Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc78 (19 / juny / 2021)

Perpinyà - Archives Départementales des Pyrénées Orientales - Archives notariales – 3E1/1610

Publicació de la fitxa: 2014-06-11
Darrera modificació: 2020-12-16
Bases de dades:Sciència.cat, MedCat
Fons:Lluís Cifuentes

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Inventari
Per unitat productora:Notarial

Matèria

Anatomia – Barber-cirurgià – Cirurgia – Farmacologia – Filosofia – Gramàtica – Història – Llibres – Medicina – Religió – Traduccions

Llocs / territoris

Territoris:Rosselló i Cerdanya (comtats)
Localitats:Perpinyà

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Perpinyà - Archives Départementales des Pyrénées Orientales - Archives notariales
Signatura:3E1/1610
Òlim:Bernat Masdamont, llibre de notes ('notule'), 1414.

Data i lloc

Datació:expressa
Data:s. XV m.
Lloc:Perpinyà

Llengua

Català

Contingut

Regest

Inventari dels béns d'un barber-cirurgià anònim de Perpinyà de mitjan segle XV. El document es conserva encartat dins de l'inventari dels béns de Pere Riba, botiguer ("tender") de Perpinyà, de 1414.
Persones relacionades
1. Pere Riba (m. 1414) - posseïdor de béns
2. Bernat Masdamont (s. XIV ex. - XV in.) - notari
3. Anònim - posseïdor de llibres

Text

Transcripció:L'inventari de Pere Riba comença: "Translat de l'inventari lo qual ha feyt la dona Na Johana, muller d'En Pere Riba, tender, santràs, de Perpenyà, axí com tutora d'En Johan, fill seu, e fill e hereter universal del dit Pere Riba, còndam, lo qual inventari és stat feyt per la dita tutora a .XXVI. de utubri, l'any .M.CCCC.XIIII., en poder d'En Bernat Masdamont, notari de Perpenyà".
Llibres
12. Guiu de Chaulhac, Inventari o col·lectori de cirurgia, Traductor: Anònim
Text:"Ítem, unus libre appellat Guido, en romans, ab cobertes blanques ab quatre tanquadors, cobert de pots e ab quatre tanquadors [sic]. E comensa en la primera fulla de les ròbriques: «En lo nom de nostre senyor Déus Jesuchrist, comensa lo prohemi complit en sirurgia de maestre G<u>ido de Caldeaff» [sic]; et finit in eadem pagina: «Capítol admiculatiu» [sic]; et finit in ultima folea dicti libri: «Deus beneset qui viu e regne in secula seculorum. Amen»".
13.1. Lanfranc de Milà, Cirurgia, Traductor: Anònim
Text:"Ítem, un libre appellat Alemfranch, de sirurgia, cobert de posts ab coberta blancha ab quatre tanquadors. Et incipit in prima follea dicti libri, videlicet in rubro: «Aquesta taula mostra a trobar»; et incipit in nigro in ipsa folea: «Siru<r>gia»; et finit in eadem pagina: «anathomia d'aquel»; et finit in ultima folea dicti libri: «Accabat és lo tractat de l'Alemfranch menor. Deo gracias»".
Observacions:La Chirurgia magna comença amb una taula dels capítols. El final de la primera pàgina correspon a alguna de les rúbriques del llib. II («et eius anothomia») en aquesta taula. Vegeu ed. de Venècia de 1498, f. 167ra. Vegeu ítem 13.2.
13.2. Lanfranc de Milà, Summa de cirurgia, Traductor: Guillem Salvà
Observacions:Vegeu ítem 13.1. El volum acabava amb la traducció catalana de la Chirurgia parva de Lanfranc (Alemfranch menor), segurament la de Guillem Salvà, tot i que la denominació i el colofó no es corresponen amb els que porta el ms. conservat d'aquesta traducció.
14. Guillem de Saliceto, Cirurgia, Traductor: Anònim
Text:"Ítem, hun libre appellat Guillem de Saliset, cobert de vermell ab pots ab dos tanquadors. Et incipit in prima follea: «Rúbriques del primer libre»; et finit in eadem pagina «davall les exelles»; et finit in ultima follea: «Assí feneix lo libre de mestre Guillem de Saliset»".
Observacions:L'acabament de la primera pàgina correspon a la rúbrica del cap. 25 del llib. I en la taula que l'encapçala («sub asellis»). Vegeu l'ed. de Venècia de 1490, f. t2b.
15. Teodoric Borgognoni, Cirurgia, Traductor: Guillem Corretger
Text:"Ítem, hun libre de medesina appellat Thederich, cobert de pots ab cobertades de blanch; et incipit in prima folea: «Incipit Thedericus magistro»; et finit in eadem pagina: «confusió per ignorància»; et incipit in ultima folea: «encara saguí ha»; et finit in eadem folea: «imperpetuum vivat. Amen»".
Observacions:L'obra tenia, en aquest testimoni, l'íncipit i el colofó en llatí. L'acabament de la primera pàgina correspon al pròleg de Guillem Corretger (ms. París - BnF - Manuscrits: Esp. - 212, f. 1ra). El principi de l'últim foli pot correspondre a l'opuscle d'oftalmologia annexat a l'obra en la versió del ms. Esp. 212, f. 92va («encara següens»).
16. Quatre Mestres Salernitans, Glosses de Quatre Mestres
Text:"Ítem, hun altre libre de medecina appellat Roger, ab cobertes blanques ab quatre tanquadós. Et incipit in prima folea, videlicet in rubro: «De les quatre qualitats de <la> persona»; et finit in eadem pagina: «ajustada ab qualitat freda»; et incipit in ultima folea: «l'actor en aquesta part»; et finit in eadem folea: «si voluisset sed noluit»".
Observacions:Amb un colofó en llatí. Els fragments que en reprodueix semblen encaixar més amb aquesta obra que no pas amb la Chirurgia de Roger Frugardo o amb la Practica medicine de Roger Baron. Vegeu l'ed. de la Collectio salernitana .
17. Joan Plateari, Pràctica breu, Traductor: Anònim
Text:"Ítem, hun libre de medecina appellat Plateari, cobert de vermell ab dos tanquadors. Et incipit in prima folea: «En Perelís universal»; et finit in eadem pagina: «an stubes naturals de sofre»; et incipit ultima folea: «que la pera la qual»; et finit in eadem folea: «quant és trenquada»".
Observacions:La identificació és molt dubtosa. L'íncipit no correspon a cap de les obres dels metges salernitans d'aquest nom que van circular en català (Liber de simplici medicina, inc. "Circa instans" i Practica brevis, inc. "Amicum induit"). La temàtica sembla que apunta més a aquesta darrera obra. El volum potser tenia un receptari al final.
19. Pere Hispà, Tresor de pobres, Traductor: Anònim
Text:"Ítem, hun libre de medecina, molt antich, appellat Tresor de pobres, cobert de vert ab dos tanquadós. Et incipit in prima folea: «Primerament, de teximent» [sic, per cahiment]; et finit in eadem folea: «qui és dit leu»; et incipit in ultima folea: «contre fich»; et finit: «per tres dies»".
Observacions:Vidal 1887-1888 l'atribuí erròniament a Arnau de Vilanova. El volum era molt anterior a la data de l'inventari ("molt antich").
21. Anònim, Llunari (referències genèriques)
Text:"Ítem, hun libre de paper de compte de luna scrit".
Observacions:Només esmentat per Goujaud 2010a.
22. Anònim, Receptari de medicina (referències genèriques)
Text:"Ítem, hun libre de reseptes en paper scrit".
Observacions:Omès en tota la bibliografia.
23. Mateu Plateari, Llibre de simples medecines, Traductor: Anònim
Text:"Ítem, hun libre de paper scrit appellat Circa instans, ab cobertes empastades".
Observacions:Possiblement en català.
24. Guiu de Chaulhac, Inventari o col·lectori de cirurgia, Traductor: Anònim
Text:"Ítem, hun libre appella<t> Nathomia abreujada de G<u>ido, scrita en paper".
Observacions:Possiblement en català. El ms. Cracòvia [Kraków] - BJ - Rękopisy - Berol. Hisp. Qu. 62 conté el llibre I (Anatomia) de l'obra. Un i altre testimoni en demostren la circulació independent en català, com també es donà en altres llengües.

Observacions

Es tracta de dos documents diferents conservats en una mateixa unitat arxivística. Tota la unitat arxivística té una foliació feta a ploma a finals del s. XIX (ff. 245r-251v, corr. sobre 235r-241v), que no correspon a l'ordre original dels folis. És de la mateixa mà que el títol que hi ha al marge superior del primer foli: «1414 Masdemont, Bernard, notaire». Només alguns folis estan escrits a dues columnes.

Inclou 1) l'inventari de béns de Pere Riba, botiguer (“tender”) de Perpinyà, datat el 26 d'octubre de 1414, que no conté llibres, fet pel notari Bernat Masdamont; i 2) un fragment de l'inventari d'un barber-cirurgià, segurament també de Perpinyà, datable a mitjan segle XV, que conté els llibres. Ho confirmen la diferent mida del paper (més gran en el segon), la reiteració del contingut i la lletra de mans i datació diferents. El bifoli òlim 248r-249v, que conté els llibres de medicina (els 13 volums amb els núm. 12-24 que assignem a la biblioteca), està solt, és de mida més gran i és escrit d'una altra mà. La mà que copià l'inventari de Pere Riba descriu, en el foli immediatament anterior, els objectes trobats al menjador, però al primer foli d'aquest bifoli es descriuen objectes d'un obrador de barber-cirurgià, tot seguit torna a iniciar-se la descripció d'un menjador, després la de la recambra del menjador (dormitori), i després la d'un "escriptori del dit obrador", quan abans no hi ha cap rúbrica sobre un obrador, i acaba amb "una caxeta plena de ferramenta de l'art". Acabat el bifoli solt, continua la descripció del primer menjador (de Pere Riba), la de la recambra del menjador, etc.

Els béns de Pere Riba eren en "una casa dins la vila de Perpenyà, prop Sent Anthoni". A part, Pere Riba també tenia "unum verger en los termes de Sent Johan, prop la [canc.: casa] crou de Sent Martí; affronta ab En Lobet e ab mossèn Fferrer, fuster, e ab .I. scender" (òlim f. 251v). Pere Vidal 1887-1888 s'enganyà al considerar-ho tot un sol document, tot i que ja li estranyà la presència de tants llibres de medicina a l'inventari d'un botiguer i suposà que Pere Riba devia fer de llibreter. Els qui, sovint sense haver pogut consultar el document, han seguit Pere Vidal han reproduït aquesta hipòtesi mantenint l'atribució a Pere Riba i la data 1414, que cal abandonar.

Estructura de la biblioteca del barber-cirurgià anònim: [òlim f. 246rb, "A la reracambra"] (1) "un libre apellat Doctrinal, qui incipit in secunda pagina «acc<usativ>is pl<ur>alibus» [Alexandre de Villedieu, Doctrinale puerorum]; (2-4) "tres libres petits cuberts de posts, gramaticals"; [òlim f. 246v] (5) "un casern de Dixit Deus, en pergamí"; (6-8) "tres libres petits, gramaticals, cuberts de cu<i>r"; (9) "unes Parts, en pergamí, noves" [Donat, Partes orationis]; (10) "hun libre appellat Cató, de pocha valor"; (11) "huns Satsalms [sic], de pergamí, nous" [Set salms penitencials]; [òlim f. 249r, "In scriptorio dicti operatorii"] (12) Chaulhac; (13) Lanfranc; (14) Saliceto; (15) Teodoric; [òlim f. 249v] (16) Roger/Quatre Mestres; (17) Plateari?; (18) "un libre appellat Conquestes del rey d'Aragó... et incipit in prima folea: «Açí comensa lo libre de les grans nobleses»" [Bernat Desclot, Crònica]; (19) Tresor de pobres; (20) "Ítem, hun libre appellat Plateari, in latino, petit, cobert de cobertes empastades, scrit en pergamí" [Plateari, Practica brevis?]; (21) llunari; (22) receptari; (23) Circa instans; (24) Chaulhac, Anatomia; [òlim f. 250v] (25) "unes Hores de Nostra Dona, ab cubertes vermelles".

Bibliografia

Edicions:Vidal (1887-1888), "Les juifs des anciens comtés de ...", pp. 175-177 [67-68 de la trad. cat.], només alguns extrets (considerant-lo tot de Pere Riba i de l'any 1414)
Reproduccions:Arxiu de Sciència.cat (reprod. digital en color).
Citacions:Vidal (1897), Histoire de la ville de Perpignan ..., p. 285 (considerant-lo tot de Pere Riba i de l'any 1414, "était quelque peu 'libraire'")
Cifuentes i Comamala (2000), "La promoció intel·lectual i ...", pp. 447 i 448n (considerant-lo tot de Pere Riba, aquest com 'apotecari' i de l'any 1414, a partir de Vidal 1887-1888)
Cifuentes i Comamala (2006), La ciència en català a l'Edat ..., pp. 126, 131 i 134 (considerant-lo tot de Pere Riba i de l'any 1414, a partir de Vidal 1887-1888)
Goujaud (2010), "Les bibliothèques perpignanaises ...", pp. 194-195 (considerant-lo tot de Pere Riba i de l'any 1414, i corregint la lectura correcta de "tender santràs" [i.e. 'çaentràs'] a Vidal 1887-1888 per l'estranya de 'tender sanitas')
Goujaud (2010), "Les livres en usage à Perpignan ...", pp. 10-11 (ídem)