Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc559 (12 / maig / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres – reg. 140, f. 119r

Publicació de la fitxa: 2018-11-06
Darrera modificació: 2020-11-17
Bases de dades:Arnau

Descripció

Autor:Jordi Bossoms
Procedència:bibliografia

Tipologia

Tipus de document:Lletra
Per unitat productora:Reial

Matèria

Almogàvers – Familiar/domèstic – Físic – Llibres – Monestir

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 140, f. 119r

Data i lloc

Datació:expressa
Data:1 juliol 1308
Lloc:València

Contingut

Regest

Jaume II manifesta a Arnau de Vilanova que, a precs seus, ha recomanat als seus oficials i soldats i a les gents de la companyia catalana d'almogàvers destacats a Grècia que no molestin ni infereixin danys als monjos del monestir de Sant Atanasi i dels altres monestirs del Mont Athos. Li demana així mateix que li enviï aviat la seva nova obra Speculum Medicine per mitjà del seu missatger prometent-li que no donarà a conèixer el contingut del llibre a ningú sense el permís previ i explícit de l'autor si no és a Martí de Calçaroja (Caliga Rubea), metge reial, en benefici de la pròpia salut del monarca.
Extret de: Alanyà i Roig (2011-2013), "Diplomatari de mestre Arnau de ...", p.126, doc.145
Persones relacionades
1. Jaume II el Just (1267 – 1327) - remitent
2. Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311) - destinatari
3. Martí de Calça-roja (fl. 1304 – 1338) - beneficiari

Text

Transcripció:Venerabili et prudentí viro magistro arnaldo de villanova phisico, Consiliario et familiari suo dilecto, salutem et dileccionem. litteram vestram recepimus iuxta quam quia credencia vestra est, quot esset altissimo gratum, si gentes nostras in partibus Romanie degentes ne monachis monasterii sancti Anthanasii in monte sancto de habitacionibus Romanie inferrent molestias compescerenuis, compárente in presencia nostra altero e illis duobus monachis monasterii supradicti in littera vestra contenentis, Rescriptum nostrum ei concessimus per quod expresse mandamus militibus et peditibus naturalibus nostris in partibus Romanie degentibus nec non devotos et amicos nostros rogamus ne monasterio supradicto seu adiacentibus suis monachis familiis aut alus bonis suis dampmim inferant molestiam seu gravamen immo tam dei intuitu quam nostri contemplacione, illos sub proteccione sua recipiant comendatos. Ceterum recolimus nuper vobis precando scripsisse per litteras quas vobis dilectus consiliarius et magister racionalis curie nostre petrus boyl debuit presentare ut ad nos novellum opus per vos conditum, medicine speculum muncupatum pro conservatione salutis nostre mittere deberetis, sane quare ignoratur a nobis utrum dicte littere ad vos pervenerint, providenciam vestram iterato precamur quatemus opus predictum seu speculum medicine ad nos pro conservacione nostre salutis, quam ut tenemus certissime tenere cupitis, per fidum vestrum nuncium sublato more dispendio transmitatis scituri nos opus ipsum nemine communicaturos nisi previo consensu vestro, magistro martino de caliga rubea nostro phisico id pandamus qui de saluti et sanitate corporis nostri sollicitam curam gerit. Rescribatis igitur nobis super hiis vestre continuo voluntatis intentum. Datum valencie kal. Julii anno domini m.° ccc° octavo. bernardus de aversone mandato regio facto per magistrum martinum de caliga rubea.
Llibres
Arnau de Vilanova, Speculum medicine

Bibliografia

Edicions:Finke (1908-1922), Acta Aragonensia: Quellen zur ..., vol. II, p. 876-877, doc. 554
Rubió i Lluch - Nicolau d'Olwer (1907), "Cartes literàries del segle XIV", p. 40-41
Citacions:Alanyà i Roig (2011-2013), "Diplomatari de mestre Arnau de ...", p. 126, doc. 145
Martí de Barcelona (1935), "Regesta de documents arnaldians ...", p. 283, doc. 102
Rubió i Lluch (1908-1921), Documents per l'historia de la ..., vol. I, p. 45-46, doc. 36