Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms1159 (19 / juny / 2021)

Barcelona - Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona - Col·leccions: Manuscrits patrimonials - B-71

Publicació de la fitxa: 2011-12-10
Darrera modificació: 2013-10-08
Bases de dades:Eiximenis
Descripció
Autor:Sadurní Martí
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Ciutat:Barcelona
Institució:Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons:Col·leccions: Manuscrits patrimonials
Signatura:B-71

Relligadura

Datació:Relligadura del 1901-2000.
Notes:III + III, de paper verjurat, sense filigrana visible. A l'angle inferior dret del recto dels folis de guarda anteriors II i III i dels folis de guarda posteriors I i II, timbre de l' «Arxiu Històric de la Ciutat».
Llom
Matèria:Llom ras, del mateix pergamí.
Títols:Dalt de tot, etiqueta rodona, de paper blanc, amb la cota del manuscrit: «B | 71».
Altres:Els plecs són directament cosits a les tapes mitjançant cinc nervis interns, el primer i el darrer simples, els tres centrals dobles.
Coberta
Matèria:Ànima de cartró, coberta de pergamí esgrogueït.
Títols:Contratapa II, a l'angle inferior dret, etiqueta amb la cota actual del manuscrit: «Ajuntament de Barcelona | Institut Municipal | d'Història de la Ciutat | Ms. B-7».
Altres:270 x 210 x 35
Altres elements:Cobertes (folres) del mateix paper que els folis de guarda. Capçalera i capçada a dalt i a baix.

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Manuscrit homogeni.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:s. XV-2 - estimada

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Pergamí
Notes:Filigrana de les tres muntanyes encerclades somades de creu, del tipus Briquet 11882, datada a Venècia a partir del 1457.
Foliació
Núm. total de folis:148
Núm. de guardes afegides:3 + 3
Notes:Foliació contínua, amb les anomalies assenyalades, coetània de l'escriptura del manuscrit i anterior a la primitiva relligadura, en vermelló i xifres romanes, a l'angle superior dret del recto dels folis. Al foli XXXVIII la numeració original, malmesa, ha estat suplerta modernament amb llapis.
Dimensions
Alçada x base:265 x 208
Composició material
Plecs
Número:10
Notes:Al plec 3) hi falta el foli XL, que era de pergamí i ha estat suplert per un full de paper, en blanc, amb la pèrdua de text corresponent.
Al plec 8) hi ha anomalies: S'ha perdut el foli inicial CXIII. A més, els folis duen una numeració completament trasbalsada: CXIIII-CXVII, CXXV, CXIX, CXX, CXXIII-CXXIIII, CXVIII, CXXVI-CXXX. Si hom fa atenció a la materialitat dels fulls, és perfectament intel·ligible el que ha passat. Proposarem dos esquemes:
a) El plec tal com hauria d'haver estat:
Num. de full Ordre i numeració dels folis
9 [CXXI] -------------|----------- [CXXII]
8 CXX ----------------| ----------- CXXIII
7 CXIX -------------- | ----------- CXXIIII
6 CXVIII ------------ | ----------- CXXV
5 CXVII ------------- | ----------- CXXVI
4 CXVI -------------- | ----------- CXXVII
3 CXV --------------- | ----------- CXXVIII
2 CXIIII ------------- | ----------- CXXIX
1 [CXIII] ------------ | ----------- CXXX
b) El plec tal com és avui:
Num. de full Ordre i numeració dels folis
8 CXX -------------- | ------------- CXXIII
7 CXIX ------------- | ------------- CXXIIII
6 CXXV ------------ | ------------- CXVIII
5 CXVII ------------ | ------------- CXXVI
4 CXVI ------------- | ------------- CXXVII
3 CXV -------------- | ------------- CXXVIII
2 CXIIII ------------ | ------------- CXXIX
1 [CXIII] ----------- | ------------- CXXX
Els fulls 1-5 del plec, amb la pèrdua ja esmentada del foli CXIII, són al seu lloc i es corresponen perfectament: full 1): foli [CXIII]- foli CXXX; full 2): foli CXIIII foli CXXIX; full 3): folis CXV foli CXXVIII; full 4): foli CXVI foli CXXVII; full 5): foli CXVII foli CXXVI. El full 6) també és al seu lloc, però capgirat perquè la segona part del full (el foli CXXV) es troba en el lloc de la primera part del full (el foli CXVIII), en comptes de proseguir la seqüència correcta que hauria estat: foli CXVIII foli CXXV. Els fulls 7) i 8) són al seu lloc i els folis combinen bé: CXIX-CXXIIII, CXX-CXXIII. Falta el full superior o central, folis CXXI-CXXII. El plec té aquest aspecte des de temps reculats, perquè una mà del XVI ha introduït diverses notes, fent remissió des del foli CXVIIv al foli CXVIII, ara mal col·locat: «vade infra foleo CXVIII ad tale signum + | o CXXV»; des del foli CXXVv al CXXVI: «gire anant en cartes CXXVI en tal senyal +»; del foli CXXIIIv al foli CXXV: «tornan atras en cartes CXXV | o e CXVIII en tal senyal +»; i de l'actual CXVIIIv al CXVIIII: «torne atras a cartes CXVIIII en tal senyal +».
Al plec 9) falta el foli inicial CXXXI.
El darrer foli és la resta d'un bifoli final, format pels folis CXLVII i CXLVIII, ara només conservat aquest últim.
Els plecs normals són formats per dos fulls de pergamí i sis fulls intercalats de paper, amb les pèrdues assenyalades. A l'interior dels plecs, els folis de pergamí presenten llur part carn a l'exterior i la part pèl a l'interior.
Plec 1
Tipus:8+2
Folis:1-16
Reclam:jutge
Plec 2
Tipus:8+2
Folis:17-32
Reclam:mort
Plec 3
Tipus:8+2
Folis:33-48
Reclam:per tal
Plec 4
Tipus:8+2
Folis:49-74
Reclam:e liurada
Plec 5
Tipus:8+2
Folis:75-80
Reclam:los dimonis
Plec 6
Tipus:8+2
Folis:81-96
Reclam:Nos los
Plec 7
Tipus:8+2
Folis:97-112
Reclam:gran traydor
Plec 8
Plec:Plec coix.
Tipus:7/8
Folis:114-130
Reclam:On se diu
Plec 9
Plec:Plec coix.
Tipus:7/8
Folis:132-146
Reclam:A la qual
Plec 10
Plec:Un foli escadusser.
Tipus:148
Reclams:sí. Reclams horitzontals centrats, alguna vegada al marge interior.

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Notes:Impaginació del foli XXXVr: 30 + 68 + 17 + 68 + 22 × 28 + 185 + 53.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:185 x 153
Número de ratlles:36-41
Ratllat:sí. Sistema de ratllat a punta seca sobre alguns pergamins, amb la seqüència >< | <>; i en tinta sèpia sobre alguns folis de pergamí i els de paper: 1111 2222. Quatre línies de justificació verticals, dues línies de justificació horitzontals, línies d'escriptura de justificació a justificació i de justificació a justificació. UR variable.
Perforat:sí. Se'n veuen sobretot als folis de pergamí. Són dos, un a dalt i l'altre a baix del marge dret del recto dels folis.
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:I-CXLva
Tipologia:Humanística cursiva
Datació:1460 - 1510
Escriptura 2
Lloc al ms:CXLvb-CXLVIIIva
Tipologia:Gòtica cursiva
Datació:s. XV
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:Revisions i correcions als folis XXXIIIva, XXXVIIrb, LVIIrb, CXI-Xvb, CXXra, CXLIIIIrb, CXLVrb.
Corrector:Anònim
Decoració i jerarquització
Inicials:Al foli Ira, caplletra inicial blava i vermella amb filigrana plena, motius dels mateixos colors alternats, antenes de motius filiformes. Capitals blaves i vermelles alternades, amb tocs de filigrana i antenes. Rúbriques en vermelló. Calderons blaus i vermells. A partir del foli XCVIIva, a l'interior dels paràgrafs, lletres amb tocs de groc. Lletres caudades. Dibuix a tinta d'una cara al foli LIIva.
Marginalia:sí. Notes, manícula i signes de nota als folis XIIIIra, XXXVrb, XLIIrb, LIIIIra-LVrb, LVIIIrb-LXIra, ultra les remissions assenyalades.

Història

Segells:Timbre de l'Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona passim, a l'angle inferior dret del recto dels folis.
Estat de conservació:Estrips a la part baixa dels folis XLII, CXVIII.
Procedència:Catalunya.

Fou adquirit per a l'IMHB entre 1920 i 1930, gràcies a la diligència d'Agustí Duran i Sampere.

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels – I-CXLVIII
Text:Fol. Ira, inc.: «(rúbrica) Capitol primer proposa curt e en general la altesa dela Angelical natura segons se segueix | Jhesus Christus (fi de rúbrica). Angelica natura es tant alta e tan merauellosa e tant excellent creatura exalsada e glorifi cada ordonada per nostro Senyor deu que passa tot nostre seyn e enteniment segons lo estament en que de present correm en esta mortal vida. En tant que delur altesa e dignitat no podem pensar scriure ne perlar propiament segons que es de fet ne requer lur gloriosa magnifi ca reuerencia...».
Fol. CXLVIIIrb-va, exp.: «… Suplicant a la vostra bonesa que a vos placia pendre aquest poch seruey de ma simplicitat a reuerencia de mossenyer sant Miquel e dels sants angels als quals se que hauets special | deuocio. E placieus que si res hic ha profi tos ne digne de lahor que tot ho atribuiscats a aquell qui es font de tots bens ço es a nostre senyor deu ço qui de falliment haura sia tot attribuit ala mia ignorancia la qual no es bastant a tractar determenar ne scriure tan alta tant gran e tan preciosa e tan speculatiua materia com es dels sants angels. Tot empero quant açi es sotzmet tostemps a correccio de la santa Sglesia Romana la qual deu vulla exalçar e confortar e endressar tostemps per sa merce e a vos e a nos si faça e tota vostra casa en special per merits de mossenyer sant Miquel e dels sants Angels als quals vos recoman axi carament com se ne pusch. E ab aytant sia ab vos Jhesu christ per la sua clemencia. Amen. Deo gracias».
Bibliografia:Glòria Sabaté, Lourdes Soriano, D'inèdits i retrobats: el Llibre dels àngels, la Vida de Jesucrist de Francesc Eiximenis i el context de la seva difusió, dins «BRABLLB», XLIX (2003-2004), 447-461; Sergi Gascón, El ms. B-71 de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i el ms. 4539 de la Biblioteca de Catalunya: dos nous còdexs del Llibre dels Angels d'Eiximenis, dins «Actes del Trezè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat de Girona 8-13 de setembre de 2003», vol. III, Barcelona, PAM 2007, 252-257; BITECA (1999-2004) manid 2437 cnum 3261.