Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc674 (21 / juny / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres – reg. 1238, f. 39r

Publicació de la fitxa: 2020-05-29
Darrera modificació: 2020-05-30
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Manament
Per unitat productora:Reial

Matèria

Còpies – Infant – Llibres – Rei

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 1238, f. 39r

Data i lloc

Datació:expressa
Data:30 juny 1373
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

Pere III el Cerimoniós fa saber al seu primogènit, l'infant Joan, duc de Girona, que quan li calguin llibres de la seva biblioteca li ho comuniqui i ell ja li'n farà fer còpies pels escrivans que té per a aquest menester.
Persones relacionades
1. Pere III el Cerimoniós (1319 – 1387) - atorgant, posseïdor de llibres
2. Joan I el Caçador (1350 – 1396) - destinatari

Text

Transcripció:«Molt car primogènit, com haurets mester libres que Nós hajam, fets-nos-ho saber e Nós farem-vos-en fer translat, car ja tenim certs escrivans qui·ns fan trellats d'aquells llibres que és necessari. Dada ut supra [=en Barcelona, sots nostre segell secret, a .XXX. dies de juny de l'any .M.CCC.LXXIII]. — Rex Petrus. — Dominus Rex misit signatam. — Probata».

Observacions

La informació no és tan amable com sembla, perquè és a propòsit de l'enuig del rei pel fet que l'infant s'hagués endut un llibre de ʿAlī ibn Abī-l-Riǧāl (Alí Abenragel) sense permís, el qual tres dies abans anunciava obedientment que procedia a retornar després d'una enèrgica reclamació règia que no s'ha localitzat (Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1739, f. 32v – Lletra, Reial – 27 juny 1373). Rubió va interpretar l'adverbi «ja» en sentit temporal (referit a l'existència de copistes), però té significat ponderatiu de l'afirmació.
Hem revisat la transcripció de Rubió.

Bibliografia

Edicions:Rubió i Lluch (1908-1921), Documents per l'historia de la ..., vol. 1, p. 247, doc. 259