Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms112 (09 / maig / 2021)

Barcelona - Arxiu Històric de Protocols de Barcelona - Manuscrits literaris - 11

Publicació de la fitxa: 2014-05-30
Darrera modificació: 2014-05-30
Bases de dades:Sciència.cat
Descripció
Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:inspecció personal
Estat:parcial

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Arxiu Històric de Protocols de Barcelona
Fons:Manuscrits literaris
Signatura:11

Història

Segells:De l'AHPB, a la p. 1, i entre les pp. 2 i 3.
Intervencions d'interès històric:Alguns subratllats en vermell, obra d'un usuari medieval del còdex original.
Anotacions marginals, de les quals només dues poden correspondre a un lector del text («[Pó]lvora en[ca]rnativa [...]n conçoldativa de [l]es nafres», p. 2, esq., tallada pel relligador [del liber tradens?]; «Dominus Deus meus», p. 3, inf.). Estan escrites per una mà de principis del XVI. La resta de notes marginals que conté són atribuïbles al llibreter Joan Guardiola o, més probablement, als seus marmessors testamentaris. Es tracta de comptes i diverses anotacions sobre llibres (un número o signatura, p. 1, sup.; compte, amb una nota sobre el preu del pergamí, p. 1, inf., escrit cap per avall; «aprés mossèn Cortras?, un libra de pregamí, pesa .VIIII. lliures», p. 3, sup.; «160 parells de po<s>ts de misalls de 4t, 2», «15 parells de posts de misal bastardes, 2», p. 3, inf.; «Los libres de los que van a pes són...» (segueix un compte), cap per avall, p. 4, inf.).
Estat de conservació:En molt bon estat. Els dos folis tenen petites mancances de matèria als marges, però són molt limitades. Les pàgines que havien fet d'exterior de la coberta del liber tradens (pp. 1 i 4) tenen l'enfosquiment habitual produït pel fregadís, però no impedeix la lectura del text.
Procedència:Escrivania de Lluís Rufet, notari de Barcelona.
Extret de l'inventari del llibreter Joan Guardiola, del qual feia de cobertes (AHPB, 389/12***VERIFICAR, 17-02-1563).
Persones relacionades:Joan Guardiola (m. 1561)
Lluís Rufet (fl. 1550 – 1601)

Bibliografia

Reproduccions fotogràfiques:Arxiu de Sciència.cat (reprod. digital en color, còpia en paper i reprod. digital en b/n d'aquesta última).

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Fragment de còdex. És un bifoli extret del centre d'un plec d'un còdex que va ser destruït pel llibreter Guardiola o, més probablement, pels seus marmessors testamentaris (vegeu Intervencions d'interès històric).

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:s. XIV ex. - XV in. - estimada
Origen:Barcelona
Copista:Anònim

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Pergamí
Foliació
Núm. total de folis:2 ff.
Notes:No hi ha foliació antiga. Paginat amb llapis.
Dimensions
Alçada x base:312 x 222 mm
Composició material
Signatures:no. No s'hi observen signatures.

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Ratllat:sí. A punta seca, poc visible.
Escriptura
Escriptura 1
Tipologia:Gòtica híbrida
Localització:catalana
Decoració i jerarquització
Inicials:El fragment no inclou el principi del capítol, que probablement portaria una inicial afiligranada.
Rúbriques:Calderons; Rúbriques. Calderons, rúbriques dels apartats i de seccions dels apartats («Causas», «Senyals», «Curació», p. 1) en vermell. Títols corrents en vermell («Doctrina», p. 4).
Majúscules:sí. Punts de vermell en algunes majúscules.

Descripció interna

1. Guiu de Chaulhac, Inventari o col·lectori de cirurgia, Traductor: Anònim – 1 bifoli (pp. 1-4)
Consistència:fragmentària
Consistència:Conté la major part de la introducció general del capítol 2 («De nafra feta en la carn») i els epígrafs (amb la rúbrica corresponent) «De incisió e nafre simpla petita sens perdició de sumb<stànci>a», «De incisió e nafre gran superficial e no pregona», «De nafre pregona e amagada» i «De nafre còncava ab perdiment de la carn» d'aquest mateix capítol, corresponent a la doctrina 1a («Doctrina primera e és de nafres en quant són en membres simples») del tractat III («De nafres») [ff. 47vb (f7v)-49ra (g1r) de l'ed. de 1492, d'on hem extret els títols del capítol, de la doctrina i del tractat].
Íncipit:«[...] que no sian puras, sens accidents, e que no sian algunes qui agen alguns accidents no havents rahó de la causa, car levós caurien sots rahó ho diffinició de úlceres diffícilment sanables, de les quals serà dit dejús, en lo tractat de úlceres...».
Èxplicit:«[...] e la indicació qui és manifesta a tots los grossers, mas per ço que sian trobades les coses qui recompliran artificialment e freturan de molta rahó e de molt<e>s altres indicacions particulars, donchs les particulars indicacions [...]».
Reproduccions:Cardoner i Planas (1973), Història de la medicina a la ..., p. 36, fig. 2 (facs. d'un fragment de la p. 3b en b/n)
Bibliografia:Cardoner i Planas (1973), Història de la medicina a la ..., pp. 36 i 43