Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB ms1104 (25 / maig / 2020)

València - Biblioteca del Convent de Predicadors de València - 42

Publicació de la fitxa: 2010-01-25
Darrera modificació: 2013-10-08
Bases de dades:Eiximenis
Descripció
Procedència:altra procedència
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:València
Institució:Biblioteca del Convent de Predicadors de València
Signatura:42

Relligadura

Datació:Atès el que s'ha dit dels cinc forats del foli de guarda inicial II i el que es dirà tot d'una dels mateixos forats del foli [244], i atès que la disposició dels forats guarda les mateixes distàncies en un i altre foli, és evident que tots dos folis const
Notes:II i I. Al principi el primer foli de guarda és de paper i el segon de pergamí; el foli de guarda final és de paper. El foli de guarda Ir del principi porta enganxada una etiqueta de paper blanc apaïsat, on es llegeix en lletres de màquina d'escriure i tinta malva molt esborrada: «Archivo del Real Convento | de Predicadores de Valencia | Ms. 42 Francesc Eximenis De Jesucrist y Maria | CCXLIII fols., con hojas de guarda equivalentes a 486 pgs. | Fol. en blanco | Del f. I al CCXLIII; (Texto) | Fol. en blanco». Foli de guarda II inicial, al recto, diverses probationes pennae; al centre es pot llegir la següent: «Ja de no star (¿) uil | Se nota del dit». Al verso: «Este libro». Aquest foli de guarda de pergamí té cinc forats rovellats, disposats en forma de cinc d'oros, indicadors que el pergamí havia suportat els claus de cinc botons metàl·lics d'una enquadernació anterior, en la qual feia de foli de reforç de la contratapa.

Atès el que s'ha dit dels cinc forats del foli de guarda inicial II i el que es dirà tot d'una dels mateixos forats del foli [244], i atès que la disposició dels forats guarda les mateixes distàncies en un i altre foli, és evident que tots dos folis constituiren el folre d'una mateixa relligadura anterior. Inclina a pensar que aquesta altra relligadura podria ser la relligadura primitiva del nostre manuscrit el fet que el foli [244] no és solter, ans forma full amb el foli CCXXXIII. La relligadura anterior hauria estat de posts, segurament recoberta de pell i amb els cinc botons a les dues tapes. En data indeterminada hauria estat substituïda per l'actual, que es pot datar del segle XVIII o de principis del XIX. Els folis inicial de guarda II i el [244] són els únics testimonis de la relligadura primitiva del volum.
Llom
Matèria:Llom ras, del mateix pergamí.
Títols:El llom conté els elements escrits següents: a) Abreviatura de «Iesus Christus». | «Ms. | Fr. Francesch | Eximeniç | De | JhesuChrist | y Maria» ; b) [restes de teixell de pell amb inscripció il·legible] | [en tinta negra i ratllat amb llapis] «112»; c) dibuix ornamental en tinta, sobre la part baixa del qual hi ha enganxada una etiqueta rodona de paper blanc amb la cota actual del manuscrit: «42».
Altres:Les tapes són directament cosides als plecs mitjançant quatre nervis interns que no formen seccions exteriors.
Coberta
Matèria:Pergamí esgrogueït, amb sengles cosits a les tapes anterior i posterior.
Altres:302 x 220 x 60
Altres elements:Cobertes (folres) del mateix paper que el foli de guarda. Tant les cobertes com els dos folis de guarda de paper inicial i final són fulls de comptes, amb anotacions de noms de deutors i sumes degudes, comptades en rals. Talls: Al tall superior, possible signatura antiga escrita en tinta fosca: «K | 96». Capçalera i capçada dalt i baix, íntegres.

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Manuscrit homogeni.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:1451-1500, entrada

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Pergamí
Notes:Filigrana de les balances, del tipus Briquet 2375-2376, datada a Siena el 1400, a Draguignan i a Ghistelles el 1403, a Gènova el 1404, a Delft el 1407, a Perpinyà el 1409, a Holanda el 1414, a Pistoia el 1410, a Palerm els anys 1416-1420 i a Catània el 1426.
Foliació
Núm. total de folis:[244]
Núm. de guardes afegides:2 + 1
Notes:Foliació contínua, en xifres romanes i amb la mateixa tinta del text, coetània, al centre del marge superior del recto dels folis, sobre l'espai de l'intercolumni.
Dimensions
Alçada x base:295 x 220
Composició material
Plecs
Número:20
Notes:Els fulls inicial i final de cada plec són de pergamí, els interiors són de paper. Els fulls inicials de pergamí segueixen l'ordre pèl-carn, carn-pèl; els fulls de pergamí interiors, en canvi, segueixen l'ordre invers: carn-pèl, pèl carn.
El darrer foli [244], com el foli de guarda inicial II, té els mateixos cinc forats rovellats disposats en forma de cinc d'oros, únic senyal que ha deixat l'enquadernació anterior.
A partir del foli CXLVIII, on comença el quart tractat de la Vida de Crist, i fins al CCXX, una altra mà ha afegit al centre del marge superior del recto de cada foli el titulus currens «quartus liber». Del foli CCXXI al CCXLIII, el titulus diu «quintus liber».
Sota la primera columna del f. Ir, inscripció moderna de registre de biblioteca: «R. 1632».
Plec 1
Tipus:6+2
Folis:1-12
Reclam:los clercs
Plec 2
Tipus:6+2
Folis:13-24
Reclam:mate`ys
Plec 3
Tipus:6+2
Folis:25-36
Reclam:misteris
Plec 4
Tipus:6+2
Folis:37-48
Reclam:test enamo rat
Plec 5
Tipus:6+2
Folis:49-60
Reclam:companya
Plec 6
Tipus:6+2
Folis:61-72
Reclam:altres prophetes
Plec 7
Tipus:6+2
Folis:73-84
Reclam:ne apres
Plec 8
Tipus:6+2
Folis:85-96
Reclam:e apres
Plec 9
Tipus:6+2
Folis:97-108
Reclam:encorregut
Plec 10
Tipus:6+2
Folis:109-120
Reclam:lo dit de
Plec 11
Tipus:6+2
Folis:121-132
Reclam:aquella
Plec 12
Tipus:6+2
Folis:133-144
Reclam:ell los
Plec 13
Tipus:6+2
Folis:145-156
Reclam:veya que
Plec 14
Tipus:6+2
Folis:157-168
Reclam:e per los
Plec 15
Tipus:6+2
Folis:169-180
Reclam:de les vapors
Plec 16
Tipus:6+2
Folis:181-192
Reclam:apres donan
Plec 17
Tipus:6+2
Folis:193-204
Reclam:Si doncs
Plec 18
Tipus:6+2
Folis:205-216
Reclam:e demanaren
Plec 19
Tipus:8+2
Folis:217-232
Reclam:se fos axi
Plec 20
Tipus:6+2
Folis:233-[244]
Reclams:sí. Reclams horitzontals centrats, encerclats per grupets de tres punts, llevat del segon quadern, no decorat.

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Notes:Impaginació del foli CXXIIr: 40 + 50 + 15 + 55 × 45 + 180 + 72.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:180 x 120
Número de ratlles:33
Ratllat:sí. Sistema de ratllat a la mina de plom en els folis de paper, 1111 2222; i a punta seca en els de pergamí, <<<<>>>>. Primera línia escrita. Quatre línies de justificació verticals i dues línies de justificació horitzontals. El text és escrit de justificació a justificació i de justificació a justificació. UR = 5,4. Hi ha línies de guia per a l'escriptura, no a tots el folis.
Perforat:sí. Perforacions rodones, assenyalant les línies bàsiques de justificació, situades a prop dels marges.
Escriptura
Escriptura 1
Especificacions:Lletra gòtica cursiva formada, amb forta contaminació de la bastarda, d'una sola mà.
Decoració i jerarquització
Inicials:Inicials de pròleg i de cada tractat blaves i vermelles, amb filigrana plena, cua i antenes, de colors malva i blau, amb predomini de temes florals en la filigrana i els el·líptics en les antenes, als folis Ir, VIr, XXIIr, XXVIIIr, CXLVIIIr i CCXXIr. Capitals vermelles i blaves alternades amb petites filigranes i antenes de colors malva i vermell també alternats; especial la del foli CXXIIIIv. Rúbriques. Calderons vermells i blaus.
Marginalia:sí. Notes d'una altra mà, en català i en llatí, sobre la matèria desenvolupada, passim. Al foli XXXVr, dues notes de mà diferent sobre la immaculada concepció de Maria en relació amb el Concili de Basilea (considerat «conciliabulum») i la declaració que va fer sobre aquesta matèria. Al foli CLXXXIIIva, una altra nota: «Nota quels tres reys | de orient son en-|-semps soterrats en lo | cap de la seu de Co-|-lunya e son de gran | virtud dotats ut hic».

Història

Segells:Timbre del «Convento de predicadores. Valencia», al foli Ir.
Notes de possessors:Segurament el num. «112» del llom i «K 96» del tall superior.
Estat de conservació:Estrips als folis XI i CXXI. Foradets al pergamí del foli CLVII, ull al dels folis CXXXII, CXXXIX, CLXXV. Taca d'humitat des del foli CLXXX fins al final. Forats de corc. Oxidació dèbil. A desgrat d'aquests defectes, el manuscrit sembla en bon estat de conservació.
Procedència:Origen desconegut.

Sembla haver pertangut a la biblioteca del convent de frares predicadors de València almenys des del segle XVIII ençà.

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist – I-[244]
Consistència:fragmentària
Taula de capítols:Fol. Vvab, inc. de la taula: «Perque deus açi saber que tot aquest libre es partit per deu tractats. Lo primer tractat ensenya per quina manera lo nostre redemptor es dit esser predestinat eternalment e posa alcuns grans bens qui per la dita predestinacio son peruenguts a nosaltres…»
Fol. VIra, exp. de la taula: «… lo deen ensenya com vindra a la fi del mon a jutjar los bons els mals e daqui veuras manifestacio de la sua perpetual senyoria e regne qui durara in secula seculorum».
Fol. VIrab, inc. de l'obra: «(rúbrica) Com Jhesu crist es predestinat en quant hom e dotat de sobirans dons diuinals (fi de rúbrica) Lo primer tractat donchs de aquest libre si ha a tractar de la predestinacio eternal del nostre saluador e dels grans bens qui de aquis son seguits los quals los Theolechs appellen obres de predestinacio. Perque per declaracio desta Matèria nota que segons
que posa sanct Augusti en lo libre appellat de la predestinacio dels sants per aquest nom predestinacio entenen comunament los sants doctors aytant com es aquesta proposicio tota ço es que deus ha eternalment a la creatura que hauia proposada de crear gracia gratiffi cant e apres perpetual gloria».
Fol. CCXLIIIvab, exp. del volum: «... Perque diu aci aquest sant abat que Jhesu crist per estar axi en lo desert aproua la vida contemplatiua axi com a vida santa e perfeta, e dona encara a nos eximpli de amar penitencia e de lexar lo mon e de auorrir les sues falagueries, axi com ell entrant en lo desert les lexa e les menysprea de tots punts, e en aço es acabat lo Cinquen libre de la vida | del nostre saluador qui hauia a tractar de la sua infantea e jouentut fins que hac XXX anys, en los quals estech al mon amagat o no conegut publicament segons la eternal ordinacio del seu glorios pare. (Fol. 244v, en rúbrica:) Aci comença lo sisen libre qui tracta com sent Johan babtista preycaua e
batejaua».
Preliminars:Fol. Irab, inc. de l'endreça : «Al mot (sic) honorable et discret Caualler Mossen Pere dartes mestre racional del mot alt princep e seynor don Marti per la gracia de deu Rey darago lo seu orador e en Jhesucrist seruidor frare ffrancesch eximeniç del orde dels frares menors si mateix en tot just seruey e maiorment en aquell que sia en manifestacio et honor e gloria del dit nostre redemptor e saluador Jhesucrist. Mossen Pere diuerses vegades ha plagut a la uostra deuocio de sollicitar e mourem que la vida sagrada del nostre cap Jhesucrist que los sants euangelistes han | breument posada yo degues pus larch posar segons ço que los sancts doctors hi han dit e postillat…».
Fol. Ivb, exp. de l'endreça: «... e profi tos al seu poble».
Pròlegs:Ib., inc. del pròleg: «(rúbrica) Protestacio de hauer catholic seny en tot aquest libre (fi de rúbrica). Primerament donchs protest açi en lo començament daquest libre...».
Fol. Vva, exp. del pròleg: «… Per raho de aço pus viu que aquest libre se hauia a deputar e a ordenar per als lechs ma couengudes de lexar innumerables questions e notables sentencies e diffi cultats que los grans doctors Theolechs han mogudes sobre los sants euangelis e sobre la uida del nostre saluador, perque tot aço que aci leix reemet al vien libre de la Suma theologia lo qual si a deu plau acabare apres que aquest libre sia feit. De present açi resta que ensenyem la continencia daquest libre».
Text:Fol. Ir, dalt de tot, en lletra del segle XVIII: «frare francesch eximis (sic), col. 1, lin. 13». Sobre l'espai de l'intercolumni: «Jhesus Christus | Virgo maria».
Catàlegs:Adolfo Robles, Manuscritos del Real convento de Predicadores de Valencia, dins «Escritos del Vedat», XIV (1984), 372-373; Gemma Avenoza, La tradició manuscrita de la Vita Christi d'Eiximenis. València, Arxiu Històric Conventual del Reial convent de Predicadors, ms. 42, dins J. M. Fradejas Rueda, Dietrich Smithbauer, Martín Sanz, Mª J. Diez Garretas (eds.), «Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval. Valladolid 2009», Valladolid, Universidad de Valladolid 2010, 407-411; BITECA (2008) manid 2887 cnum 10595.