Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB imp144 (14 / juny / 2021)

Barcelona, Carles Amorós, 1547 – Pere Miquel Carbonell, Cròniques d'Espanya

Publicació de la fitxa: 2013-02-04
Darrera modificació: 2013-03-13
Bases de dades:Translat

Descripció

Autor:Josep Pujol
Procedència:reproducció

Identificació de l'exemplar ideal

Datació:expressa
Data:1547
Impressor + lloc
Carles Amorós (s. XV – 1549)
Lloc:Barcelona

Portada + colofó

Portada:Chròniques de Espanya fins ací no divulgades. Que tracta dels nobles e invictíssims reys dels gots y gestes de aquells y dels comtes de Barcelona e reys de Aragó. Ab moltes coses dignes de perpètua memòria. Compilada per lo honorable y discret mossèn Pere Miquel Carbonell, escrivà y archiver del rey nostre senyor e notari públich de Barcelona. Novament imprimida en l'any ·MDXLVII·. (Carbonell (1997), Cròniques d'Espanya, vol. 1, p. 36 i 171)
Colofó:A lahor y glòria de nostre senyor Déu Jesuchrist y de la humil verge Maria, és acabada la present hobra de les Chròniques de Catalunya, tretas de l'Archiu Real per lo honorable e discret mossèn Pere Miquel Carbonell, quòndam archiver real e notari públich de Barcelona. Y estampat en la insigne ciutat de Barcelona per Carles Amorós, y a despeses de mossèn Jaume Manescal y mossèn Raphel Deuder major y mossèn Jonot Gordiola y mossèn Jonot Trinxer, mercaders de libres, ciutadans de la dita ciutat de Barcelona, a ·XV· de noembre any ·MDXXXXVI· J. C. (Carbonell (1997), Cròniques d'Espanya, vol. 1, p. 37)

Índex de continguts

Carbonell, Pere Miquel (1434 – 1517), Cròniques d'Espanya
Observacions:Conté traducció de Antonio Beccadelli [Panormita], De dictis et factis Alphonsi regis Aragonum (III, 52), Traductor: Pere Miquel Carbonell.