Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB imp1 (02 / juny / 2020)

València, Nicolau Spindeler, c. 1490 – Lluís Alcanyís, Regiment preservatiu i curatiu de la pestilència

Publicació de la fitxa: 2010-06-20
Darrera modificació: 2015-03-25
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:inspecció personal
Estat:completa

Identificació de l'exemplar ideal

Real / reconstruït:Real
Datació:estimada
Data:c. 1490
Comentaris a la data:Està imprès amb els mateixos tipus i amb el mateix paper que l'imprès de Joanot Martorell, Tirant lo Blanc editat a València el 20 de novembre de 1490, i que tampoc no duu nom d'impressor, però clarament atribuïble a Nicolau Spindeler [Ribelles Comín (1915-1984), Bibliografía de la Lengua ..., vol. 1, § 1]. Amb tota probabilitat, cal relacionar-lo amb la greu epidèmia que atacà València durant els anys 1489-1490, que en les edicions incunables del Vita Christi d'Isabel de Villena apareix com «l'any de les morts». En aquella mortaldat de 1489-1490, segons anotà el notari Gaspar Eiximeno, moriren 7262 persones en la ciutat de València («En lo mes de agost, any .LXXXX., cessaren les morts en la dita ciutat, en la qual moriren .VIIM.CCLXII. persones dins la dita ciutat», València, Bibl. Municipal, not. Gaspar Eiximeno, manual de 1490, ed. Rodrigo Pertegàs "Efemérides notariales", p. 19). Hom l'ha identificat amb els «quaranta-set regiments de la pestilència» i els «tres-cents volums <del> Regiment per a la pestilència» que figuraven a l'inventari de l'obrador del llibreter i editor alemany establert a València Joan Rix de Cura (m. 1490) (Hans Rix de Chur), elaborat l'any 1490, per al qual treballà l'impressor Nicolau Spindeler [Serrano Morales (1898-1899), Reseña histórica en forma de ..., § 533, pp. 494 i 497]. Un nombre d'exemplars tan baix, per comparació amb altres tirades dels mateixos editor i impressor, ha fet pensar que l'edició es faria una mica abans d'aquell any, potser vers 1489 [Haebler (1903-1917), Bibliografía ibérica del siglo ..., § 12].
Impressor + lloc
Nicolau Spindeler (s. XV – 1507)
Nota:Atribuïble
Lloc:València

Portada + colofó

Portada:«Regiment preservatiu e curatiu de la pestilència, com | post per mestre Luys Alcanyís, mestre en mede | cina» (a1r)
Colofó:«Loys de Alcanyiz, minimus medicorum» (b6r)

Col·lació

Col·lació:14 ff. en 2 plecs, sense foliació, amb les signatures a8-b6
Comentaris a la col·lació:a1v i b6v són en blanc

Índex de continguts

Alcanyís, Lluís (c. 1440 – 1506), Regiment preservatiu i curatiu de la pestilència
Consistència:completa
Pròlegs:Pròleg de l'autor. Comença: «Iesus michi adiutor in omnibus. — Mirant natura humana sotsmesa a tants innumerables perills e cassos mortals, no he vist de totes les causes de morir nenguna més trista, més aguda e més cruel que aquesta epidèmia que, axí prestament e amagada, per nostres membres principals devalla... » (a2r)
Íncipit:«E venint a la part preservativa, la qual stà en la bondat de l’ayre, en la disposició de les viandes e del beure, del dormir e del vetlar, del moviment e del repòs, dels accidents de la ànima, de la replexió e del buydament... » (a2v)
Èxplicit:«... e prechs de la humil Verge Maria, mare sancta sua, advocada nostra, e del benaventurat màrtir sanct Sebastià, los quals per nostra defensa suppliquen aquella inmensa e individua Trinitat que guardats de aquest mal, deçà nos done la gràcia sua sancta e dellà la sua eterna glòria e benauturança [sic]. Amén» (b6r)
Reproduccions:Rubió i Balaguer (1923-1927 [=1932]), "Lluís d’Alcanyiz, Regiment ..." (facsímil ex. BC, amb una documentada introducció)
Alcanyís (1992), Regiment preservatiu e curatiu ... (facsímil ex. BV)
Alcanyís (1999), Regiment preservatiu e curatiu de ... (facsímil ex. BV i edició amb un estudi històric i lingüístic)
AA.DD. (2006), Lluís Alcanyís, 500 anys ... (facsímil ex. BV i edició)
Memòria Digital de Catalunya http:/​/​mdc.cbuc.cat/​u?/​incunableBC,24894 (repr. digital ex. BC)
Biblioteca Valenciana Digital http:/​/​bivaldi.gva.es/​es/​consulta/​registro.cmd?id=295 (repr. digital ex. BV i edició Alcanyís (1999), Regiment preservatiu e curatiu de ...)

Format

Dimensions de la matèria
Alt:203
Ample:142
Comentaris a format:
Dimensions de l'ex. BC
Taca
Disposició del text:r. tirada
Quantes columnes:1

Tipus

Gòtics, de dues mides

Ornaments i estampes xilogràfiques

Inicials:xilografiades
Notes (inicials):12 caplletres a l'inici d'alguns apartats, la primera major.
Omissió d'una caplletra a a8v (E, indicada per una lletra guia).

Bibliografia d'aquesta edició

Edicions modernes:Chinchilla y Piqueras (1841-1846), Anales históricos de la medicina ..., vol. 4, 1846, pp. 239-247 (primera edició moderna, sembla que a partir de l'actual ex. BV)
Ribelles Comín (1914), Regiment preservatiu e curatiu de ... [reimpr. 1992] (edició)
Ribelles Comín (1915-1984), Bibliografía de la Lengua ..., vol. 1, pp. 17-28, § 1 (reprodueix la seva edició juntament amb una llista de reimpressions i una bibliografia)
Rubió i Balaguer (1923-1927 [=1932]), "Lluís d’Alcanyiz, Regiment ..." (facsímil ex. BC, amb una documentada introducció)
Ventura (1978), Inquisició espanyola i cultura ..., pp. 56-69 (edició)
Ferrando Francés (1995), "El Regiment preservatiu e ..." (edició)
Alcanyís (1999), Regiment preservatiu e curatiu de ... (facsímil ex. BV i edició amb un estudi històric i lingüístic)
Alcanyís (2007), Regiment preservatiu i curatiu de ... (edició)
Alcanyís (2008), Regiment preservatiu e curatiu de ... (estudi i edició)
Catàlegs i repertoris:Serrano Morales (1898-1899), Reseña histórica en forma de ..., § 533 (ex. BV)
Haebler (1903-1917), Bibliografía ibérica del siglo ..., § 12 (ex. BC, “ejemplar único”)
Canibell i Masbernat (1918), Bibliografia medical de Catalunya ..., § 110, pp. 16-17, amb un facsímil del f. a2 (ex. BC, “únic”)
Ribelles Comín (1915-1984), Bibliografía de la Lengua ..., vol. 1, § 1 (ex. BV)
Aguiló i Fuster (1923), Catálogo de obras en lengua ..., § 1924, amb facsímils (ex. BC)
Sudhoff (1910-1925), "Pestschriften aus den ersten 150 ...", p. 119
AA.DD. (1925-1938 i 1972-<2008>), Gesamtkatalog der Wiegendrucke, § 841 (ex. BC i Bethesda)
Klebs (1938), "Incunabula scientifica et medica ...", § 40.1, sota l'epígraf “Spanish” (ex. BC i Bethesda)
Vindel (1945-1954), El arte tipográfico en España ..., vol. 3, § 33, amb facsímils (ex. BC)
Palau i Dulcet (1948-1977), Manual del librero ..., § 5921 (ex. BC i Bethesda, “únicos ejemplares”)
Schullian - Sommer (1950), A Catalogue of Incunabula and ..., § 30 (ex. Bethesda)
Menéndez Pelayo (1953-1954), La ciencia española, vol. 3, p. 282
Goff (1973), Incunabula in American libraries ..., § A-328, escrit en “Spanish” (ex. Bethesda)
Sosa (1973), Incunabula Iberica: Catalogue of ..., § 18 (sense indicar ex.)
Bohigas i Balaguer - Soberanas (1976), Exposició commemorativa del V ..., § 24 (ex. BC)
Aleixandre Tena - Faus Sevilla - Sevilla Merino (1979), Catálogo de la Biblioteca ..., § 1 (ex. BV)
López Piñero (1981, 1984 i 1986), Los impresos científicos ..., § 37 (ex. BC i BV)
López Piñero (1987-1996), Bibliographia Medica Hispanica ..., § 12 (ex. BC i BV)
García Craviotto (1989-1990), Catálogo general de incunables ..., § 229 (ex. BC i BV)
BITECA manid 1030 http:/​/​sunsite.berkeley.edu/​Philobiblon/​BITECA/​1030 ... (ex. BC, BV i Bethesda)
Catàleg online de la BC http:/​/​cataleg.bnc.cat/​record=b1836594~S13*cat
Catàleg online de la BV http:/​/​opacbv.cult.gva.es/​cgi-bin/​abwebp/​Lva-ES/​T1/​ ...
Catàleg col·lectiu del patrimoni bibliogràfic de Catalunya http:/​/​ccuc.cbuc.cat:2082/​record=b3690210~S22*cat
Gesamtkatalog der Wiegendrucke , núm. 00841 ('Luis Alcañiz')
Incunabula Short Title Catalogue , núm. ia00361000 ('Luis Alcañiz')
Omès per Genovés y Olmos (1911-1914), Catalech descriptiu de les obres ...

Llista d'exemplars

Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Impresos
Signatura:Inc. 11-VI-38
Signatures antigues:2190
Conservat/perdut:conservat
Complet/incomplet:complet
Especificitats de l'exemplar
en relació a l'exemplar ideal:
Foliació en romans afegida per una mà de principis del s. XVI, sense comptar la portada. Una altra foliació parcial en aràbics en el marge inferior dret dels folis, comptant la portada, d'una mà del s. XVII. Restes d'una foliació recent en xifres aràbigues, amb llapis, actualment esborrada, que comptava el foli de portada.
Possessors:Exemplar procedent de la biblioteca de Marià Aguiló i Fuster, donada a l'Institut d'Estudis Catalans l'any 1908. Arribà a mans de Marià Aguiló per regal de José M. de Álava, de Sevilla, l'any 1864; a la mà d'aquest pertany la dedicatòria a Aguiló que figura en un dels folis de guarda afegits per la relligadura: «Al Sr. D. Mariano Aguiló. Recuerdo de amistad y tiernísimo cariño de José Ma. de Alava. 27 de marzo de 1864. Sevilla». Rubió suggereix que el topònim podria haver estat afegit per Aguiló.
Obres manuscrites:Una mà de finals del s. XV o de principis del s. XVI va copiar receptes de medicina en català i (una) en llatí a la meitat inferior del recto del foli de portada i al marge superior del seu verso (f. 1 = a1) i al verso de l'últim foli (f. 14 = b6):
-- f. 1rv (a1rv) Anònim, Recepta per a la pesta (Alcanyís BC)
-- f. 14v (b6v) Anònim, Receptes de medicina i eixarm contra la febre (Alcanyís BC)
Altres intervencions:La mateixa mà autora de les receptes afegí la primera foliació esmentada, multitud de notes marginals breus en català, marques i correccions de defectes d'impressió i de continguts, i també subratllà paraules i fragments del text. Hi ha alguna nota marginal breu afegida per una altra mà més recent, del s. XVII (s. XVIII, segons Rubió), que sol escriure en castellà, i que afegí l'altra foliació parcial. Algunes de les notes marginals tallades pel relligador.
Estat de conservació:Bon estat, però amb el marge inferior dels folis una mica malmès pels corcs
Relligadura:Relligadura del s. XIX, en pasta folrada de pell, amb el super-libris de Marià Aguiló. Al llom: «ALCANNY | PESTI- | LENCIA | VALENC. | 1430».
Notes:Aquest exemplar figurà a l'Exposició Bibliogràfica annexa al II Congrés de Metges de Llengua Catalana (Barcelona, 1917).
Persones relacionades:José María de Álava y Urbina (1816 – 1872)
Marià Aguiló i Fuster (1825 – 1897)
Reproduccions:Rubió i Balaguer (1923-1927 [=1932]), "Lluís d’Alcanyiz, Regiment ..." (facsímil, amb una documentada introducció)
Memòria Digital de Catalunya http:/​/​mdc.cbuc.cat/​u?/​incunableBC,24894 (repr. digital)
Bethesda - National Library of Medicine - Printed Books
Signatura:WZ 230 A346r 1490
Conservat/perdut:conservat
Complet/incomplet:complet
Possessors:Manuel Corachan. El Diccionari de Medicina dirigit per Manuel Corachan emprà l'obra com a font, a partir de dos exemplars: el de la BC i un altre que llavors era en la col·lecció particular del cirurgià, que sembla que ha de ser aquest. Vegeu Corachan (1936), Diccionari de medicina, amb la ..., p. xiv.
Obres manuscrites:No conté anotacions, correccions ni marques manuscrites.
Persones relacionades:Manuel Corachan i Garcia (1881 – 1942)
València - Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu - Biblioteca Nicolau Primitiu
Signatura:Inc/1
Signatures antigues:L.19.542 (de Nicolau Primitiu Gómez i Serrano).
Conservat/perdut:conservat
Complet/incomplet:complet
Especificitats de l'exemplar
en relació a l'exemplar ideal:
Foliació moderna en aràbics a llapis, amb errors, actualment esborrada. El f. 12 (b3) es troba situat després del f. 11 (b4) a causa d'un error de relligadura (aquesta alteració no ha estat corregida en la reproducció digital de la BV). Té un plec de 6 folis afegit a últims del s. XV o principis del XVI (ff. I-VI); el f. VIv d'aquest plec és en blanc.
Possessors:A finals del s. XV i principis del XVI, el llibre va pertànyer, molt probablement, a Miquel de Vilanova, que hi hauria afegit l'últim plec amb tot d'anotacions personals. En època recent va pertànyer a Joan Baptista Peset i Aleixandre, del qual el va adquirir Nicolau Primitiu Gómez i Serrano (nota de possessió al verso del darrer foli de guarda datada el 1958). La biblioteca d'aquest últim fou cedida a l'estat pels seus hereus (1976), que la ingressà a la nova Biblioteca Pública de València (1979). E 1995 el fons antic d'aquesta biblioteca fou traslladat a la nova BV.
Obres manuscrites:Al verso de l'últim foli i en un plec afegit al final:
-- ff. 14v (b6v) i Ir-VIr Miquel de Vilanova, Receptari de Miquel de Vilanova (inclou una lletra de batalla, al. f. Vrv)
Altres intervencions:No hi ha anotacions manuscrites antigues al cos del volum, però sí algunes poques correccions de defectes d'impressió i petites marques.
Estat de conservació:Molt bon estat.
Relligadura:Relligadura del s. XX, de pell, gravada amb motius d'inspiració mudèjar, amb el super-libris de Nicolau Primitiu Gómez i Serrano, en molt bon estat. Inclou 9 folis de guarda inicials i 8 de finals.
Persones relacionades:Miquel de Vilanova (fl. s. XV ex. - XVI in.)
Joan Baptista Peset i Aleixandre (1886 – 1941)
Nicolau Primitiu Gómez Serrano (1877 – 1971)
Reproduccions:Alcanyís (1992), Regiment preservatiu e curatiu ... (facsímil)
Alcanyís (1999), Regiment preservatiu e curatiu de ... (facsímil i edició amb un estudi històric i lingüístic)
AA.DD. (2006), Lluís Alcanyís, 500 anys ... (facsímil i edició)
Biblioteca Valenciana Digital http:/​/​bivaldi.gva.es/​es/​consulta/​registro.cmd?id=295 (repr. digital i edició Alcanyís (1999), Regiment preservatiu e curatiu de ...)