Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc50 (04 / juliol / 2020)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó - Cancelleria reial, Registres – reg. 1665, f. 95v

Publicació de la fitxa: 2013-11-25
Darrera modificació: 2013-12-15
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:parcial

Tipologia

Reial – Manament

Matèria

Geografia – Història natural – Llibres – Viatges – Perpinyà

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 1665, f. 95v

Data i lloc

Datació:expressa
Data:6 gener 1382
Lloc:Girona

Contingut

Regest

L'infant Joan demana a Ramon de Perellós, vescomte de Roda, el llibre de fra Odorico amb els altres que Guillem Sedacer havia empenyorat a Perpinyà.
Persones relacionades
1. Joan I el Caçador (1350 – 1396) - atorgant
2. Ramon de Perellós (c. 1350 – post 1419) - intermediari
3. Guillem Sedasser (fl. 1377 – 1383) - posseïdor de llibres
4. Guillem Negre (fl. 1382) - esmentat
5. Francesc Despuig (fl. 1382) - esmentat

Text

Transcripció:«Vezcomte. Nós, ab altra letra nostra translat de la qual vos trametem dins aquesta, manam a·n Guillem Negre, de la nostra dispenseria, que us liura encontinent e de fet .XL. florins per la rahó en aquella contenguda. On volem e us manam que dels dits .XL. florins quitets los libres e altres coses que frare Guillem Sedacer ha enpenyorades aquí en la vila de Perpinyà, e que aquells e aquelles nos trametats mantinent. En cas, emperò, que·l dit Guillem no us liuràs los dits .XL. florins, Nós ab la present manam a nostre portant-veus en aqueys comdats que·n faça encontinent e de fet exequció en sos béns. E enviats-nos, axí meteix, lo libre de frare Oderich ab los dessús dits ensemps. E fets-nos venir frare Francesch dez Puig, e enviats-lo·ns mantinent ab una bèstia de loguer, la qual Nós farem açí complidament pagar de la messió que feta haurà e de son loguer. —— Dirigitur vicecomiti Rode».
Llibres
Odorico da Pordenone, Itinerarium

Observacions

Joan prestava llibres propis a Sedasser, i aquest potser era el cas del d'Odorico.

Bibliografia

Edicions:Rubió i Lluch (1908-1921), Documents per l'historia de la ..., vol. 1, p. 299, núm. CCCXXVI
Golubovich (1906-1927), Biblioteca bio-bibliografica ..., vol. 3, p. 393, extret de Rubió
Citacions:Barthélemy (2002), La Sedacina ou l'Œuvre au crible ..., vol. 1, pp. 29 (on expressa dubtes sobre el posseïdor del llibre) i 31