Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc81 (19 / abril / 2021)

Barcelona - Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.4, s. núm.

Publicació de la fitxa: 2014-07-06
Darrera modificació: 2014-12-22
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:bàsica

Tipologia

Tipus de document:Inventari
Per unitat productora:Notarial

Matèria

Argenter – Barcelona – Filosofia – Literatura – Llibres – Religió – Tècnica

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona - Arxiu notarial
Signatura:Inventaris, caixa I.4, s. núm.

Data i lloc

Datació:expressa
Data:27 desembre 1412
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

Inventari dels béns de Simó Martorell, argenter, ciutadà de Barcelona.
Persones relacionades
1. Simó Martorell (fl. 1380 – 1412) - posseïdor de llibres

Text

Llibres
3. Anònim, Mostrari d'argenteria (referències genèriques)
Text:"Item un libre scrit en paper, ab cubertes de pregamí, appellat Libre de les lignes de l'offici".
Observacions:Un manual tècnic de l'ofici, possiblement un llibre de mostres. Dalmases 1992 transcriu "ligues".

Observacions

Biblioteca de 10 llibres, en català i en llatí (ff. 10r, 13v-14r i 15rv). Altres llibres: (6) Faula d'en Guillem de Gurilla [Guillem de Torroella, Faula?].
L'inventari fou elaborat els dies 27, 28 i 29 de desembre de 1412 i 3 de gener de 1413. L'encant (ibid.), que porta data de 29 de desembre de 1413, no inclou els llibres.

Bibliografia

Edicions:Dalmases (1992), Orfebreria catalana medieval ..., vol. 1, pp. 60-66 (extrets) i vol. 2, pp. 240-243, doc. 144 (extrets) [i 244-248, doc. 146 (encant)]
Iglesias Fonseca (1996), Llibres i lectors a la Barcelona ..., doc. 53 (només els llibres)
Citacions:Iglesias Fonseca (1996), Llibres i lectors a la Barcelona ..., p. 341
Español Bertrán (1997), "La transmisión del conocimiento ...", p. 84