Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc50 (21 / juny / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres – reg. 1665, f. 95v

Publicació de la fitxa: 2013-11-25
Darrera modificació: 2020-12-16
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:parcial

Tipologia

Tipus de document:Manament
Per unitat productora:Reial

Matèria

Geografia – Història natural – Llibres – Viatges

Llocs / territoris

Territoris:Rosselló i Cerdanya (comtats)
Localitats:Perpinyà

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 1665, f. 95v
Òlim:Comune sigilli secreti locumtenencie infantis Joannis 17

Data i lloc

Datació:expressa
Data:6 gener 1382
Lloc:Girona

Llengua

Català

Contingut

Regest

L'infant Joan demana a Ramon de Perellós, vescomte de Roda, el llibre de fra Odorico amb els altres que Guillem Sedacer havia empenyorat a Perpinyà.
Persones relacionades
1. Joan I el Caçador (1350 – 1396) - atorgant
2. Ramon de Perellós (c. 1350 – post 1419) - intermediari
3. Guillem Sedasser (fl. 1377 – 1383) - posseïdor de llibres
4. Guillem Negre (fl. 1382) - esmentat
5. Francesc Despuig (fl. 1382) - esmentat

Text

Transcripció:«Vezcomte, nós, ab altra letra nostra translat de la qual vos trametem dins aquesta, manam a·n Guillem Negre, de la nostra dispenseria, que us liura encontinent e de fet .XL. florins per la rahó en aquella contenguda. On volem e us manam que dels dits .XL. florins quitets los libres e altres coses que frare Guillem Sedacer ha enpenyorades aquí en la vila de Perpinyà, e que aquells e aquelles nos trametats mantinent. En cas, emperò, que·l dit Guillem no us liuràs los dits .XL. florins, nós ab la present manam a nostre portantveus en aqueys comdats que·n faça encontinent e de fet exequció en sos béns. E enviats-nos, axí meteix, lo libre de frare Oderich ab los dessusdits ensemps. E fets-nos venir frare Francesch Dezpuig, e enviats-lo·ns mantinent ab una bèstia de loguer, la qual nós farem açí complidament pagar de la messió que feta haurà e de son loguer. Dada ut supra [=en Gerona, sots nostre segell secret, a .VI. dies de gener de l'any .M.CCC.LXXXII. — Primogenitus]. — Idem [=Dominus dux mandavit mihi Petro de Tarrega]. — Dirigitur viçecomiti Rode». Al marge esq.: «Idem» [=Non est de jure signata].
Llibres
Odorico da Pordenone, Itinerarium

Observacions

Hem revisat i completat la transcripció de Rubió.
La carta a Guillem Negre, en la qual li és ordenat d'avançar els diners amb es propis, si calgués, però no s'hi expressa el motiu de l'operació, és registrada immediatament abans (f. 95v).
Joan prestava els seus llibres a Guillem Sedasser, i aquest potser era el cas del d'Odorico.

Bibliografia

Edicions:Rubió i Lluch (1908-1921), Documents per l'historia de la ..., vol. 1, p. 299, núm. CCCXXVI
Golubovich (1906-1927), Biblioteca bio-bibliografica ..., vol. 3, p. 393, extret de Rubió
Reproduccions:PARES ACA
Citacions:Barthélemy (2002), La Sedacina ou l'Œuvre au crible ..., vol. 1, pp. 29 (on expressa dubtes sobre el posseïdor del llibre) i 31