Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms104 (21 / juny / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Col·leccions, Còdexs: Sant Cugat - 83

Publicació de la fitxa: 2012-06-26
Darrera modificació: 2015-11-05
Bases de dades:Sciència.cat, Cançoners, Translat
Descripció
Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:catàlegs
Estat:parcial

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona]
Fons:Col·leccions, Còdexs: Sant Cugat
Signatura:83

Relligadura

Original:no
Datació:***1391-1410?
Llom
Matèria:cartró folrat de pergamí
Títols:MISCELLA. / ASCETICA.
Coberta
Matèria:cartró folrat de pergamí

Història

Intervencions d'interès històric:Al final del text 11 (f. 124) hi ha aquesta nota: «Qui és fol de seny venga <a> En Francesch, alconer del rey de les Bogies, qui està pres, car, segons l'om qui serà, lo consel sí l'aurà; enparò, és master que sia dinant per aver gràcia ac secarà; enperò, protesta lo dit Françoi que qui son consel volrà, que primer a boura li derà vin grech, e si vin grech no hi à, dat-li varmel, car bo li serà».
En el marge superior del f. 68 hi ha nota amb el final il·legible, escrita per una mà del s. XVI: «Jo Joan Thonici...»
Persones relacionades:Francesc (s. XV)
Joan Tonici (s. XV)

Bibliografia

Descripcions:Bofarull i Mascaró (1847-2003), Colección de documentos ...
Miquel i Planas (1911-1932), Biblioteca Catalana, dirigida i ...
Aramon i Serra (1934), Novel·letes exemplars
Bibliografia contextual:http:/​/​sunsite.berkeley.edu/​Philobiblon/​BITECA/​1154 ...
Torres Amat (1836), Memorias para ayudar a formar un ...
Miquel i Planas (1914), Llegendes de l'altra vida ...
Miquel i Rosell (1937), Catàleg dels llibres manuscrits ...
Usón - Romero (1993), "Inventario general de fondos en ..."
Reproduccions fotogràfiques:N'hi ha reproducció en microfilm (261S) disponible en el Servicio de Reproducción de Documentos de la Dirección de Archivos Estatales.

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1

Unitat de composició A

Folis implicats:1 - 127

Datació i origen

Datació:s. XIV ex. - estimada
Notes:Datació segons Aramon 1934: 23.
Altres datacions: s. XV (BITECA, Manid 1154).

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Foliació
Núm. total de folis:127
Notes:Foliació antiga en romans (ff. IX-CXLI), escapçada en molts folis en relligar-se el ms., i mancant els antics ff. XVI-XVIII, XXVII i CII; aquesta foliació ha estat substituïda per una altra en aràbics i en vermell, feta probablement en el s. XIX. L'últim foli (f. 127) podria no correspondre al mateix ms., però en tot cas hi fou afegit ja antigament (foliat per la mateixa mà amb el núm. CXLI). Els ff. 17v, 18, 114v, 124v, 125rv i 126rv són en blanc.
Dimensions
Alçada x base:127 x 194 mm

Impaginació

Disposició del text:r. tirada
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:1-127v
Tipologia:Gòtica cursiva
Localització:catalana
Datació:s. XV m.
Especificacions:Cursiva de caixa molt gran o aspecte general descurat.
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:L'últim foli (f. 127) podria no correspondre al mateix ms., però en tot cas hi fou afegit ja antigament (foliat per la mateixa mà amb el núm. CXLI).
Corrector:Anònim
Decoració i jerarquització
Inicials:Simples.
Rúbriques:Calderons; Rúbriques. Subratllats en les rúbriques i calderons resseguits en vermell.
Majúscules:sí. Resseguides en vermell.

Història

Procedència:Monestir de Sant Cugat del Vallès.
Persones relacionades:Francesc (s. XV)
Joan Tonici (s. XV)

Descripció interna

1. Jafudà Bonsenyor, Paraules de savis i de filòsofs – 1r-17v
Consistència:fragmentària
Consistència:Text incomplet (només conté les màximes 148-589, mancant les 289-346, 533-562 i 588), a causa de la manca dels folis corresponents (ff. XVI, XVII, XVIII i XXVII). Només alguns capítols tenen rúbrica. Comença truncat, en la màxima 148: «[...]a si vol ton senyor gua<n>yar en aquest secgle, gua<n>yal, e si vol l'altre, à·n poder».
Íncipit:«[...]a si vol ton senyor gua<n>yar...»
Èxplicit:«...sit laus gloria Christo. Amen».
Rúbriques:(1) [=VIII] «Del menjar»; (2) [=IX] «Del secgle»; (3) [=X] «De fer ben»; (4) [=XVI] «De masa parlar»; (5) [=XXIV] «De l'avar»; (6 [=XXV] «De l'enveyós»; (7) [=XXVIII] «De amor»; (8) [=XXX] «De fenbres»; (9) [=XXXI] «De ben struch»; (10) [=XXXIII] «De ànsia»; (11) «De ira»; (12) [=XXXVII] «Del freyturós»; (13) [=XXXIX] «De loar lo benifet»; i (14) [=XLII] «Del mester».
Text:Comença (truncat, en la màxima 148): «[...]a si vol ton senyor gua<n>yar en aquest secgle, gua<n>yal, e si vol l'altre, à·n poder. — <149> Diu lo savi: mostre ton poder al nici e prèn d'aquel qui sap; si tu fas açò apendràs ço que no sabies. — <150> Diu lo savi: cové a tot hom qui prèn negun saber que porta sa puya e son tractament an profit e antendre ço que aprèn de manera que se'n pusque aydar en son loch..»
Acaba: «... Del mester. — [...] <586> Més val la mort que àvol vide, per ço com àvol vide és mort del cos e de la ànima. — <587> Deus ret<r>a bon guardó a la mor<t>, qui trau les ànimes de trebal e les acosta a Parays. — <589> Qui no fa <bé> a sa ànima, ja no·l farà a altri. — Deo grasia. Amen. Finito libro sit laus gloria Christo. Amen».
Observacions:Text incomplet (només conté les màximes 148-589, mancant les 289-346, 533-562 i 588), a causa de la manca dels folis corresponents (ff. XVI, XVII, XVIII i XXVII). Només alguns capítols tenen rúbrica (vegeu llista).
Correspon al ms. B de l'edició de LLABRÉS, del qual n'incorporà les variants. Vegeu BBCat 1031/4, que en conté una còpia més fidel i més antiga que la d'aquest ms.
Catàlegs:Bulbena i Tosell (1915), Assaig de bibliografia ..., p. ***
Concheff (1985), Bibliography of Old Catalan Texts, ****19851, § 546.
Vegeu BBCat 1031/4.
Reproduccions:N'hi ha reproducció en microfilm (261S) disponible en el Servicio de Reproducción de Documentos de la Dirección de Archivos Estatales.
Edicions:Bofarull i Mascaró (1847-2003), Colección de documentos ...
2. Anònim, Libre del rey d'Ungria he de sa filla – 19-51v
Edicions:Bofarull i Mascaró (1847-2003), Colección de documentos ...
Aramon i Serra (1934), Novel·letes exemplars
3. Anònim, Oració de Nostre Senyor Déu Jhesuchrist – 51v-53
Edicions:Bofarull i Mascaró (1847-2003), Colección de documentos ...
4. Anònim, Oració a Nostra Dona sancta Maria – 53rv
Edicions:Bofarull i Mascaró (1847-2003), Colección de documentos ...
5. Anònim, Los VII goy de le Verge Marie e altres orationes en rimes – 53v-55
Edicions:Bofarull i Mascaró (1847-2003), Colección de documentos ...
6. Anònim, Oració a madona sancta Maria – 55v-56
Íncipit:«Aquesta oració ha aytal propietat...»
Èxplicit:«...e de totes ànimas crestianes. Amén»».
Text:«Aquesta oració ha aytal propietat que tota persona que la diga .IIIes. vegades o la fes dir no morrà sens penitència, ne pot morir a mort soptane, ne pot perir en foch ne an aygua, e qualque persona que agués mal sperit en si que la fasça legir ab .Ia. can<d>ela beneyta sobre <si e> lo malaït sperit de mantinent se partirà d'él; ancara, dona qui anàs an part e no pog<u>és infantar fes-la legir sobre si .IIIee. vegades ab .Ia. candela beneyta e mantinent serà desliurada ab Déu. Comença axí: «Als sants membres m'acoman e·m do de madona sancta Maria, mon cos e ma vida, e a mon senyor sent Tomàs, ma carn e ma sanch. A vós, filla de Déu, jo prech la Verge madona sancta Maria, saludada de l'àngell, plena de gràcia, acompayada de Déu, mare de Jhesuchrist, regina dels àngels de Paradís he del món, stela de la mar, glòria dels sants, guàrdia <e> profeta dels crestians, honor de les fenbres, letícia dels hòmens, esposa de Jhesuchrist, cambra del Sant Sperit, flor de les vèrgens, consel de les vèrgens [per: vídues], speransa dels peccadós, fontana de misericòrdia, vide de salvació, estele del cel, porta de Paradís, a vós, madona, coman la ànima e lo cos e l'esperit meu, e de totes ànimas crestianes. Amén»».
Observacions:Invocació a la Mare de Déu amb virtuts preventives i curatives.
Edicions:Bofarull i Mascaró (1847-2003), Colección de documentos ...
Sanpere i Miquel (1878), Las costumbres catalanas en ...
7. Anònim, Confessió general – 56-59
Edicions:Bofarull i Mascaró (1847-2003), Colección de documentos ...
8. Anònim, Vida de la benuyrada sancta Margarida – 59-71
Edicions:Bofarull i Mascaró (1847-2003), Colección de documentos ...
9. Bernat de Claravall [sant] (pseudo), Passió de Jesucrist, Traductor: Anònim – 71v-89
Edicions:Bofarull i Mascaró (1847-2003), Colección de documentos ...
10. Anònim, Història del cavaller Tuglat, Traductor: Anònim – 89v-114
Edicions:Bofarull i Mascaró (1847-2003), Colección de documentos ...
Miquel i Planas (1911-1932), Biblioteca Catalana, dirigida i ...
11. Bartolo da Sassoferrato, Mascaron – 115-124
Edicions:Bofarull i Mascaró (1847-2003), Colección de documentos ...
12. Taddeo de'Gualandi de Pisa, Visió de Louis d'Auxerre – 127rv
Edicions:Miquel i Planas (1911-1932), Biblioteca Catalana, dirigida i ...