dit senyor o a nós; considerants, encara, que vosaltres, Abdal·là al-Monestet e Abduleziç al-Monestet, moros, vehïns del loch de Matet, de la Vall d'Almonezir, qui sots en moltes coses esperts, e en especial tu, dit Abdal·là, qui és astrologià e metge, vos entremetríets volenters d'aytal tresor a cercar e a trobar a messions vostres, si nós vos acullíem en covinent part de aquell; considerants, noresmenys, digna cosa ésser e rahonable que si en res nós aprofitam per vostra indústria d'aquest fet, que vosaltres ne dejats profit reportar, per tenor d'aquesta letra donam e atorgam a vosaltres, dessús dits Abdal·là e Abduleziç, la terça part èntegrament de tot tresor encantat o antigament amagat que vosaltres o qualsevol de vós trobets o per instrucció vostra se trob dins la dita terra e senyoria, axí emperò que de la dita terça part vostra, o de ço del vostre propri, siats tenguts de pagar totes messions que·s facen per cercar, trobar e haver lo tresor dessús dit. Manants per la present a nostre dispenser, de certa sciència nostra, e encara a tots altres officials nostres que la dita tercera part lexen per vosaltres ésser liberalment retenguda, vosaltre[s] pagants les messions dessús dites, e que sobre açò, a què·s vol que mont, demanda ne qüestió alcuna no us facen. En testimoni de la qual cosa, manam la present ésser feta [e] ab nostre segell secret segellada. — Dada en València, a .VI. dies de ffebrer, l'any de la nativitat de nostre Senyor .M.CCC.LXXIIII. — Primogenitus. — Idem [=Dominus dux mandavit mihi Petro de Tarrega]».

Observacions

Poc abans, s'havia escrit, per a Pere III el Cerimoniós (1319 – 1387), l'obra de Bartomeu de Tresbens, Libel d'investigació de tresors (Giralt 2018).

Bibliografia

Edicions:Giralt (2018), "Astrology in the service of the ...", p. 770
Reproduccions:PARES ACA
Citacions:Roca (1929), Johan I d'Aragó, p. 393