Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB imp2 (01 / juliol / 2022)

Barcelona, Pere Miquel, 26 setembre 1492 – Guiu de Chaulhac, Inventari o col·lectori en la part cirurgical de medicina, Traductor: Anònim

Publicació de la fitxa: 2010-06-21
Darrera modificació: 2016-05-07
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:inspecció personal
Estat:completa

Identificació de l'exemplar ideal

Real / reconstruït:Real
Datació:expressa
Data:26 setembre 1492
Impressor + lloc
Pere Miquel (fl. 1488 – 1496)
Lloc:Barcelona

Portada + colofó

Portada:[Inventari o col·lectori en la part cirurgical de medecina]
Comentaris a la portada:No hi ha portada. Probablement, es va preveure pintar-hi el títol a mà, però no es va fer (vegeu Ornaments).
Colofó:«Acaba lo Inventari o col·lectori de cirurgia en vullgar català fet per mestre Guido de Cauliach, en arts e en medecina excel·lentíssim doctor e dels cirurgians príncep, corregit per lo molt reverent e sapientíssim en arts e en medecina doctor maestre Bernat de Casaldòvol, protophísich del senyor Rey e canceller de l'Studi de Arts e de Medecina de la ínclita ciutat de Barçalona, ensemps ab lo discret maestre Hierònim Masnovell, cirurgià doctíssim. Lo qual Inventari o col·lectori és estat estampat en la dita ciutat de Barçalona, ab despeses de maestre Pere Miquel, librater de dita ciutat, a .XXVI. de setembre, any de la nativitat de nostre senyor Jesucrist mil .CCCC.LXXXXII.» (f. 150ra [=142ra de l'ex. de la BC], sign. t6ra).

Col·lació

Col·lació:I+150 ff. en 19 plecs, sense foliar, amb les signatures a-g8 h10 i-r8 s-t6.
Comentaris a la col·lació:El primer foli (f. I) no porta signatura. Errors en les signatures (l5 per k5, l6 per k6, l7 per k7, o3 per o4 i r5 per r4). Els ff. Ir i 150v (t6v) són en blanc.

Índex de continguts

Chaulhac, Guiu de (c. 1298 – 1368), Inventari o col·lectori en la part cirurgical de medicina, Traductor: Anònim
Consistència:completa
Pròlegs:«En nom de Déu, comença lo Inventari o col·lectori en la part cirurgical de medecina, compilat e complit l’any de nostre Senyor mil quatre-cents [sic] sexante-y-tres per Guido de Cauliach, mestre en medicina en lo famós Studi de Montpeller. — <P>us hauré primer fetas gràcias a Déu donar la eternal vida de les ànimes e sanitat dels cossos e medicant les grans malalties per la gràcia la qual ha atribuïda a toda [sic] carn per virtuts conservants sanitat e defenents de malalties, donant entendre l’art de medecina e bon inginy de sanitat als divins e animosos e entesos, donaré obra e recapte a comentar e assumar. E primerament, donchs, començant alguna comentació o col·lectió de l’art de cirurgia, fas gràcias a Déu viu e vertader, lo qual a tots ha donat ésser, sens lo qual nigun exordi o principi és degudament fundat... » (f. Iv)
Íncipit:«Capítol singular en lo qual seran premeses algunes coses comunes e molt necessàries a cascú volent profitar en l’art de cirurgia. — <C>aríssims senyors, aquesta comentació és ordenada a manera de inventari de civil heretat, car axí com lo inventari civil són primerament donades e preposades les coses pus comunes e més dignes de tota la heretat, e axí matex en aquest inventari és preposat primer lo capítol singular en lo qual són posades algunes coses comunes e més necessàries a cascun volent profitar en art de cirurgia...» (f. 1r, sign. a1r)
Èxplicit:«... Capítol .VIII.: De les ajudes de les cuxes e parts jusanes. — [...] sobre lo foch sia posat tot e encorporat, e sia fet empastre. — Temps és ja fenir aquest sermó, supplicant Aquell qui ha governada l’ànchora en la nostra navigació attrahent les ànimes en la celestial glòria, la qual cosa a mi e a tots los ligens atorgar vulla Ell mateix, Déu beneÿt, qui viu e regna en lo segla dels segles. — Amén» (f. 150r [=142r de l’ex. de la BC], sign. t6r) [Segueix el colofó]

Format

Format:in-fol.
Dimensions de la matèria
Alt:273 mm
Ample:197 mm
Comentaris a format:Dimensions de l'ex. de la BC.
Taca
Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Notes (taca):Excepte el pròleg, a línia tirada.

Tipus

Gòtics, de dues mides.

Ornaments i estampes xilogràfiques

Inicials:absents [buits]
Notes (inicials):Buits per a les caplletres, que no es van arribar a fer; probablement, hom preveia dibuixar-les a mà (vegeu l'ex. de la BUB), i potser també el títol de la portada, que manca (f. Ir).
Il·lustracions:xilografiades [estampes xilogràfiques]
Notes (il·lustracions):En el capítol dels cauteris hi ha il·lustracions impreses d'aquest instrumental quirúrgic (f. 127r de l'ex. de la BC, sign. r5r).

Observacions generals de tot l'imprès

Observacions:Edició d'una revisió de la traducció catalana anònima de l'obra, efectuada pel físic i professor de l'Escola de Medicina de Barcelona Bernat de Casaldòvol (fl. 1467 – 1526) i pel cirurgià Jeroni Masnovell (s. XV – s. XVI) (vegeu la fitxa de l'obra). El contracte d'impressió (1-VIII-1492) estipulà una tirada de 600 exemplars, però se n'imprimiren 598, a raó de 5 ss b. per volum (Madurell - Rubió 1955, pp. 171, § 82, i 174-175, § 85).

Bibliografia d'aquesta edició

Edicions modernes:Cardoner i Planas (1973), Història de la medicina a la ..., p. 37 (facs. del f. sign f8va, 48va de l'ex. de la BC)
Avenoza i Vera (1996), "Els «Graus de les medicines» de ..." (llib. VII [Antidotari], final de la Primera doctrina, ff. sign. t1rb-t4rb, 137rb-140rb de l'ex. BC / 145rb-148rb de l'ex. BUB)
Catàlegs i repertoris:Nicaise (1890), La Grande chirurgie de maître ..., p. cxxxiii
Copinger (1895-1898-1902), Supplement to Hain's Repertorium ..., part II, § 1549, en llengua "Hispanice" (ex. BUB)
Haebler (1903-1917), Bibliografía ibérica del siglo ..., § 141 (ex. BUB)
Aguiló i Fuster (1923), Catálogo de obras en lengua ..., § 1925 (ex. BUB)
AA.DD. (1925-1938 i 1972-<2008>), Gesamtkatalog der Wiegendrucke, 11703 (ex. BC i BUB)
Klebs (1938), "Incunabula scientifica et medica ...", 493.1, sota l'epígraf "Spanish" (no indica ex.)
Palau i Dulcet (1948-1977), Manual del librero ..., § 50394 (ex. BUB)
Canibell i Masbernat (1918), Bibliografia medical de Catalunya ..., § 609, pp. 108-10, amb facsímils (ex. BUB)
Vindel (1945-1954), El arte tipográfico en España ..., vol. 1, § 69, amb facsímils (ex. BUB)
Mateu i Ibars (1993), "Incunables de ars medica en la ...", § 14 (ex. BUB)
Torra - Lamarca (1995), Catàleg dels incunables de la ..., § 362, amb un facsímil del f. a1r a la p. 99 (ex. BUB)
López Piñero (1981, 1984 i 1986), Los impresos científicos ..., § 284 (ex. BUB)
López Piñero (1987-1996), Bibliographia Medica Hispanica ..., § 90 (ex. BUB)
García Craviotto (1989-1990), Catálogo general de incunables ..., § 2769 (ex. BC i BUB)
Mettmann (1983), "La littérature didactique en ...", § 7221 (sense indicar ex.)
BITECA (1989-<act.>), Bibliografia de textos antics ..., manid 1397 (ex. BC i BUB)
Catàleg online de la BC
Catàleg online de la BUB
Catàleg col·lectiu del patrimoni bibliogràfic de Catalunya
Gesamtkatalog der Wiegendrucke , núm. 11703 ('Übers. Bernardus de Casaldo')
Incunabula Short Title Catalogue , núm. ig00560300
Omès per Sosa (1973), Incunabula Iberica: Catalogue of ...
Bibliografia secundària:Font i Sagué (1908), Historia de les ciencies naturals ..., pp. 55-60
Madurell i Marimon - Rubió i Balaguer (1955), Documentos para la historia de la ..., pp. 171 i 174-175
Cardoner i Planas (1973), Història de la medicina a la ..., pp. 36 i 43
Martínez Vidal (1980), La terminologia anatòmica en el ...
Martínez Vidal (1985), "Guy de Chauliac: la terminologia ..."
Vallribera i Puig (1990), "Nous comentaris sobre l'edició ..."
Millàs i Vallicrosa (1956), "La cultura cosmográfica en la ...", pp. 306-307 (sobre Bernat de Casaldòvol)
Duch i Torner (1995), "Estudi de l'antidotari de Guy de ..."
Escobedo (1996), Typographica: l'edició catalana ..., p. 23
Cifuentes i Comamala (2006), La ciència en català a l'Edat ..., p. 135

Llista d'exemplars

Barcelona - Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona - Procures: Llegats de llibres «extravagants»
Signatura:1342-1348 Llibre de comptes de Pere Saera, fragm. núm. 26
Signatures antigues:S.III-A.104-P.3
Conservat/perdut:conservat
Complet/incomplet:incomplet
Observacions:És un fragment (quart superior esquerre) del f. 1, sign. a1, que conté el principi del capítol introductori de l'obra.
Altres intervencions:Prova de tinta («Al molt») afegida entre la rúbrica i el text per una mà humanística coetània.
Notes:La datació d'aquest fragment, molt posterior al llibre de comptes entre els folis del qual s'ha conservat, fa pensar que tindria el seu origen en els usuaris posteriors del volum, que hi incorporarien també el fragm. núm. 22 (una convinença feta entre un assaonador i una vídua feta a Barcelona el 1466).
Descripcions:Identificat per L. Cifuentes el juliol de 2012.
Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Impresos
Signatura:Inc. Bon. 7-IV-17
Conservat/perdut:conservat
Complet/incomplet:incomplet
Observacions:Manca almenys un foli entre els ff. 97 i 98.
Possessors:Entrà a la BC l'any 1948, formant part del llegat de mss. i impresos d'Isidre Bonsoms i Sicart.
Altres intervencions:En aquest exemplar, una mà de finals del s. XV o principis del XVI afegí una foliació en xifres aràbigues, amb errors (ff. 1-142, excloent el f. I), i encapçalaments de foli amb els títols dels llibres. Anotacions en català de la mateixa mà i dibuixos de manetes.
Estat de conservació:La tinta ferrogàl·lica de les anotacions en ocasions ha malmès el paper.
Relligadura:Relligadura en pasta folrada de pell vermella amb daurats, del s. XIX-XX. Al llom: «CAULIACH | CIRURGIA» i «BARCELONA | 1492». Tall daurat.
Persones relacionades:Isidre Bonsoms i Sicart (1849 – 1922)
Descripcions:Catàleg online de la BC
Memòria Digital de Catalunya
Vegeu Bibliografia d'aquesta edició.
Reproduccions:Reproduccions digitals d'aquest exemplar:
-- Memòria Digital de Catalunya
-- Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Barcelona - Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona - Incunables
Signatura:Inc. 490
Signatures antigues:175-5-14
365/916
C4XXV-5-14
Conservat/perdut:conservat
Complet/incomplet:complet
Especificitats de l'exemplar
en relació a l'exemplar ideal:
En aquest exemplar, el f. sign. a1r el primer calderó i la caplletra són traçats a mà, en vermell.
Possessors:Prové de la Universitat de Cervera (ex-libris al f. Ir: «Bibliothecæ Almæ Universitatis Cervariensis»).
Obres manuscrites:En el marge superior dret del recto de l'últim foli (f. t6) hi ha una recepta en llatí afegida per una mà del s. XVI; aquesta mateixa mà anotà diversos comentaris sobre el contingut de l'obra, en català i en llatí, en el verso d'aquest últim foli, originalment en blanc.
Altres intervencions:Hi ha nombrosíssimes notes en llatí, glossant o ampliant el contingut, subratllats i claus marginals, d'una mà del s. XV-XVI diferent de l'autora de la recepta i els comentaris. Una d'aquestes dues mans afegí una foliació en aràbics, tallada en relligar el volum, amb errors (ff. 1-207). Signatures corregides o completades a llapis.
Estat de conservació:Alguns forats de corcs i moltes taques d'òxid i d'humitat.
Notes:Relligadura en pergamí flexible, amb dos tancadors de cordill malmesos, del s. XVI-XVII, amb 2 folis de guarda inicials i 1 de final.
Al llom: «GUIDO | DE CAU | LIACO», i, potser afegit posteriorment, «BARCA. | 1483» (aquesta data corregida amb llapis per la correcta).
Aquest exemplar figurà a l'Exposició Bibliogràfica annexa al II Congrés de Metges de Llengua Catalana (Barcelona, 1917).
Descripcions:Catàleg online de la BUB
Usón - Romero (1993), "Inventario general de fondos en ...", p. 28
Vegeu Bibliografia d'aquesta edició.
Reproduccions:Reproduccions en microfilm a la Universitat de Barcelona (Mf-32) i al Servicio de Reproducción de Documentos de la Dirección de Archivos Estatales (15045-15049R).