Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms108 (15 / abril / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Reial Patrimoni: Batllia General de Catalunya - vol. 615

Publicació de la fitxa: 2012-03-20
Darrera modificació: 2019-09-23
Bases de dades:Sciència.cat
Descripció
Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:inspecció personal
Estat:completa

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona]
Fons:Reial Patrimoni: Batllia General de Catalunya
Signatura:vol. 615
Signatura alternativa:Classe 6ª-A-27

Relligadura

Original:no
Datació:s. XVI
Notes:Subtitueix una altra relligadura anterior, també de pergamí, conservada tot seguit de la primera, que conté una còpia de l'any 1358 de l'establiment de la batllia de Sant Pere de Torelló a favor de Pere de Vinyes efectuat pel seu senyor, Bernat de Cabrera.
Llom
Matèria:Pergamí
Coberta
Matèria:Pergamí

Història

Intervencions d'interès històric:El primer foli constitueix la portada del volum, en la qual figura, molt esborrat, el seu títol original. A la resta del foli (recto i verso) hi ha diverses notes, molt esborrades les del recto, algunes del propi ofici de la batllia general mentre que una altra sembla una recepta de cuina («... per panada de peix... de cran...», f. 1r).
En un tros de paper solt (originalment una carta) col·locat entre els folis del protocol hi ha una breu nota, signada per «En Riambau ‘lo Ricart', amich vostra», adreçada a Satorre, que devia acompanyar un fragment d'una camisa amb determinades virtuts que no esmenta, amb una petició de recomanació prop del batlle general («Sènyer, tremet-vos de la camisa que us avia promesa. Prec-vos que la prengats ab devosió, que axí·s deu fer, que nobla cosa és, e que le tingats en loch dret. E perdonats-me com vos en do ten poca, que·n bona fe en videse pugude aver. Prec-vos qui·m fasats reme[m]brant a mo[n]sènyer En Pere Sacosta, qui·m faça justísia...»). En un altre paper solt dins del volum hi ha un esborrany d'una llicència perquè «puxen cercar e fer cercar e cavar o fer cavar... totes menes de quals metaylls se vullen, axí com d'argent, d'or, de cofoyll, de coure, e de qualsevol altres metaylls per quals que noms sien nomenats», atorgada als germans Ramon i Francesc Desplà, ciutadans de Barcelona, en una localitat que l'esborrany omet (7-V-1382).
Estat de conservació:Els primers dos folis del volum actualment estan solts per haver-se separat del seu plec.
Procedència:Protocol de contractes de la Batllia General de Catalunya, autoritzats per Berenguer Satorre, notari públic i escrivà d'aquest ofici durant el temps que fou regit per Pere Sacosta (duu per títol Capibrevium notularum Berengarii de Turri, auctoritate regia notarii publici per totam terram et dominationem regiam). Conté actes datades entre el 8-I-1380 i el 21-III-1385.
Persones relacionades:Berenguer Satorre (fl. s. XIV-2)
Pere Sacosta (fl. s. XIV-2)
Riambau Ricard (fl. 1380 - 1385)
Ramon Desplà (fl. 1382)
Francesc Desplà (fl. 1382)
Bernat (III) de Cabrera (m. 1368)
Pere de Vinyes (fl. 1358)

Bibliografia

Descripcions:AA.DD. (s. d.), Batllia General de Catalunya ..., vol. 1, p. 83
Conde y Delgado de Molina (2002), Inventario de los volúmenes de ..., ***
Roca (1921-1922), "Johan I y les supersticions", pp. 125-128
Roca (1929), Johan I d'Aragó, pp. 367-371

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:1380 - 1385 - expressa
Origen:Barcelona
Copista:Berenguer Satorre (fl. s. XIV-2)

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Foliació
Núm. total de folis:s. f.
Dimensions
Alçada x base:390 x 280

Impaginació

Disposició del text:r. tirada
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:tot el ms.
Tipologia:Gòtica cursiva
Localització:catalana

Descripció interna

1. Berenguer Satorre, Protocol de contractes de la Batllia General de Catalunya – s. f.
Preliminars:[Títol:] Capibrevium notularum Berengarii de Turri, auctoritate regia notarii publici per totam terram et dominationem regiam.
2. Guido delle Colonne, Virtuts de l'àgata, Traductor: Jaume Conesa – f. 1v
Preliminars:[Rúbrica inicial:] «En les Istòries [tro]yanes és ço qui·s seguex, en lo terç libre»
Íncipit:«Enaprés, li donà .I. anell en lo qual li donà una pedra...»
Èxplicit:«... Subsegüentment, li donà un scrit de letra legible et cetera»
3. Anònim, Eixarm per afavorir el part (ACA BGC 615) – f. 1v
Íncipit:«Panditur interea...»
Èxplicit:«... Yson, Tetagramaton».
Rúbriques:«Pro partu mulieris»
4. Anònim, Eixarm per prendre les preses a una àliga (ACA BGC 615) – f. 1v
Íncipit:«Sicut aquila pro vetans pullos...»
Èxplicit:«... caure la caça en terra»
Text:«Sicut aquila pro vetans pullos suos ad volandum super eos volitans expandit alas suas et assumpsit eos atque portavit in humeris suis. — Si veus alcuna àguila qui port caça alcuna, di aquests .II. versos e tantost lexarà caure la caça en terra. — E axí ho diu En Guillem Dezfeu».
5. Berenguer Satorre, Nota sobre les virtuts de certa herba (ACA BGC 615) – f. solt
Íncipit:«La erba qui és en aquest paper...»
Èxplicit:«... que·n sie posada picada»
Observacions:Copiada en el verso d'un fragment de cèdula notarial doblegada.
6. Anònim, Berenguer Satorre, Recepta d'ungüent per a les cames i nota sobre l'herba de Tunis (òlim ACA BGC 615) – f. solt
Consistència:No es conserva actualment al ms.
Text:(1) «Sènyer meu, vertaderament de continent que fuy en Vilafrancha vos envie recepta de l'engüent, axí com yo us promís. Segons que·m par, no lo avets agut. Prech-vos que·m perdonets, car no és estat en mi, ans és estat per aquella male persona a qui comané la letra e no la us donà. Sènyer, aquesta és la recepta: — Que prengats .III. unces de cera nova e .III. unces de oli de oliva de oliveres e una gran menada de camamilla (e en cas que no trobets camamilla que ajats .III. o .IIII. motes de lelipern). E en una caulera que u cougats règeu. La camamilla e lo letipern val molt més are de mayg, con serà florit. E que couga tant en la caulera entrò que·s desfaça, perquè la virtut romangue en l'aygua. Con bé sia cuyt, que tragats les erbes de la caulera e, ab una esbremadora, nedejat l'aygua. Aprés, con sia neta, ajats la cera e lo oli e metets-ho tot dins la caulera. Fet-ho ben bulir entrò que la cera sia fusa. Menejats-ho bé ab .I. bastó per tal que·s mescla. Con sia bé fus, levats-ho del foch e posats-ho a rrefredar. Con sia refredat, ferà .I. bel pa dins la caulera. Aprés, prenets-lo e picats-lo. Serà fort bel engüent e preciós. E sus al foch, vos na untats là ho la dolor serà, e fets-ho quit e gallart. Fregar ab les vostres mans ho ab altres, en cas que vós no u poguéssets fer. — Som, sènyer, a vostro servey. En Pere Rabaça, amich vostro, qui us saluda molt. — [verso:] A lo senyor En Berenguer Çatorra, escrivà, a lo alberch de l'honrat senyor En Pere Çacosta, batle general. — Aquesta letra me tramès En Ramon Rabaça, prevere de Vilafrancha, dimarts a vespre, a .IX. d'abril de .LXX. [...] per engüent de les cames»; (2) «Erba tuniça o puvrera, per renibus. Pere Ervig».
Observacions:En una carta tramesa per Ramon Rabassa, prevere de Vilafranca del Penedès al seu amic Berenguer Satorre, escrivà del batlle general, rebuda per aquest el 9 d'abril de 1370, originalment interfoliada al ms. En el verso d'aquesta carta, Satorre va anotar un altre recordatori terapèutic i el nom de l'individu que li va proporcionar.