Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms11 (19 / juny / 2021)

Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Manuscrits - 267

Publicació de la fitxa: 2006-08-04
Darrera modificació: 2014-07-28
Bases de dades:Eiximenis
Descripció
Autor:Sadurní Martí
Procedència:inspecció personal
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Biblioteca de Catalunya
Fons:Manuscrits
Signatura:267
Sigles usuals en la tradició:B

Relligadura

Datació:Ha estat restaurada modernament. La pell és antiga: s. XVI?
Notes:El ms. és guardat dins una capsa de cartró, de 243 × 312 × 105, amb un teixell de pell vermella al llom i inscripció en lletres daurades: «Eiximenis | Llibre | dels | Àngels». A baix, gomet vermell amb la cota actual del ms., daurada: «267». Dessota, topogràfic de l'IEC en llapis: «2-IV».

I + I, de pergamí. Fol. de g. inicial Iv, angle superior esquerre, en tinta, cota del ms.: «Ms. 267».
Llom
Matèria:Llom de la mateixa pell, fatigat.
Títols:1) - 4) buides.
Altres:Els plecs són cosits entre ells i directament a les tapes mitjançant tres nervis interns, que en treuen altres tants d'externs, els quals formen a l'exterior quatre seccions.
Coberta
Matèria:Post recoberta de pell molt gastada.
Títols:Coberta Ir, teixell o resta de teixell de pell amb restes d'inscripció de títol en tinta: «Dels [an]gels». Contracoberta II, angle inferior dret, segell de la BC i etiqueta: «Institut / d'Estudis Catalans / Biblioteca / Num. (en tinta) 267 / Armari (en llapis) 2 / Prestatge (en llapis) IV».
Altres:231 x 225 x 80
Decoració de la coberta:Les dues tapes porten cinc claus.
Altres elements:Tancadors: N'hi ha restes a les dues tapes. Cobertes (folres) del mateix pergamí que els folis de guarda. Capçada dalt i baix.

Història

Procedència:Biblioteca de Gil Sánchez-Muñoz (1370 – 1446)
Llibreria de Salvador Babra (1874 – 1930) (1909)

Bibliografia

Descripcions:Eiximenis (1983), De sant Miquel arcàngel. El ..., 29
Gascon 1988:10-12
Gascón Urís (1992), Edició crítica del Llibre dels ..., pp. 42*-45*.
http:/​/​sunsite.berkeley.edu/​Philobiblon/​BITECA/​1482 ...
Bibliografia contextual:Massó = 50
Martí = 27
Reproduccions fotogràfiques:ILCC Microfilm M-19

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Manuscrit homogeni.

Unitat de composició A

Datació i origen

Colofó:Acabat es lo libre dels sants angels diluns ha xij. del mes de noembra Per la ma de na(n)thoni dura(n) sabater a q(ui) deus don bona vida p(er) mes de be a fer E apres la sua fi laculla enle sa(n)cta ciutat de pa(r)adis. Ame(n). | E fo acabat en la(n)y M.CCCC sis. deo gracias Ame(n)
Datació:15 juliol 1406 - 22 novembre 1406 - expressa
Copista:Antoni Duran (fl. 1406)

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:a) Folis 1-61, 273-286 i 289, de la tisora, semblant a la de Briquet 3656, datada a Perpinyà a partir del 1397, amb variants similars a Perusa dels anys 1401-1402, a Pisa dels anys 1402-1407, a Lucca de l'any 1409 i a Siena dels anys 1410-1413.
b) Fols. 62-213, de la muntanya somada per una línia recta, semblant a la de Briquet 11684, documentada a Fano a partir del 1400.
c) Fol. 176, filigrana del cap de toro somat d'estrella, semblant a la de Valls i Subirà 1246, datada a Olot a partir del 1390.
d) Fols. 209, 214-235, 238-253, 258-270, del basilisc, semblant a la de Briquet 2630, datada a Udine a partir del 1384, amb variants idèntiques a Lucca de l'any 1381, a París de l'any 1385, a Venècia dels anys 1390-1392 i a Voorne de l'any 1391.
e) Fols. 236-237, 255, 271, 288, 291, del cap de boc encerclat i somat d'una creu, semblant a la de Valls i Subirà 1323, documentada a Vic a partir del 1401.
Foliació
Núm. total de folis:291
Núm. de guardes afegides:1 + 1
Notes:Foliació moderna, contínua, a llapis, en xifres aràbigues a l'angle superior dret del recto dels folis. A partir del foli 14, numeració antiga en xifres romanes del I al CCLXXVIII (291-13 = 278).
Dimensions
Alçada x base:295 x 215
Composició material
Plecs
Número:18
Plec 1
Tipus:6+2
Folis:1-12
Plec 2
Tipus:8/9
Folis:13-29
Reclam:entendra
Plec 3
Tipus:8+2
Folis:30-45
Reclam:o a uenjances
Plec 4
Tipus:8+2
Folis:46-61
Reclam:quils gardan
Plec 5
Tipus:8+2
Folis:62-77
Reclam:axi tapats
Plec 6
Tipus:8+2
Folis:78-93
Reclam:tots nostres
Plec 7
Tipus:8+2
Folis:95-109
Reclam:gracia quem confes
Plec 8
Tipus:9+2
Folis:110-127
Reclam:que a nos aparega
Plec 9
Tipus:8+2
Folis:128-143
Reclam:temps quins seruaue
Plec 10
Tipus:8+2
Folis:144-159
Reclam:son marit
Plec 11
Tipus:8+2
Folis:160-175
Reclam:-ter comisi per te
Plec 12
Tipus:8+2
Folis:176-191
Reclam:-rari de Climent
Plec 13
Tipus:8+2
Folis:192-207
Reclam:eles letanies
Plec 14
Tipus:8+2
Folis:208-223
Reclam:enlaodicia
Plec 15
Tipus:8+2
Folis:224-239
Reclam:coses temporals
Plec 16
Tipus:8+2
Folis:240-255
Reclam:de aquels dapercia
Plec 17
Tipus:8+2
Folis:256-271
Reclam:los mals aquests
Plec 18
Tipus:10+2
Folis:272-291
Plec 19
Tipus:8+2
Folis:176-191
Reclam:-rari de Climent
Plec 20
Tipus:8+2
Folis:192-207
Reclam:eles letanies
Plec 21
Tipus:8+2
Folis:208-223
Reclam:enlaodicia
Plec 22
Tipus:8+2
Folis:224-239
Reclam:coses temporals
Plec 23
Tipus:8+2
Folis:240-255
Reclam:de aquels dapercia
Plec 24
Tipus:8+2
Folis:256-271
Reclam:los mals aquests
Plec 25
Tipus:10+2
Folis:272-291
Reclams:sí. Reclams horitzontals.

Impaginació

Disposició del text:r. tirada
Notes:Caixa d'escriptura irregular.

Impaginació: 25 + 135 + 150 × 36 + 200 + 55.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:200 x 135
Número de ratlles:22-24
Ratllat:sí. Sistema de ratllat a la mina de plom. 1111 2222. Dues ratlles horitzontals i dues ratlles verticals de justificació. UR = variable.
Escriptura
Escriptura 1
Tipologia:Gòtica cursiva
Datació:s. XIV ex. - XV in.
Especificacions:Lletra gòtica cursiva catalana, d'una mateixa mà, amb influències de la bastarda. Antoni Duran, sabater.
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:Revisions i correccions: 41r, 51r, 58rv, 62r, 63v, 71v, 81v, 85v, 86r, 113rv, 114v, 118r, 129r, 145v, 146v, 147v, 154v, 158v, 170v, 181v, 194r, 196v, 208v, 215v, 220rv, 221r, 236v, 237v, 240rv, 241r, 248r, 250r, 254v, 256v, 258r, 259rv, 266r, 267v, 272r, 279r, 280v, 282r, 286r, 287v, 289v.
Corrector:Anònim
Decoració i jerarquització
Inicials:Capital de cada tractat a dues tintes, vermella i negra. Inicials de capítol amb el mateix procediment, o només en tinta vermella. Rúbriques. Calderons vermells. Majúscules amb tocs de vermell a l'interior dels paràgrafs. Els textos escripturístics citats són subratllats amb vermell.
Marginalia:sí. Presència freqüent de la manícula als marges del text: Fol. 15r, 18v-20r, 22v, 25r, 30r, 34r, 47v, 55r, 66rv, 94rv, 99rv, 110v, 130v, 132r, 139r, 143v, 148r, 151v, 154r, 156v, 187v, 188v, 191v, 195r, 203rv, 210r, 211r, 213r, 217v, 228v, 237rv, 261r. Notes marginals en castellà d'una mà del s. XVI.

Història

Segells:Segells de la BC als folis 1r, 113r, 214r, 291r, contratapa II.
Estat de conservació:Gran estrip al fol. 45; menor als folis 78, 231. Alguns folis tocats per la humitat: 159-175.
Procedència:Catalunya.

Procedeix de la biblioteca de Gil Sánchez Munyoz. Fou adquirit al llibreter Salvador Babra l'any 1913, en la tercera compra que la BC va fer a aquest llibreter de la seva rica col·lecció de 97 mss.

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels – 1-291
Taula de capítols:Fol. 1r, inc. de la taula: «Capitol primer del primer libra dels Angels qui proposa cur en general latesa (sic) dela angelical natura. En cartes 1ª...». Fol. 11v, exp.: «... Capitol L qui tancha lo libra el sot met ala santa esgleya Romana en cartes CCLXXVI. | Tot aso ha fi ».
Folis 12 i 13 buits.
Text:Fol. 14r, inc. (rúbrica:) «Enasi comensa lo primer trachtat del primer Libra dels Angels, e comensa lo primer capitol qui proposa curt en general lalteza dela angelical natura e comensil descriura dijous a XV de joliol lany MCCCC sis (fi de rúbrica). Angelical netura es ten alta e ten merauelosa e ten excellent creada eaxelsade eordonade e glorifi cade per nostro senyor deu que pase tot nostre seny e enteniment segons lestament en que de prasent corem en esta mortal uida entant que de lur altesa e dignitat no podem pensar ne escriura ne perlar propriament segons que es da fet ne requer lur gloria emagnifi cha reuerencia...».
Fol. 290v, exp.: «... Tot empero quant ansi es sots met tostemps acorreccio de la sancta Romana esgleya la qual deus vulla axelsar econfortar eendresar tots temps per sa merce e anos e auos si fasa eatota uostra case en special per merits de monsenyer sent miquel e dels sants angels als quals uos recoman axi carament conse nepuch E ab aytant sia ab uos tostemps Ihesu christ per la sua
clemencia. Amen».
Fol. 290v-291r, exp. del copista en lletra de format doble: «Acabat es lo libre dels sants angels diluns ha XXII del mes de noembra Per la ma de nanthoni duran sabater a qui deus don bona vida per mes de be a fer E apres la sua fi laculla enle sancta Ciutat de paradis Amen. | E fo acabat en lany MCCCC sis. deo gracias Amen».
Bibliografia:Massó i Torrents, Les obres, 50; Martí, Eiximenis, 465; Cincuenta años, 132; J. Monfrin, La bibliothèque Sánchez Muñoz et les Inventaires de la bibliothèque Pontifi cale de Peñiscola, dins «Studi de bibliografi a e di Storia in onore di Tammaro de Marinis», vol. III, Verona, Giovanni
Mardersteig 1964, 251; Curt J. Wittlin, Les Manuscrits dits «del Papa Luna» dans deux inventaires de la Bibliothèque de Gaspar Johan Sánchez Munyoz à Teruel, dins «Estudis Romànics», XI (1962-1967), 18 [nota 25].