Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc85 (09 / maig / 2021)

Barcelona - Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 346, plec s. núm., 28 ff., 24-X-1419

Publicació de la fitxa: 2014-07-14
Darrera modificació: 2014-08-29
Bases de dades:Sciència.cat, Arnau

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Inventari
Per unitat productora:Notarial

Matèria

Alquímia – Alquimista – Argenter – Aritmètica – Barcelona – Farmacologia – Filosofia – Filosofia natural – Geografia – Gramàtica – Literatura – Llibres – Lul·lisme – Pedagogia – Profetisme – Religió – Tècnica – Traduccions – Viatges

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona - Dignitats i oficis: Notaria particular
Signatura:vol. 346, plec s. núm., 28 ff., 24-X-1419
Òlim:Gabriel Canyelles, Plec d'inventaris i encants, 1420-1429.

Data i lloc

Datació:expressa
Data:24 octubre 1419
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

Inventari dels béns de Romeu Desfeu, argenter, ciutadà de Barcelona, fet en benefici de la seva vídua i hereva universal, Clara.
Persones relacionades
1. Romeu Desfeu (fl. 1369 – 1419) - posseïdor de llibres
2. Gabriel Canyelles (fl. 1394 - 1448) - notari
3. Clara Desfeu (m. 1420) - beneficiari

Text

Llibres
12. Marco Polo, Llibre de les províncies del gran emperador del Catai, Traductor: Anònim
Text:"Ítem, .I. libre de paper ab cubertes de pregamí engrutat qui comensa: «Lo Libre de les províncies»".
Observacions:No es reconeix a l'inventari de Clara Desfeu.
13. Pseudo-Arnau de Vilanova, Llibre dels dotze capítols
Text:"Ítem, .I. libret poch, de pregamí, ab cubertes de pregamí; comensa: «En nom de Déu, rey de glòria»".
Observacions:Núm. 10 de l'inventari de Clara Desfeu ("libret petit").
15. Jaume del Borg de Sant Sarnin, Llibre d'alquímia, Traductor: Anònim
Text:"Ítem, .I. altre libre de paper ab cubertes de pregamí appellat mestre Jacme del Burch".
Observacions:Núm. 13 de l'inventari de Clara Desfeu.
16. John Dastin, Roser dels filòsofs, Traductor: Anònim
Text:"Ítem, .I. libre de paper ab cubertes de pregamí qui comensa: «Aquest preu apresiable»".
Observacions:Madurell 1974 transcriví "aperfiable". Aquesta identificació no es contradiu amb el perfil de la biblioteca i sembla que coincideix amb l'íncipit llatí («Desiderabile desiderium <et> impretiabile pretium hoc compositum fuisse», TK 403-404). En canvi, sembla més estrany en un manual d'assajadors com el del núm. 15 de l'inventari de Clara Desfeu, amb el qual es va relacionar a Cifuentes 2006: 315. De Dastin també va circular en català (i, en aquest cas, se'n conserva un ms.) el Rosarius abbreviatus d'aquest autor, una i altra obra atribuïdes sovint a Arnau de Vilanova. Per això aquest llibre, o potser més aviat el núm. 13 de Romeu Desfeu, es podrien identificar amb el núm. 10 de l'inventari de Clara Desfeu. Sembla menys probable la identificació amb l'Epistola ad Johannem XXII de alchimia del mateix autor, ínc. «Hoc est secretum secretorum impretiabile pretium» (TK 631).
29. Ramon Llull, Doctrina pueril
Text:"Ítem, .I. altre libre de paper ab cubertes verdes, de Doctrina pueril, e ab boletes de leutó".
Observacions:Omès per Madurell 1974. Núm. 7 de l'inventari de Clara Desfeu.
30. Anònim, Tractat d'àbac (referències genèriques)
Text:"Ítem, .I. libret de paper ab cubertes de pregamí, de compte de abba".
Observacions:Omès per Madurell 1974. No es reconeix a l'inventari de Clara Desfeu.
32. Guillem de Conches, Summa de filosofia
Text:"Ítem, .I. libret de paper e de pregamí apellat de philosofia".
Observacions:Omès per Madurell 1974. No es reconeix a l'inventari de Clara Desfeu.
Possiblement es tracta d'aquesta obra o d'una d'alquímia.
s. núm. Anònim, Mostrari d'argenteria (referències genèriques)
Text:L'inventari conté també “.II. pregamins de mostres” (6v), "una caxa d'àlber ab pany e clau en la quall havie algunes cartes de mostre" (7v), “.XIIII. pregamins de mostres” (10r) i “.III. fulls de papers de mostres” (10r).
Observacions:Col·lecció de mostres per a l'ofici d'argenter. Vegeu les que hi ha a l'inventari de Clara Desfeu, s. núm.

Observacions

L'inventari es va fer entre el 24 i el 28 d'octubre de 1419. Es conserva també l'inventari dels béns de la seva vídua, Clara, a Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 344, plec núm. 4, 20 ff., 3-IX-1420 – Inventari, Notarial – 3 setembre 1420, que conté una part dels llibres de Romeu.

Biblioteca de 33 llibres, en català i en llatí (ff. 3v, 6v, 7v, 9rv, 10r, 11v i 12r). Numeració segons Iglesias 1996. Els llibres eren “en la cambre de miga escala qui puga alt en la torra de l'alberch on lo dit deffunt habitave” (1); “en .Iª. cambre un ell obrava” (2-23); i “en la recambra” (24-33).

Altres llibres (entre claudàtors els números dels que es poden identificar a l'inventari de Clara, la seva vídua): (1) “.IIII. qüerns del libre de Tristany”; (2) Vitas patrum [23]; (3) Vicis de virtuts [sic] [22]; (4) “libre... qui comença: «Lo còmper»”; (5) “libre... qui s'appella de les Visions” [Revelacions de Constança de Rabastens] [3]; (6) Libre de saber amar Déu [Ramon Llull, Oracions]; (7) Flos sanctorum [5]; (8) “libre... appellat Dels articles de la fe” [Ramon Llull, Llibre dels articles de la fe]; (9) “libre... qui comensa: «Frare Embròs»” [Bíblia]; (10) Gènesi; (11) “libre... qui comensa: «Quoniam ignorancie»” [Évrard de Béthune, Grecismus]; (14) “libre... qui comensa: «Antra [sic per 'aurea'] alexendrina»” [Nicolau de Salern, Antidotarium] [19]; (17) Cató e Contemptu [Ps.-Cató, Disticha, De contemptu mundi]; (18) “libre... qui comensa: «Déu para poderós»” [Flor del Saltiri]; (19) Sa<l>ms; (20) “libre... qui comensa: «Comunus est lapis»” [De lapidibus pretiosis, inc. «Adamans est lapis», TK 65-66 / Alphidius, De spiritu occultato, inc. «Unus est lapis», TK 1606]; (21) “libre... qui comensa: «Açò és la Istòria de santa Maria»” [8]; (22) “libre... qui comensa: «Axí com diu l'apòstol»”; (23) “libre... qui comensa: «En el nombre de Déu»” [sic] [11]; (24) Saltiri [21]; (25) Sa<l>ms; (26) “libret de Revalacions de sants” [16]; (27) “libre de Blanquernes” [Ramon Llull, Llibre d'Evast e Blaquerna] [4]; (28) “libre de Leors de la Verga Maria” [Ramon Llull, Oracions?] [6]; (31) “libre... de Sent Embrosi [sant Ambròs]; (33) “unes Oretes... qui comença: «Offici de mort»” [2].

També tenia "pessos de florins qui no són senyats" (3rv, a la cambra de mitja escala), ".II. libres de comptes propris del dit deffunct" (3v, 9r i 11r), ".I. qüern de comptes" (3v, a la cambra de mitja escala), ".Ia. capça en què ha uleres de vidre" (5r, en una cambra on ell obrava), ".I. passador d'aygüeardent de leutó" (6r), ".XXIIII. caps d'alembips [sic] de vidre", ".I. farahó domesquí de vidre", "diverses empoletes e brocals de vidre", .IIes. servidores de vidre" (6r), ".III. libres de paper de deu e deg seus propris" (6v), "unes ulleres de vori ab astoix", "unes altres ulleres menys d'estoix" (8r), ".Ia. caxa ab pany e clau en què stave<n> los ferres de la moneda que lo dit defunt feya en los quals no·s gossave toquar" (9v), "uns alembims ab la casola d'aram trencade e la cuberta de plom" (12v), "un libret de paper ab cubertes de pregamí ab un coretg en lo quall és scrit lo compte de l'aur e de l'argent" (15r), balances, pesos de croats, ampolles amb aigües, etc., entre d'altres objectes relacionables amb l'alquímia i amb la fabricació de moneda. Al final del plec hi ha el registre de l'encant de part de l'instrumental i de la roba de vestir.

Bibliografia

Edicions:Madurell i Marimon (1974), Manuscrits en català anteriors a ..., doc. 45 (parcial)
Madurell i Marimon (1974), "Regesta documental de biblias ...", doc. 21 (parcial)
Iglesias Fonseca (1996), Llibres i lectors a la Barcelona ..., doc. 72 (tots els llibres)
Hernando i Delgado (2006), "Obres de Ramon Llull en ...", doc. 8 (llibres lul·lians, transcriu l'encapçalament)
Llull DB, DESFR Desfeu, Romeu 1419 (llibres lul·lians)
Reproduccions:Arxiu de Sciència.cat (reprod. digital en color).
Citacions:Batlle i Gallart (1981), "Las bibliotecas de los ciudadanos ...", p. 29
Dalmases (1992), Orfebreria catalana medieval ..., vol. 2, p. 77
Iglesias Fonseca (1996), Llibres i lectors a la Barcelona ..., p. 198
Español Bertrán (1997), "La transmisión del conocimiento ...", p. 84 ("Ramon Desfeu")
Cifuentes i Comamala (2006), La ciència en català a l'Edat ..., pp. 251 (núm. 15), 262 (núm. 12), 301 (núm. 30) i 315 (núm. 16)
Cifuentes i Comamala - Córdoba de la Llave (2011), Tintorería y medicina en la ..., p. 65