Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB ms1088 (25 / maig / 2020)

Barcelona - Arxiu del Monestir de Sant Pere de les Puel·les - carpeta 131

Publicació de la fitxa: 2009-12-18
Darrera modificació: 2013-10-08
Descripció
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Ciutat:Barcelona
Institució:Arxiu del Monestir de Sant Pere de les Puel·les
Signatura:carpeta 131

Relligadura

Datació:s. XX ex.
Notes:El pergamí és guardat dins una camisa, oberta només pel tall central.
Coberta
Matèria:Plàstic transparent.
Títols:Dins la camisa i acompanyant el ms., hi ha dues fitxes. La primera és de cartró beige clar, amida 160 × 62, i al seu recto porta escrit en lletra de màquina d'escriure: «Pergamí que feia de coberta al llibre nº E-26 | de la Sèrie Llevadors (procura menor) | Lletra cursiva-librària catalano-aragonesa». Al verso hom llegeix, escrit a mà i en tinta blava de bolígraf: «Aquest pergamí és un fragment de la 4ª part | del Llibre dels Angels de Francesc Eiximenis | final del cap. 49 i 1ª part del cap. 50 | Aquest llibre l'escrigue l'any 1392 | Aquest pergamí és català oriental (la lletra)». La segona fitxa és de paper, amida 208 × 107, i només és escrita pel recto, on es llegeix en lletra de tipus: «Aquest pergamí és un fragment de la 4ª part del Llibre dels Angels de | Francesc Eiximenis, final del Cap. 49 i 1ª part del Cap. 50.| Francesc Eiximenis va neixer a Girona, sembla el 1327, i morí a Perpinyà | el 1409. | Residí a Barcelona. Consta que hi era el 1381. | El Llibre dels Angels le escrigué en català i valencià l'any 1392. | L'èxit del llibre fou extraordinari. Fou traudit (sic) inmediatament al llatí, al | francès, al casstellà (sic) i al flamenc. | Aquest fragment per la lletra i les seves característiques, ens el mostra | com del segle XIV o XV, contemporani o molt pròxim a l'autor». Les dues notes són de Sergi Gascón.
Altres:555 x 343

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Manuscrit homogeni.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:s. XV in.
Notes:Devers 1569 el full fou separat del cos del volum i transformat en coberta d'un llevador. És perfectament perceptible com es va fer la transformació. De bell antuvi, hom va capgirar el pergamí, de manera que en la seva nova funció l'escriptura antiga es presentava de cap per avall. Després es va procedir al plegatge: a) dos centímetres del marge del que ara és el foli CCIIva es van reservar per reforç intern de la coberta; b) 155 mm. més endins, hom de. ní amb un segon plegatge el límit de la coberta I; c) un tercer plegatge 20 mm. més enllà definí el llom del nou volum; d) 155 mm. més endavant hi ha el quart plegatge, que defineix la coberta II; els 130 mm. restants foren destinats a reforç posterior de la coberta. El volum tenia, doncs, una amplada de 155 mm. L'altura es definí amb quatre entalladures laterals, que definien una superfície de 220 mm. Els sobrants superior i inferior de l'entalladura foren plegats com a reforç superior i inferior de les dues cobertes. Per a facilitar l'operació d'encobertar i perquè el pergamí sobrant no sobreeixís en la coberta II, hom va practicar una tercera entalladura al centre del marge del foli CCIII.
En el moment de la transformació del pergamí en coberta de llevador, va incorporar l'escriptura següent:
Coberta I, títol en tinta sèpia i lletra grossa: «Procurador menor | 1569 | 1570». Sobre aquest títol, en tinta sèpia molt més clara i esvaïda: «Libre de joan sola preuere | e procurador manor del mon-|-estir de sant pere de les | puellas de barcelona com-|-ensant lo primer de maig | de 1569 fins lo derer de | de 1571».
Al llom, de dalt a baix, escrit a l'inrevés: a) «Procura»; b) «1569 | 1570»; c) «menor».
Sota el foli CCIIIra, hi ha restes de comptes, com també al marge esquerre del foli CCIIva.

Si el nostre foli CCII era el sisè i darrer del plec «r», el dit plec començava al foli 197. Probablement era precedit per setze plecs, la majoria de 6 × 2, i n'hi havia d'haver algun de més abundant, per absorbir la diferència de cinc folis. El ms. fou identificat per Maria Roser Pujol i Tort, arxivera del monestir.

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Pergamí
Foliació
Notes:Dos, encara que dins la seva camisa el pergamí és desplegat com a full.

a) Del full: 480 × 318;
b) del foli: 240 × 318.


Foliació coetània en rúbrica i xifres romanes a l'angle superior dret del recto dels folis: «CCII», «CCIII». La continuïtat de la numeració i del text demostra que el full era central de plec. Hi ha una numeració moderna, en llapis i al marge inferior dret del recto dels dos folis: «X 1», «X 2», que defineix les dues cares del full, però correspon també a la identitat dels dos folis.
Composició material
Plecs
Notes:El full era primitivament el central o final d'un plec, amb la disposició pèl-carn-carn-pèl. Si no era coix, el plec era de 6 × 2.
Signatures:sí. A l'angle inferior dret del recto del foli CCII es conserva la numeració del plec: «r vi». I a l'angle inferior esquerre del foli CCIIIr hi ha la indicació «ii», que interpretem com avís per al relligador de l'inici de la segona part del plec.
Reclams:no. No és el cas, tractant-se del full central de plec.

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Notes:Impaginació del foli CCIIIr: 28 + 67 + 21 + 70 + 50 × 45 + 190 + 83.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:190 x 158
Número de ratlles:22
Ratllat:sí. Sistema de ratllat amb tinta sèpia. 1111 2222. Quatre línies de justificació verticals, dues línies de justificació horitzontals, escriptura de justificació a justificació i de justificació a justificació. UR = 8,6.
Perforat:sí. Forats irregulars, incisos, per a la construcció de la caixa d'escriptura.
Escriptura
Escriptura 1
Especificacions:Gòtica cursiva librària.
Decoració i jerarquització
Inicials:Al foli CCIIIva hi ha una capital que ocupa l'espai de tres línies d'escriptura; és blava i té decoració de mitja filigrana i antenes de color vermell. Rúbriques, calderons blaus i vermells alternats. Una lletra caudada al foli CCIIva.

Història

Notes de possessors:Sota el títol del 1569, en llapis, per memòria: «E-26», esment posat en el moment de la restauració del pergamí.
Estat de conservació:El text del tros de manuscrit que hagué de convertir-se en llom del llevador del s. XVI, actual foli CCIIvb, ha quedat embrutit per les dues darreres inscripcions que hom hi escampà. Les primeres lletres de totes les línies del foli CCIIIrb també han quedat desdibuixades pel plegatge que allí rebé el pergamí. Pel que fa a la resta, l'estat del foli és satisfactori.
Procedència:Barcelona.

Cal pensar que el ms. sencer era al monestir de Sant Pere de les Puel·les i que fou desballestat devers mitjan segle XVI.

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels – 1-2
Consistència:fragmentària
Text:Fol. CCIIra [X 1a], inc.: «... (initio mutilus) lo qual acostament es orribla feretat E ultra aço applicant los lo foch dins lo qual [les] tenen tanchades en sobirana dolor de pensa e de seyn e per tot segons que los es permes e manat per lo princep del orde angelical appellat potestats al qual se
pertayn de manar e de ordenar de les obres que han affer los demonis...».
Fol. CCIIIvb [X 2b], exp.: «... E diu sent Geronim que en theulogia ço qui de les scriptures santes no ha fonament no es de neguna auctoritat. Terçament com lo foch infernal no permeta aquell quil soffer hauer negun plaer e aço... (fine mutilus)».
Edicions:Ib., 60-69; Sadurní Martí, ed. c., 167-171.
Bibliografia:Duran III, 377; Sergi Gascón Uris, Estudi codicològic i edició paleogràfi ca d'un nou bifoli del Llibre dels Àngels d'Eiximenis (Arxiu del Monestir de Sant Pere de les Puel·les), dins «Estudis de Llengua i Literatura Catalanes / LIV (2007) [Homenatge a Joseph Gulsoy / 2]», PAM 2007, 33-72.