Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms1261 (28 / octubre / 2021)

Castelló de la Plana - Sociedad Castellonense de Cultura - Manuscrits - s/n [Menescalia]

Publicació de la fitxa: 2016-11-24
Darrera modificació: 2019-07-30
Bases de dades:Sciència.cat
Descripció
Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:inspecció personal
Estat:completa

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Castelló de la Plana
Institució:Sociedad Castellonense de Cultura
Fons:Manuscrits
Signatura:s/n [Menescalia]

Relligadura

Original:
Datació:s. XIV m.
Estat:Amb alguns estrips laterals i, a la coberta anterior, senyals d'haver quedat doblegada.
Llom
Matèria:Pergamí, amb reforços del mateix material
Coberta
Matèria:Pergamí
Títols:«Libre de menescalia», emmarcat, a l'exterior de la coberta posterior, escrit per la mà 2. Al damunt, una prova d'escriptura («Al molt amat») de la mateixa mà. Interior en blanc.
Altres elements:No té solapes interiors.

Història

Segells:De la Societat Castellonenca de Cultura (Castelló de la Plana), al peu dels ff. 1r i 15r, i del llegat de Manuel Betí a aquesta associació («Ex-libris Manuel Betí»), al peu del f. 1r.
Notes de possessors:A l'exterior de la coberta anterior: «D. Rosell» (?), amb lletra potser del s. XVI o XVII; i «Jaime Roig», escrit potser al s. XVIII o XIX.
Intervencions d'interès històric:Proves d'escriptura de les mans 2, 3 i 4, almenys (coberta anterior, ff. 16v, 20v i 29v), la més significativa de les quals és al marge dret del f. 20v: «Davant vós, senyor En Guillem ça Corbella» (mà 3).
Al peu del f. 29v anotació de Ricard Carreras datada el 17/05/1926, escrita amb tinta vermella, que dóna compte d'haver foliat el ms. quan ingressà a la SCC: «Hunc librum usque ad fol. 29 (XXVIIII), ex quibus fol. 27 inmminutus [sic] est, ego, Richardus Carrerae, scriba, .XVI. kal. jun. .M.DCCCC.XXVI., die vero intitulata lune qua sanctus Paschalis Baylon colebatur, foliavi. Laus Deo».
Estat de conservació:Regular. Taques d'humitat i galeries d'insectes que, a excepció del primer foli, no afecten el text. El primer plec té un dels cordills trencat. El f. 27 està mutilat (en queda una mica menys de la meitat superior) i s'eliminà un foli entre els actuals ff. 24 i 25 (en resta un taló ampli, en blanc) i dos més al final (tallats de més arran, amb restes d'escriptura).
Procedència:1. Anònim, potser paraire o mercader de Morella, relacionat amb el notari de la vila Martí Estrany, s. XIV-m.; 2. D. Dapel[...] (?), s. XVI o XVII; 3. Jaume Roig, s. XVIII o XIX; 4. Manuel Betí (m. 17/03/1926).
Persones relacionades:Guillem Sacorbella (fl. 1340)
Martí Estrany (fl. 1345 – 1368)
D. Dapel[...] (fl. s. XVI – s. XVII)
Jaume Roig (fl. s. XVIII – s. XIX)
Ricard Carreras Balado (1866 – 1929)
Manuel Betí Bonfill (1864 – 1926)

Bibliografia

Descripcions:Gimeno Betí (2017), "El Llibre de menescalia de la ..."
BITECA (1989-<act.>), Bibliografia de textos antics ..., manid 2333
Reproduccions fotogràfiques:Arxiu de Sciència.cat (reprod. en fotocòpia i digital en b/n i en color)

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Agraïments: Gemma Avenoza (UB), per la reproducció en fotocòpia, i Lluís Gimeno Betí (UJI i SCC), per la reproducció digital en color i les nombroses indicacions.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:s. XIV m. - estimada
Origen:Morella
Copista:Anònim
Notes:Als comptes del text 6 (mà 4) s'esmenta el notari de Morella Martí Estrany (fl. 1345-1368). La prova d'escriptura del f. 20v (mà 3) conté el nom del jurista de Morella Guillem Sacorbella (fl. 1340).

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:Gruixut, sense filigrana.
Foliació
Núm. total de folis:29 ff.
Notes:Sense foliació antiga. Foliació actual en aràbics introduïda per Ricard Carreras l'any 1926 amb tinta vermella a l'extrem superior dret dels folis (vegeu Història). En blanc els ff. 22r-27r.
Dimensions
Format:in-4
Alçada x base:195 x 145 mm
Composició material
Plecs
Número:3
Tipus:6+6, 4+4, 6[-1]+6[-2]
Reclams:no.

Impaginació

Disposició del text:r. tirada
Caixa d'escriptura
Alçada x base:140 x 105 mm
Foli de referència:Respectada només als t
Ratllat:sí. A punta seca
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:ff. 2r-16v i 17r
Tipologia:Gòtica cursiva
Localització:Morella
Datació:c. 1340-1350
Especificacions:Regular i acurada, potser d'un individu de més edat que els autors de les següents. Autora dels texts 3 i 4.
Escriptura 2
Lloc al ms:ff. 1r, 9r, 10r, 14v i 17v-20v
Tipologia:Gòtica cursiva
Localització:Morella
Datació:s. XIV m.
Especificacions:Correcta, però menys acurada que les altres. D'algú poc familiaritzat amb l'escriptura. Autora del text 1 i d'algunes notes marginals al text 3 (vegeu Correccions).
Escriptura 3
Lloc al ms:ff. 1r, 20v i 21rv
Tipologia:Gòtica cursiva
Localització:Morella
Datació:s. XIV m.
Especificacions:Correcta, pròxima a la principal (mà 1), però menys acurada. Autora de la invocació a l'encapçalament del f. 1r, de la prova d'escriptura amb el nom de Guillem Sacorbella (f. 20v) i del text 5.
Escriptura 4
Lloc al ms:ff. 1v, 16v, 20v i 27v-29v
Tipologia:Gòtica cursiva
Localització:Morella
Datació:s. XIV m.
Especificacions:Correcta, però menys acurada que les anteriors. D'algú menys familiaritzat encara amb l'escriptura. Autora dels texts 2 i 6. Probablement també és autora d'unes proves d'escriptura en cal·ligrafies variades, sobretot en gòtica híbrida (ff. 16v, 20v i 29v).
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:ff. 9r, 10r i 14v
Corrector:Anònim
Datació:s. XIV m.
Especificacions:De la mà 2. Aclariments de lèxic al text 3 (mà 1).
Decoració i jerarquització
Inicials:Simples; Absents [buits]. Caplletres simples, amb la mateixa tinta que el text, a l'inici de cada capítol dels texts 1, 3 i 4. Al f. 21r (text 5) buit per a una caplletra, aparentment més gran, amb lletra d'espera.
Rúbriques:El que potser havien estat rúbriques a l'antígraf ha estat integrat a l'inici de cada article, amb la mateixa tinta que el text.

Descripció interna

1. Anònim, Receptes de menescalia i medicina (SCC) – ff. 1r i 17v-20v
Preliminars:[Invocació:] «Ihesus Christus» (f. 1r)
Íncipit:«A bèstia volguesen los uls exir del cap, sagna d'ampdues parts dels polsos e puxs pren b[o]n[es b]ranques de fonol tendre e cou-les bé ab bon vi...» (f. 1r); «Qui vol engrexar bèsties, aga hom farina de faves, fets-li'n abeuratge e faràs grasa...» (f. 17v)
Èxplicit:«... A bèstia que agués mengat rialgar que fos sobre entrat, age hom d'un engüent que hom apelle palaui» (f. 20v)
2. Anònim, Nota sobre el càlcul de les festes movibles (SCC) – f. 1v
Consistència:La nota, de difícil lectura pel mal estat del foli i de la tinta, sembla completa.
Íncipit:«Aqest hé lo comte de la luna e de totes les festes movibles, axí com de la septuegesyma e de ca[r]ne[s]to[l]tes e de totes les altres festes qe movibles sien, e començaré a les letres dominicals, e tot aq[ue]st comte sí·m té en la mà esqera. E fa hom letres dominicals in [sic] les juntures aprés les ungles...»
Èxplicit:« ... en lo terç dit, en la yu[n]tura pus jusana, la part [...] Pux [...] començament de freber [sic] en lo cuart dit».
3. Anònim, Compendi de menescalia (SCC) – ff. 2r-16v
Íncipit:«A bèstia espatlada, pren mesura del nuu de l'espatla tro jos ves la cama, un forch, e fen aquí lo pèl .I. poch e imfla ab un canó l'espatla, e puys descarna-ho ab lo ferre tro sus lo nuu de l'espatla...» (f. 2r)
Èxplicit:«... e si per ventura n'exís os, prin gala en bon ermini [sic], ço és, .Iª. pedra vermeyla, tant del .I. com de l'altre, e fe'n pólvora. Cascun dia, cant auràs lavat ab lo vinagre o ab l'orina, possa de la pólvora tant tro sia lo mal garit e exut. — Ffinito libro sit laus et gloria Christo. Amen» (f. 16v)
4. Anònim, Receptes d'emplastres (SCC) – f. 17r
Íncipit:«Empastre natural. — Prin dels ous de les formigues e del such de la raÿl del panicalt e del such del porro...» (f. 21r)
Èxplicit:«... Altre enpastre provat. — Prin erba sana que à nom erba de senc ab la remolta del molí que·s fa entorn de la mola e fe'n enpastre» (f. 21v)
5. Anònim, Nota sobre els dies nefastos (SCC) – f. 21rv
Íncipit:«Aquests són los dies exceptats en los quals en alguna manera per alguna nececitat a les [sic] hòmens o bèsties no és bo minvar e traure sanç...» (f. 21r)
Èxplicit:«... Ítem, novembre n'à .II., ço és, lo .II. e el .XVI. Ítem, deembre n'à .IIIIe.: el .III. e el .VI. e el .VII. e el .IX.» (f. 21v)
6. Anònim, Comptes d'un paraire o mercader de Morella (SCC) – ff. 1v i 27v-29v
Consistència:fragmentària
Consistència:Manca la meitat inferior del f. 27, que potser contenia part del text, i els dos darrers folis del ms., on sembla que continuava.
Íncipit:«Ítem, p[ren sa mule]r d'En Bertolomeu Segara dues aroves e .XXIIII. liures d'es[tam]» (f. 1v); «Na Scla[r]monda: .III. liures e mija de lana. Sa muler d'En Lombart: .II. liures de lana. Na Catalina: .II. liures de lana, pagat...» (f. 27v); «Na Saragoça: .I. liura d'estam...» (f. 28r)
Èxplicit:«... [Ítem], deu En Domingo Areneles .XIIII. sous. [Ítem], deu Pere Cerdà .XXVIII. sous. [Ítem, deu] En Savart Jover .XIIII. sous» (f. 29v)