Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB imp22 (01 / juliol / 2022)

Barcelona, Pere Posa, 20 novembre 1499 – Girolamo Manfredi, Quesits, Traductor: Anònim

Publicació de la fitxa: 2010-06-28
Darrera modificació: 2018-04-04
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes; Antònia Carré
Procedència:inspecció personal
Estat:completa

Identificació de l'exemplar ideal

Real / reconstruït:Real
Datació:expressa
Data:20 novembre 1499
Impressor + lloc
Pere Posa (s. XV – 1506)
Lloc:Barcelona

Portada + colofó

Portada:«Quesits» (f. Ir)
Colofó:«Fon estampada la present obra en Barcelona, per Pere Posa, e acabada a .XX. de noembre, any .M.CCCC.LXXXXIX.» (f. CVIIIr)

Col·lació

Col·lació:108 ff. en 14 plecs, foliats en romans, amb les signatures a-n8 o4
Comentaris a la col·lació:Foliació omesa en els ff. I i II, que no estan numerats, i amb errors que no n'alteren el total (f. XXXXVI per XXXXV, f. LXI per LXIII, f. LXXXV per LXXXIII, i f. LXXXIII per LXXXV). Els ff. Iv i CVIIIv són en blanc.

Índex de continguts

Manfredi, Girolamo (c. 1430 – 1493), Quesits, Traductor: Anònim
Consistència:completa
Pròlegs:«Començan los Quesits, o perquens, del reverent mestre Albert Gran, de l'orde de frares predicadors e archebisbe de Colunya, mestre en arts e en sacra theologia, e philòsoph excel·lentíssim. En lo qual libre declara maravellosos secrets tant de les coses pertinents a la conservació de la vida e sanitat de l'home quant a la composició e phisonomia humana. E és partit lo present libre en dues parts: la primera és de les coses circa la conservació de la vida e sanitat de l'home; la segona, de les coses circa la composició e phisonomia de aquell. E cascuna part és divisa per capítols e los capítols per quesits o demandes ab les solucions de aquelles segons se segueix» (f. IIr)
Íncipit:«Comença la primera part, la qual és divisida en .VI. capítols. En lo primer toca .LXX. quesits o demandes circa lo menjar e beure. — Quesit primer tocant en general per modo de prohemi. — Per què lo desorde en les coses que vivim e la desareglada manera del nostre viure en nosaltres són causa de infirmitat e malaltia? Són les coses necessàries al viure nostre: primer lo menjar e beure, segonament lo dormir e vetlar, la terça exercici e repòs, la quarta evacuació e replecció... » (f. IIr)
Èxplicit:«... Per què alguns infants semblan al pare e altres a la mare, e appar que tot fetus deuria semblar al pare? [...] La terça causa és una gran debilitat de la virtut informativa de la sperma de l'home, que lavors no podent aquella virtut produir la similitut e figura del pare en la mèstrua de la fembra, per accident produeix la forma a la qual és més inclinat lo dit mènstruo. E açò basta quant en aquest capítol. Bé que molts altres quesits s'i poguessen aportar, bastan al present. E posam fi a la obra» (f. CVIIIr) [Segueix el colofó]
Reproduccions:Ps.-San Alberto Magno (1996), Liber aggregationis, seu Liber ... (repr. en microfitxa ex. BHUV)
Memòria Digital de Catalunya (repr. digital ex. BC)
Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico (repr. digital ex. RAH)
Roderic (repr. digital ex. BHUV)

Format

Format:in-4
Dimensions de la matèria
Alt:170 mm
Ample:121 mm
Comentaris a format:Dimensions de l'ex. de la BHUV
Filigrana: flor de lis, mà i estel
Taca
Disposició del text:r. tirada
Títols corrents:La numeració, en lletres, i, a la segona part, l'argument dels capítols.

Tipus

Gòtics, de dues mides.

Ornaments i estampes xilogràfiques

Inicials:xilografiades
absents [buits]
Notes (inicials):Caplletres xilografiades a l'inici de cada capítol.
Buits per a les caplletres als altres apartats.
Altres elements:rúbriques
Notes (altres elements):Títol de la portada xilografiat.

Observacions generals de tot l'imprès

Observacions:És l'últim llibre imprès per Pere Posa. Al memorial autògraf dels llibres del seu taller editorial i llibreria (2-III-1506) apareix fins a tres vegades, una de les quals podria correspondre a l'original manuscrit que fou utilitzat per a la impressió. Un cop mort, el seu marmessor testamentari encara en lliurà (7-XII-1507) uns vint-i-cinc exemplars al seu hereu («Ítem, Quasits de l'Alberth Gran, circa vint-i-sinc»).

Bibliografia d'aquesta edició

Edicions modernes:Manfredi (2004), Quesits o perquens ...
Catàlegs i repertoris:Copinger (1895-1898-1902), Supplement to Hain's Repertorium ..., part II, vol. 2, p. 296, § 205a (no indica ex.)
Haebler (1903-1917), Bibliografía ibérica del siglo ..., § 10 (ex. RAH i BHUV)
AA.DD. (1925-1938 i 1972-<2008>), Gesamtkatalog der Wiegendrucke, § 674 (ex. BC, BRUB i BHUV)
Aguiló i Fuster (1923), Catálogo de obras en lengua ..., § 241 (ex. propi, avui BC)
Klebs (1938), "Incunabula scientifica et medica ...", § 18.08 (no indica ex.)
Vindel (1945-1954), El arte tipográfico en España ..., vol. 1, § 141, amb facs. (BC, BRUB, RAH i BHUV)
García Romero "Catálogo de los incunables ...", p. 12, § 6 (ex. RAH)
Palau i Dulcet (1948-1977), Manual del librero ..., § 5205 (ex. BC, RAH i BHUV)
Sosa (1973), Incunabula Iberica: Catalogue of ..., § 15 (ex. RAH i BHUV)
Palanca Pons - Gómez Gómez (1981), Catálogo de los incunables de la ..., § 263 (ex. BHUV)
Torra - Lamarca (1995), Catàleg dels incunables de la ..., § 25 (ex. BRUB)
López Piñero (1981, 1984 i 1986), Los impresos científicos ..., § 33 (ex. BC)
García Craviotto (1989-1990), Catálogo general de incunables ..., § 201 (ex. BC, BRUB, RAH i BHUV)
Wilkinson (2010), Iberian Books: Books Published in ..., p. 9, núm. 210
Nota: tots els anteriors identifiquen incorrectament l'obra amb el Liber aggregationum.
Draelants (2007), Le Liber de virtutibus herbarum ..., p. 202 (desmenteix atrib. a Albert a partir de Carré-Cifuentes 2001)
Verger (2016), Els tresors de la Universitat de ..., pp. 154-157, amb facs. (Antònia Carré i Lluís Cifuentes, ex. BRUB)
BITECA (1989-<act.>), Bibliografia de textos antics ..., manid 1812 (tots els ex.)
Catàleg online de la BC
Catàleg online de la BUB
Catàleg online de la RAH
Catàleg online de la BHUV
Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español
Gesamtkatalog der Wiegendrucke , núm. 00674 ('Pedro Posa')
Incunabula Short Title Catalogue , núm. ia00263700 ('Pedro Posa')
Nota: alguns dels anteriors insisteixen a relacionar erròniament l'obra amb el Liber aggregationum.
Omès a López Piñero (1987-1996), Bibliographia Medica Hispanica ...
Bibliografia secundària:Carreras i Valls (1936), El llibre a Catalunya (1338-1590), pp. 188-191 (facsímil del memorial) i 126-127 (documents de Pere Posa)
Madurell i Marimon - Rubió i Balaguer (1955), Documentos para la historia de la ..., pp. 404-415, § 235 (núm. 34, 71 i 88), i 455-457, § 251 (núm. 33) (documents de Pere Posa)
Carré - Cifuentes (2001), "Quesits ..."

Llista d'exemplars

Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Impresos
Signatura:Inc. 1-III-4
Conservat/perdut:conservat
Complet/incomplet:incomplet
Especificitats de l'exemplar
en relació a l'exemplar ideal:
El foli de portada està col·locat abans de dos folis afegits (potser folis de guarda procedents d'una relligadura anterior a l'actual), que contenen diferets anotacions. Tot seguit d'aquests dos folis afegits, hi ha dos folis en blanc recents, com els que substitueixen els folis perduts, però en aquest cas clarament suplementaris. Manquen els ff. XVI-XVIII, XXIII-XXIIII, substituïts recentment per folis en blanc.
Possessors:Ex-libris del Dr. Jaume Lacera («ex-libris Dri. Jacobi Lassera»), al peu del primer dels folis afegits després de la portada.
Ex-libris imprès de Jaume Pasqual i Coromines al f. 3r.
Exemplar procedent de la biblioteca de Marià Aguiló i Fuster (que potser el va obtenir de Josep de Vega: vegeu Altres intervencions), adquirida per l'Institut d'Estudis Catalans l'any 1908.
Altres intervencions:En els dos folis afegits després de la portada una mà del s. XVII-XVIII reproduí la rúbrica inicial i elaborà una taula dels capítols, que manca en l'original («ahont se trata de coses molt curioses y nessesàries, encara que en lengua antigua y grossera»); aquesta mà sembla que correspon al Dr. Jaume Lacera (vegeu Possessors). Hi ha notes marginals d'aquesta mà, en llatí, i manetes, indicant diversos aspectes del contingut.
En el verso del segon dels folis inicials, una altra mà de finals del s. XVIII, identificable amb Jaume Pasqual i Coromines (vegeu Possessors), anotà: «Trobí aquest llibre vell en Tremp, en casa lo Dor. Joan Gallart, que <em> fou servit franquesament en 20 de octubre de 1798. Luego de haver-me restituït al monastir, doní notícia de aqueix descubriment a l'amich Dn. Joseph Vega, qui en carta de 17 de novembre del mateix any, me diu lo següent: "Lo que sé de Albert Gran és que fou arquebisbe de Colònia, que sa obra està escrita en idioma català, que té 108 pàginas, que és edició rara. Té dos parts. Fou impresa en Barcelona per Pere Posa y acabada a 20 de novembre de 1499. N'i ha un exemplar en la Llibreria de la Rl. Academia de la Historia y és altra de las que cita Méndez"».
Estat de conservació:Restaurat dels marges d'alguns folis, sobretot del principi i el final; el f. II, també restaurat, es troba molt malmès.
Notes:Relligadura recent en tela, amb tres folis de guarda davant i tres més darrere. Llom de pergamí, amb els títols: «ALBERT EL GRAN | QUESITS» i, més avall, «BARCELONA | 1499».
Persones relacionades:Jaume Lacera (m. s. XVII - XVIII)
Joan Gallart (fl. 1763 – 1798)
Jaume Pasqual i Coromines (1736 – 1804)
Josep de Vega i de Sentmenat (1754 – 1831)
Marià Aguiló i Fuster (1825 – 1897)
Reproduccions:Memòria Digital de Catalunya
Barcelona - Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona - Incunables
Signatura:Inc. 258
Conservat/perdut:conservat
Complet/incomplet:incomplet
Observacions:Sign. ant.: 1-6-67; C 4 XXV-4-35; 175-4-35; 593
Especificitats de l'exemplar
en relació a l'exemplar ideal:
Manca la portada i els ff. I, III, VII-VIIII, XVI-XVIII, XXIII-XXIIII, XLVIIII, LXIIII, LXXXVIIII, LXXXXVI-LXXXXVII, CIIII-CV i CVII-CVIII. L'exemplar s'acompanya de fotocòpies dels folis perduts, probablement de l'ex. de la BC.
Possessors:«Aquest libre és de mi, Toni Claus, que astà en Sant Faliu S[assera] ... a XXII... » (f. LXXr, del s. XVI-XVII).
«Aquest libre és de mi, Toni Moliner, que astà a casa del Viscaia, com fos fet tot asò a XXII del mes de març... » (f. LXXIIIr, del s. XVI-XVII).
«Aquest libre és de mi, Simonhota Carbon, la qual astà a casa del Simon de Sant Faliu Sassera... » (f. LXXXVIIr, del s. XVI-XVII).
Altres intervencions:Hi ha algunes anotacions d'una o més mans del s. XVI-XVII, que la majoria de les vegades no passen de ser assaigs de ploma i notes de possessió, sovint tallades en relligar el volum. Les notes de possessió semblen copiades a tall d'assaigs de ploma (vegeu Possessors).
Estat de conservació:El f. II, mutilat, està matusserament restaurat i molts dels altres, tacats d'humitat i atacats per corcs.
Notes:Relligadura en cartró folrat de pergamí, amb dos tancadors de cordill malmesos, probablement del s. XVII. Dos folis de guarda davant i dos més darrere. Al llom: «BEAT | ALBE | RT | GRAN», i la signatura antiga «1 | 6 | 67».
Fou l'exemplar utlitzat per a l'elaboració del DCVB.
Persones relacionades:Antoni Claus (s. XVI – s. XVII)
Antoni Moliner (s. XVI – s. XVII)
Simonota Carbó (s. XVI - XVII)
Reproduccions:Arxiu Sciència.cat (reprod. digital en color)
Madrid - Biblioteca de la Real Academia de la Historia - Impresos
Signatura:Inc. 117
Conservat/perdut:conservat
Complet/incomplet:complet
Observacions:Sign. ant.: 160 arm. 25, arm. 5 (Jesuïtes)
Possessors:«Mei Bartholomei Çafont Sirvent» (f. CVIIIr, tot seguit del final del text); i tot seguit del colofó, escrit per la mateixa mà: «emta vero die sexto aprilis .M.CCCCCVIIII.»
«1571. Andreas Guius Michares? Dr. Barchinone?» (f. Ir, sobre el títol de la portada).
«Del Collegio de la Compañía de Jesús de Barcelona» (al peu del f. Ir, amb lletra del segle XVII; sobre el títol de la portada hi ha una signatura antiga que sembla d'aquest Col·legi, i d'altres en el verso del primer foli de guarda, pertanyent a una relligadura posterior a l'edició). Aquesta nota de possessió es torna a repetir, en llatí, al peu del foli IIr.
Altres intervencions:Potser corresponen a la mà que porta data de 1571 (vegeu Possessors) una nota descriptiva del contingut, sota el títol de la portada («trata de las cosas relativas a sanitat y vida»), diverses anotacions marginals en el cos del ms. en llatí i en català, indicant diverses parts del contingut, i una taula de matèries en el f. CVIIIv, inicialment en blanc, també en llatí i en català.
Estat de conservació:Aquest exemplar no tan sols no és incomplet, com s'afirma a García 1989-1990, sinó que, després del de la BHUV, és el que es troba en millor estat. Només el foli de portada està malmès.
Notes:Relligadura recent, en pasta, amb dos folis de guarda a davant i dos més a darrere. Al llom: «ALBER | GRAN | 1499».
Verificar inventari de la biblioteca del Col·legi de la Companyia de Jesús de Barcelona, conservat a la BUB.
Persones relacionades:Bartomeu Safont i Sirvent (fl. 1509)
Andreu Guiu (fl. 1571)
Reproduccions:Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico
València - Biblioteca Històrica de la Universitat de València - Impresos
Signatura:Inc. 263
Conservat/perdut:conservat
Complet/incomplet:complet
Observacions:Sign. ant.: 92-3-31; CB-20; R-522; R-308
Possessors:A la portada, sota el títol, hi ha un nom: «Juan Santa Pau», escrit per la mateixa mà del s. XVII que féu les addicions marginals en el text.
A l'interior de la coberta anterior hi ha enganxada una nota que indica que ingressà a la Biblioteca de la Universitat de València per donació de Marià Liñán i Morelló l'any 1842: «Almae matri Academiae Valentinae devotissimus filius Marianus Liñan, Sacrae Theologiae praepositus primarius, Eccles. Turolens. episcop. electus, Sanctae Cruciatae commiss. generalis, in grati animi testimonium, vivens valensque, anno a Christi nativit. MDCCCXLII. D. D.»
Altres intervencions:Aquest exemplar té notes marginals en llatí i en castellà d'una mà del s. XVII, aclarint el contingut dels capítols o paràgrafs, en ocasions traduint paraules al castellà, citant obres d'Albert el Gran o d'altres autors, i, al final, tot seguit del peu d'impremta, informant de l'edició en castellà d'aquesta obra: «Y en el año 1581 se imprimió en Madrid en octavo en lengua castellana en casa de Francisco Sánchez, y dize la impressión que fue traducido de toscano en español por Pedro de Ribas» (f. CVIII). A la part superior del foli de portada hom escriví: «De la mano y pluma de Alberto», obra potser de la mateixa mà. En el mateix foli hi ha diversos assaigs de ploma.
Estat de conservació:En molt bon estat (és l'exemplar més ben conservat). Només algunes taques d'humitat.
Notes:Relligadura del s. XIX, en pasta, amb dos folis de guarda davant i dos més darrere. Al llom: «QUESITS | DE ALBERT | GRAN». Tall verd.
Persones relacionades:Joan Santapau (m. s. XVII)
Marià Liñán i Morelló (1769 – 1844)
Descripcions:Catàleg online de la biblioteca
Reproduccions:Roderic
Arxiu de Sciència.cat (reprod. digital en b/n)