Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc86 (09 / desembre / 2021)

Barcelona - Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 344, plec núm. 4, 20 ff., 3-IX-1420

Publicació de la fitxa: 2014-07-15
Darrera modificació: 2020-08-16
Bases de dades:Sciència.cat, Arnau

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:bàsica

Tipologia

Tipus de document:Inventari
Per unitat productora:Notarial

Matèria

Alquímia – Argenter – Barcelona – Castellà – Enciclopedisme – Farmacologia – Filosofia – Filosofia natural – Geografia – Llibres – Lul·lisme – Medicina – Pedagogia – Religió – Tècnica – Traduccions

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona - Dignitats i oficis: Notaria particular
Signatura:vol. 344, plec núm. 4, 20 ff., 3-IX-1420
Òlim:Gabriel Canyelles, Plec d'inventaris i encants, 1410-1419.

Data i lloc

Datació:expressa
Data:3 setembre 1420
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

Inventari dels béns de Clara, vídua de Romeu Desfeu, argenter, ciutadà de Barcelona, fet en benefici de les seves filles i hereves universals.
Persones relacionades
1. Clara Desfeu (m. 1420) - posseïdor de llibres
2. Romeu Desfeu (fl. 1369 – 1419) - posseïdor precedent
3. Francesc Rajola (fl. s. XV-1) - esmentat
4. Gabriel Canyelles (fl. 1394 - 1448) - notari

Text

Llibres
1. Ramon Llull, Arbre de ciència
Text:"Ítem, un libre cubert de vermell, de la scièncie de mestre Ramon Lull".
Observacions:Omès per Madurell 1974. No es reconeix a l'inventari de Romeu Desfeu.
7. Ramon Llull, Doctrina pueril
Text:"Ítem, un altre libre ab cubertes verdes ab .X. pletons, apellat Doctrine puerill".
Observacions:Omès per Madurell 1974. Núm. 29 de l'inventari de Romeu Desfeu.
10. Pseudo-Arnau de Vilanova, Llibre dels dotze capítols
Text:"Ítem, un libret petit de mestre Arnau de Vilenove".
Observacions:Omès per Madurell 1974. Núm. 13 de l'inventari de Romeu Desfeu ("libret poch", amb l'íncipit).
12. Pseudo-Ramon Llull, Cantilena
Text:"Ítem, un altre libre, de alquímia, metrificat, en romanç, de paper".
Observacions:Possiblement es tractava d'aquesta obra, la més extensa de les d'alquímia que van circular en català. No es reconeix a l'inventari de Romeu Desfeu.
13. Jaume del Borg de Sant Sarnin, Llibre d'alquímia, Traductor: Anònim
Text:"Ítem, un libre petit de mestre Jacme del Burch, de alquímie".
Observacions:Núm. 15 de l'inventari de Romeu Desfeu.
15. Anònim, Llibre de l'assaig de l'or
Text:"Ítem, un libre de ensag de or, ab [canc.: un] belances e ab pes".
Observacions:Madurell 1974 va ometre la part final (sobre aquesta part, Clara tenia "balances de pesar florins", ff. 5v i 7v; també n'hi ha a l'inventari del marit, però no se n'especifica l'ús). A Cifuentes 2006: 315 es va relacionar amb el núm. 16 de l'inventari de Romeu Desfeu, hipòtesi que aquí s'abandona (vegeu aquell inventari). Vegeu les Observacions a l'inventari de Romeu Desfeu.
24. Ramon Llull, Arbre de ciència
Text:"Ítem, un altre libre en pregamí ab cubertes vermelles, de la scièncie de mestra Ramon Lull, ab cubertes vermelles".
Observacions:Omès per Madurell 1974. No es reconeix a l'inventari de Romeu Desfeu.
s. núm. Anònim, Mostrari d'argenteria (referències genèriques)
Text:L'inventari conté també “un pregemí on és pintade une mostre de un retaule” (f. 9r), “un altre pregemí on ha pintat un retaule” (íbid.), “dos pregemins pintats de algunes mostres” (íbid.) i (a casa de Francesc Rajola) “un pregemí ab une mostre de retaule” (f. 18r).
Observacions:Col·lecció de mostres per a l'ofici d'argenter, en part per a la confecció de retaules. La “carte de pregemí on és pintat Jherusalem” (f. 9r) que també hi ha al mateix inventari, potser també ho era. Vegeu les que hi ha a l'inventari de Romeu Desfeu, s. núm.

Observacions

L'inventari es va fer entre el 3 i el 20 de setembre de 1420 (Iglesias 1996 el datà erròniament en l'any 1422). Es conserva també l'inventari del seu marit, l'argenter Romeu Desfeu, a Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 346, plec s. núm., 28 ff., 24-X-1419 – Inventari, Notarial – 24 octubre 1419.

Biblioteca de 24 llibres, en català, llatí i castellà (ff. 5v, 8v-9r, 12v, 14v, i 17v). Numeració segons Iglesias 1996. Els llibres eren “en la cambre major” (1-15), “en la recambre” (16-17), “en la cambre” (18-20) i, potser empenyorats, “en la case de l'honorable En Francesch Rajole, botiguer, ciutadà de Barcelona” (21-24).

Altres llibres (entre claudàtors els números dels que es poden identificar a l'inventari de Romeu Desfeu, el seu marit): (2) “Ores de la Verge Maria bé il·luminades” [33]; (3) “libre... qui comence: «Dien los sants pares»” [Revelacions de Constança de Rabastens] [5]; (4) “libre... appellat Blanquerne [Ramon Llull, Llibre d'Evast e Blaquerna] [27]; (5) Flos sanctorum [7]; (6) “libre... qui comence: «Per ço fem aquest Libre de oracions» [Ramon Llull, Oracions?] [28]; (8) “libre petit... qui s'apella de la Indulgèncie de senta Marie des Àngells” [21]; (9) “.VI. qüerns... qui tracten de Gran cose és hom” [Ramon Llull, De magnitudine et parvitate hominis]; (11) “libre qui és scrit en castellà” [23]; (14) “libre petit de Oracions”; (16) “un coern de la Vide dels sants pares” [26]; (17) “libret de Oracions de mestre Ramon Llull [Ramon Llull, Oracions]; (18) “libre... en què ha diverses Oracions; (19) “libre... de medecines” [Nicolau de Salern, Antidotarium] [14]; (20) “libre... on és lo Soliloqui<u>m de sent Agustí” [Ps.-Agustí d'Hipona, Soliloquis]; (21) “un Saltiri... en romanç” [24]; (22) “libre... de Vicis e virtuts, antich" [3]; (23) “libre... qui s'apella la Vide dels sants pares” [2]. Clara tenia també "dos librets de paper de pocha valor" (f. 7v), unes ulleres (ff. 8r i 15r), un tinter de fusta (f. 8r), llibres de comptes (ff. 8v-9r i 12v), “une carte de pregemí on és pintat Jherusalem” (f. 9r), un alambí (f. 11r) i ampolles amb aigües i olis (f. 17r), entre d'altres objectes. Els llibres d'alquímia segurament provenien de la biblioteca del marit, encara que l'inventari d'aquella no hi són tan ben identificats. L'inventari de Clara inclou menys llibres que el del seu marit (que en té 33), entre els quals no es reconeix el Llibre de les províncies de Marco Polo que aquest tenia.

Bibliografia

Edicions:Madurell i Marimon (1960), "Códices miniados", doc. 32 (parcial)
Madurell i Marimon (1968), "Miscelánea luliana", doc. II.1 (parcial)
Madurell i Marimon (1974), Manuscrits en català anteriors a ..., doc. 48 (parcial)
Iglesias Fonseca (1996), Llibres i lectors a la Barcelona ..., doc. 86 (només els llibres)
Hernando i Delgado (2006), "Obres de Ramon Llull en ...", doc. 9 (llibres lul·lians, transcriu l'encapçalament)
Llull DB, DESF Desfeu, Clara 1420 (llibres lul·lians)
Reproduccions:Arxiu de Sciència.cat (reprod. digital en color).
Citacions:Dalmases (1992), Orfebreria catalana medieval ..., vol. 1, p. 66
Iglesias Fonseca (1996), Llibres i lectors a la Barcelona ..., p. 198
Español Bertrán (1997), "La transmisión del conocimiento ...", p. 84 ("Ramon Desfeu")
Cifuentes i Comamala (2006), La ciència en català a l'Edat ..., p. 315 (núm. 10)
Cifuentes i Comamala - Córdoba de la Llave (2011), Tintorería y medicina en la ..., p. 65