Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB ms1283 (29 / maig / 2020)

Solsona - Arxiu Diocesà de Solsona - Farmàcia Pallarès - vol. 1

Publicació de la fitxa: 2013-03-19
Darrera modificació: 2016-10-20
Bases de dades:Sciència.cat
Descripció
Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:catàlegs
Estat:completa

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Solsona
Institució:Arxiu Diocesà de Solsona
Fons:Farmàcia Pallarès
Signatura:vol. 1

Relligadura

Original:
Datació:c. 1500
Estat:Només en resta part del llom i de la coberta anterior, molt trencada i bruta. Restes de reforços de cuir cosits al llom. Actualment, dins d'una carpeta de paper lligada.
Llom
Matèria:Pergamí flexible
Títols:Etiqueta de paper amb l'any «1500», de l'ADS.
Coberta
Matèria:Pergamí flexible

Història

Notes de possessors:Antoni Pallarès, apotecari de Solsona (rúbrica inicial datada el 28-XI-1500). Continuat pel seu fill homònim, que també tancà alguns comptes anteriors (veg. Datació).
Intervencions d'interès històric:Al recto del foli de guarda anterior notes recordatòries dels noms d'alguns proveïdors de productes, de la primera mà.
Entre els folis preliminars sense numerar que contenen l'índex hi ha petits trossos de paper molt desgastats amb anotacions illegibles de comptes.
Un «albarà» (pagaré) autògraf d'un dels clients, Agustí Alinya, de 1505, al f. 86v.
Entre els ff. 228 i 229 hi ha dos folis sense numerar amb memoràndums («records») de contractes de compra de terres, de productes, etc., de la primera mà.
Entre els ff. 213 i 214 hi ha un foli solt sense numerar amb comptes, de la primera mà.
Joan Serra i Vilaró (Serra 1953, 19-20) hi trobà un altre document interfoliat que el 1994 (Coromines 1994, 109-110) era en mans del metge de Barcelona Manuel Baselga. Es tracta d'una comanda de simples, entre els quals sagí humà, feta per Antoni Pallarès pare a l'adroguer' de Barcelona Tomàs Camps i, al verso, la resposta d'aquest amb la tramesa (excepte el sagí, pel qual el botxí exigia un preu exagerat), una i altra sense data (ed. Serra 1953 i, a partir d'aquest, Coromines 1994). Vegeu Solsona - ADS - Farmàcia Pallarès – òlim vol. 1, interfoliat – Lletra; Privat – s. XVI primer quart.
Estat de conservació:Força bo, tot i haver desaparegut quasi tota la relligadura, els plecs estar descosits i el darrer sofert més la fricció i la humitat, que taca molts folis, sobretot d'aquesta part final del volum. Els folis sense numerar entre els ff. 228 i 229 estan trencats.
Procedència:Arxiu de la família Pallarès, de Solsona, ingressat el 1924 al Museu Diocesà de Solsona (des de 1982, a l'ADS) després de la mort de Matilde Pallarès, darrera descendent d'aquesta nissaga d'apotecaris i metges, mercès a la intervenció de Joan Serra i Vilaró, llavors conservador del museu i arxiver episcopal, que rescatà el fons quan el nou propietari de la casa Pallarès el volia llençar.
Persones relacionades:Antoni Pallarès i Tuixanès (ante 1459 – c. 1547)
Antoni Pallarès i Carbasser (fl. 1537 – 1595)
Agustí Alinya (fl. 1502 – 1512)
Tomàs Camps (fl. s. XVI-1)
Matilde Pallarès i Ramonet (fl. 1872 – 1924)
Joan Serra i Vilaró (1879 – 1969)
Manuel Baselga Monte (1931 – 2009)

Bibliografia

Descripcions:Serra Vilaró (1953), Universidad Literaria de Solsona, pp. 18-20 (document interfoliat a les pp. 19-20)
Delclós (1955), "Farmacia y Archivo Pallarés ..."
Bach i Riu (1984), "Arxiu de la Casa Pallarès de ...", pp. 3-4
Coromines i Balletbò (1994), Aspectes socio-sanitaris del Fons ..., pp. 226 ("Lligall núm. 1: Llibre de deutes i receptari, 1500") i 109-110 (document interfoliat)
Bibliografia contextual:Serra Vilaró (1953), Universidad Literaria de Solsona, pp. 16-20 (rescat del fons)
Coromines i Balletbò (1994), Aspectes socio-sanitaris del Fons ..., pp. 4-5 (història del fons), 8-11 (bibliografia del fons), 27 (un exemplar de Galè, De crisibus, imprès, que no data) i 226 (inventari del fons, que conté receptaris més tardans)
Reproduccions fotogràfiques:Coromines i Balletbò (1994), Aspectes socio-sanitaris del Fons ..., entre pp. 26-27 (reprod. parcial del f. 1r)
Arxiu de Sciència.cat (reprod. digital en color)

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Els comptes estan separats amb ratlles horitzontals i cancel·lats amb ratlles diagonals. Precedits per un índex alfabètic dels titulars (ff. *1r-*18r prel.) amb lletres capitals gòtiques que en marquen les seccions traçades al marge dret dels folis, que ha estat retallat de forma escalonada.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:1500 - 1564 - expressa
Origen:Solsona
Copista:Antoni Pallarès i Tuixanès (ante 1459 – c. 1547)
Antoni Pallarès i Carbasser (fl. 1537 – 1595)
Notes:La rúbrica inicial (f. 1r) porta data de 28-XI-1500, si bé hi ha assentaments datats en mesos anteriors d'aquell any (el primer del manual és del 6-IX-1500, però no van per ordre cronològic). El darrer assentament (f. 260v) té data de 25-VII-1564. Els assentaments d'Antoni Pallarès i Tuixanès arriben al 28-VIII-1532 (f. 257r), amb un annex datat entre el 15-X-1528 i el 25-XI-1530 (ff. 258v-259r). El volum és completat pel fill, amb intervencions datades entre del 7-VI-1544 al 10-IV-1552 (ff. 257v-258r) i de l'1-II-1543 al 25-VII-1564 (ff. 259v-260v), que també tanca comptes anteriors (ff. 231v, 241v, 242r, de 1549, 245r, del 21-III-1538 al 22-X-1542, i 254v).

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Foliació
Núm. total de folis:284 ff.
Núm. de guardes originals:1 + 1
Notes:2 ff. de guarda sense numerar, 20 ff. preliminars sense numerar (índex), 261 ff. numerats en romans emmarcats (i entre ff. 228 i 229 dos folis sense numerar) i 1 f. interfoliat (entre ff. 213-214) sense numerar. El volum tenia també un altre foli interfoliat (vegeu Història).
En blanc el verso del foli del guarda inicial, el verso de tots els folis preliminars sense numerar (i el recto del 5è i el 19è), el recto de molts folis al cos del volum, el f. 261rv, i el foli de guarda final.
Dimensions
Alçada x base:145 x 435 mm
Composició material
Plecs
Número:11
Notes:L'últim malmès i tacat, però sencer.

Impaginació

Disposició del text:r. tirada
columnes
Quantes columnes:2
Notes:La primera columna, més ampla, amb el text; la segona, amb els preus, expressats en lliures, sous i diners. L'índex inicial és a ratlla tirada.
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:ff. *1r-*18r prel., 1r-257r i 258v-259r
Tipologia:Humanística cursiva
Localització:Catalana
Datació:1500 - 1532
Especificacions:D'Antoni Pallarès i Tuixanès
Amb una certa empremta gòtica
Escriptura 2
Lloc al ms:ff. 231v, 241v, 242r, 245r, 254v, 257v-258r i 259v-260v
Tipologia:Humanística cursiva
Localització:Catalana
Datació:1538 - 1564
Especificacions:D'Antoni Pallarès i Carbasser
Escriptura 3
Lloc al ms:f. 86v
Tipologia:Humanística cursiva
Localització:Catalana
Datació:1505
Especificacions:D'Agustí Alinya

Descripció interna

1. Antoni Pallarès i Tuixanès, Antoni Pallarès i Carbasser, Manual de comptes de l'obrador – ff. *1r-*18r i 1r-260v
Taula de capítols:«Agostí Rovira, de Sent Lorens, en cartes 15... -- ... Madona Margalida Vila, vídua, en cartes 224» (ff. *1r a *18r prel.)
Preliminars:[Invocació:] « + Ihesus Christus + 1500 + En nom de Déu sia e de la gloriosa Verge madona santa Maria, mare sua, e del gloriós arcàngel mossèn sent Miquell e del gloriós màrtir mossèn sent Sebestià e de la gloriosa apostolesa senta Maria Magdalena e de tots los sants e santes de paradís, amén» (f. 1r)
[Rúbrica inicial:] «Comens jo, Anthoni Payllarès, apothecari, lo present libre en lo qual seran continuats tots e sengles deutes, axí per medecines com de qualsevol altra cosa fets, començant a XXVIII de nohembre de l'any de la nativitat de nostre senyor Déu mil D, pregant a nostre senyor Déu lo·m dexe ben principiar e millor finar a salut de la mia ànima e aumentació dels béns tenporals, amén + fiat + fiat + fiat» (f. 1r)iol 1564» (f. 260v)
Íncipit:«+ Ihesus Christus + Deu lo magnífich mossèn Pere Cirera, camarer, a VI de setembre de 1500 per miga ll. pinyonada. Pres Pericó. — I [dr.] ... » (f. 1v)
Èxplicit:«... Més, donà dit a ara per compliment I ss. III [dr.] y té albarà de totes coses en fins a XXV de juliol 1564» (f. 260v)