Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc673 (21 / juny / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres – reg. 1674, ff. 56v-57r

Publicació de la fitxa: 2020-05-29
Darrera modificació: 2020-05-30
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Manament
Per unitat productora:Reial

Matèria

Astrologia – Còpies – Llibres – Mallorca – Religiós OFM – Traduccions

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 1674, ff. 56v-57r

Data i lloc

Datació:expressa
Data:22 maig 1386
Lloc:Saragossa [Zaragoza]

Contingut

Regest

L'infant Joan, duc de Girona i lloctinent general del rei, demana al governador del regne de Mallorca que estigui al cas de les coses d'astrologia que li ha de lliurar, per encàrrec seu, el franciscà fra Nicolau Sacosta, que ara va a Mallorca i és qui l'ha informat que hi són, i que tan aviat com les obtingui les hi trameti per persona de confiança.
Persones relacionades
1. Joan I el Caçador (1350 – 1396) - atorgant
2. Francesc de Sagarriga (fl. s. XIV-2) - destinatari
3. Nicolau Sacosta (fl. 1375 – 1392) - intermediari

Text

Transcripció:«Lo primogènit. — Governador, ffem-vos saber que Nós havem encarregat maestre Nicholau Costa, de l'orde dels frares menors, que·ns trameta algunes coses de l'art de astronomia, les quals diu que ha aquí, on ell se'n va de present. Per què us pregam que·l tengats a prop que ell vos liure les dites coses, axí com Nós li u havem dit ací, e de continent que les hajats, trametets-les-nos per persona certa de qui confiets e qui les do a nostres mans, car d'açò·ns farets plaser e serviy. Dada en Saragoça, sots nostre segell secret, a .XXII. dies de mayg de l'any .M.CCC.LXXXVI. — Primogenitus. — Fuit missa gubernatori Maioricarum». [Al marge esq.:] Idem [=Curie].
Llibres
Ibn Abī-l-Riǧāl, Llibre de judicis de les estrelles, Traductor: Anònim

Observacions

Entre les "coses" en qüestió hi devia haver el llibre de ʿAlī ibn Abī-l-Riǧāl (Alí Abenragel) que a l'octubre del mateix any tornava a demanar a les mateixes persones d'una manera més precisa, aquesta vegada sol·licitant-ne còpia o traducció al català, potser perquè els posseïdors s'havien negat a enviar l'original (Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1674, f. 147v – Manament, Reial – 11 octubre 1386).
Hem revisat la transcripció de Rubió i corregit la foliació i la data.

Bibliografia

Edicions:Rubió i Lluch (1908-1921), Documents per l'historia de la ..., vol. 2, p. 294, doc. 302
Reproduccions:PARES ACA
Catàlegs:Trenchs Òdena (2011), Documents de Cancelleria i de ..., p. 548, doc. 2228