Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc672 (21 / juny / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres – reg. 1674, f. 147v

Publicació de la fitxa: 2020-05-29
Darrera modificació: 2020-05-30
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Manament
Per unitat productora:Reial

Matèria

Astrologia – Còpies – Història – Llibres – Mallorca – Religiós OFM – Traduccions

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 1674, f. 147v

Data i lloc

Datació:expressa
Data:11 octubre 1386
Lloc:Girona

Contingut

Regest

L'infant Joan, duc de Girona i lloctinent general del rei, demana al governador del regne de Mallorca que li faci fer còpies de dues obres que ha sabut que es troben al convent del Carme de Mallorca (De ormeste mundi de Pau Orosi i, probablement, el Llibre dels judicis de les estrelles de ʿAlī ibn Abī-l-Riǧāl [Alí Abenragel]), i que, si són en llatí, els faci traduir al català; un cop fet, que els els faci arribar de seguida. N'escriu a part el nou superior dels franciscans, Nicolau Sacosta, perquè faciliti personalment l'operació.
Persones relacionades
1. Joan I el Caçador (1350 – 1396) - atorgant
2. Francesc de Sagarriga (fl. s. XIV-2) - destinatari
3. Nicolau Sacosta (fl. 1375 – 1392) - intermediari

Text

Transcripció:«Lo primogènit. — Governador, sabut havem que aquí, en lo monestir del Carme, ha .II. libres, .I. apellat Orosi, De ormeste mundi, e altre intitolat Alí Abenragel, los quals libres Nós desijam fort haver. Per què us pregam e manam que encontinent nos façats trelladar los dits libres a .II. bons scrivans e, si són en latí, que façats, ab algú qui n'entena, que sien arromançats e·ls hajam en plan cathalà. D'açò scrivim a maestre Nicolau Çacosta, elet en ministre provincial de l'orde dels frares menors, pregan-lo que us en tenga a prop e ho faça cuytar tant com puxa, e que·ls haja a sa mà e·ls nos trameta de present que acabats sien. E axí fets-ho metre en obra, car gran plaser e serviy nos en farets. Dada en Gerona, sots nostre segell secret, a .XI. de octubre de l'any .M.CCC.LXXXVI. — Primogenitus. — Gubernatori Maioricarum. — Idem [=Dominus dux mandavit mihi Petro de Benviure]. — Probata».
Llibres
Ibn Abī-l-Riǧāl, Llibre de judicis de les estrelles, Traductor: Anònim

Observacions

Probablement, entre les «coses de l'art de astronomia» (i.e. astrologia) que el maig del mateix any havia demanat a les mateixes persones, dient que sabia que eren a Mallorca, ja hi havia aquest llibre d'Abenragel (Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1674, ff. 56v-57r – Manament, Reial – 22 maig 1386), però ara, potser perquè els posseïdors s'havien negat a enviar l'original, sol·licitant-ne còpia o traducció al català.
Hem revisat la transcripció de Rubió.

Bibliografia

Edicions:Rubió i Lluch (1908-1921), Documents per l'historia de la ..., vol. 1, pp. 344-345, doc. 385
Reproduccions:PARES ACA