Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms13 (15 / maig / 2021)

El Escorial - Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial - Manuscritos - h-ii-16

Publicació de la fitxa: 2006-08-04
Darrera modificació: 2013-10-08
Bases de dades:Eiximenis
Descripció
Autor:Sadurní Martí
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:El Escorial
Institució:Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial
Fons:Manuscritos
Signatura:h-ii-16
Sigles usuals en la tradició:D; delta (Gascon)

Relligadura

Datació:s. XVI
Notes:II al principi. Foli de guarda IIv, angle superior esquerre, en tinta: «16». Al centre, signatura en tinta negra ratllada: «III.M.8». Dessota, signatura actual: «ij.h.16». Una altra signatura en tinta marró: «Est-15-4». Inscripció en tinta negra i lletra del segle XVIII: «fray françisco ximenez, de la naturaleza angelica y sus propiedades en lengua lemosina». Dessota, altra signatura en tinta negra: «V.D.10». Més avall, en llapis vermell, cota actual: «h.II.16». Folis sense filigrana.
Llom
Matèria:Llom de la mateixa pell.
Títols:1)-5) buides.
Altres:Els plecs són cosits entre ells i directament a les tapes mitjançant quatre nervis interns de relligadura que en treuen altres tants d'externs i formen cinc seccions exteriors.
Coberta
Matèria:Pell marró amb ànima de pasta.
Altres:295 x 222 x 50
Decoració de la coberta:Mateixa decoració a les dues tapes: escut de l'Escorial amb la graella característica, dins doble rectangle amb cantons de dues línies. Als quatre punts d'intersecció dels cantons del rectangle interior, ferros en sec girats cap a l'exterior.
Altres elements:Cobertes (folres). La primera coberta és folrada amb paper idèntic al dels folis de guarda. La segona coberta és folrada amb el darrer foli de pergamí del darrer plec del manuscrit. Talls daurats. Al central, inscripció amb tinta negra: «16. EXIMENES.10».

Bibliografia

Descripcions:Gascón Urís (1992), Edició crítica del Llibre dels ..., pp. 123*-126*.
Reproduccions fotogràfiques:ILCC Microfilm M-20

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Manuscrit miscel·lani.

Unitat de composició A

Datació i origen

Colofó:Aquest libre fo acabat per ma(n)s den Joha(n) espanya palicer djmarts a vij. de mag en lany de n(ostr)o senyor M.cccc.viiij.
(Sadurní)
Datació:7 maig 1409 - expressa
Copista:Joan Espanya (fl. 1408)
Notes:A l'angle superior dret del foli Ir, títol d'autor: «F. exemeneç», escrit pel bibliotecari que fa l'anotació següent; al foli 1r, marge inferior, «537», signatura de la biblioteca d'Antoni Agostí. D'Agostí passà a l'Escorial, com tota la seva biblioteca.

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Pergamí
Notes:Filigrana de les muntanyes somades de creu, semblant a la de Briquet 11678, datada a Fano ca. 1373 i a Fabriano el 1385.
Foliació
Notes:II + 210 + 6 [205 folis reals i 199 escrits].

Foliació coetània, contínua, en tinta vermella i xifres romanes a l'angle superior dret del recto dels folis, amb les anomalies descrites.
Dimensions
Alçada x base:287 x 215
Composició material
Plecs
Número:13
Notes:El primer full de cada plec és de pergamí, els altres són tots de paper. Els fulls de pergamí tenen el costat carn a l'exterior i el costat pèl a l'interior.
En el primer plec hom no va numerar el foli XIV, passant del XIII al XV, sense pèrdua de text.
En el quart hom repeteix la numeració del foli LVIII.
En el novè hom va oblidar de comptar el foli CXLIV, passant del CXLIII al CXLV.
En el desè, en comptes de començar al foli CXLVI, comença al CLVI.
El darrer plec té tota la segona meitat buida i el seu darrer foli, de pergamí, ha estat enganxat a la contratapa a l'època de l'enquadernació del ms.
Plec 1
Tipus:8+2
Folis:1-17
Reclam:a entendre e tostemps
Plec 2
Tipus:8+2
Folis:18-33
Reclam:deu a speuentades
Plec 3
Tipus:8+2
Folis:34-49
Reclam:qual se uol cosa
Plec 4
Tipus:8+2
Folis:50-64
Reclam:sants angells
Plec 5
Tipus:8+2
Folis:65-80
Reclam:qual cosa eres
Plec 6
Tipus:8+2
Folis:81-96
Reclam:coue que tots aggem
Plec 7
Tipus:8+2
Folis:97-112
Reclam:son axi matex fort
Plec 8
Tipus:8+2
Folis:113-128
Reclam:O de la nostra redempcio
Plec 9
Tipus:8+2
Folis:129-145
Reclam:sanch de argul e de
Plec 10
Tipus:8+2
Folis:156-171
Reclam:seraphim mas
Plec 11
Tipus:8+2
Folis:172-187
Reclam:e qui tenen los bons
Plec 12
Tipus:8+2
Folis:188-203
Reclam:lo dit doctor
Plec 13
Tipus:7+2
Folis:204
Reclam:[folre de contratapa II.]
Reclams:sí. Reclams horitzontals centrats entre tres punts acolorits, en vermelló, per banda.

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Notes:Impaginació: 20 + 65 + 15 + 65 + 50 × 25 + 210 + 55.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:210 x 145
Número de ratlles:29-33
Ratllat:sí. Sistema de ratllat a la mina de plom i en tinta al paper, 1111 2222; a punta seca sobre el pergamí, >>>><<<<. Primera línia escrita. Quatre línies de justificació verticals, dues línies de justificació horitzontals, línies d'escriptura de justificació a justificació i de justificació a justificació. UR = variable.
Perforat:sí. Perforacions rodones molt menudes, fetes amb un instrument molt fi, visibles prop dels talls i corresponents a les línies verticals de justificació, per ex., al fol. cviii.
Escriptura
Escriptura 1
Datació:s. XV in.
Especificacions:Escriptura bastarda. Una primera mà escriu el Llibre dels àngels, una segona mà les oracions i cantilenes del final del manuscrit. Joan Espanya, pellisser.
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:foli IIr, IIIr, IVr-VIr, XIv, XVIIIIv, XXr, XXXIXv, XLv, LIIIv, LXIv, LXIIr, LXIIIv, LXVIr, LXVIIrv, LXXIIIv, LXXVv, LXXVIrv, LXXXIv, LXXXIIIr, LXXXIXr, XCIIv, XCVv, Cv, CIXv, CXXXVIIr, CLIXv, CLXXIr, CLXXXIrv, CLXXXIXr, CXCIr.
Corrector:Anònim
Decoració i jerarquització
Inicials:Gran inicial al foli 1r blava i vermella, amb filigrana de colors vermell i morat i orla que baixa pel marge esquerre del foli. Capitals blaves i vermelles amb filigrana i antenes. Rúbriques. Calderons vermells. Alguna lletra caudada.
Marginalia:sí. Notes i signes de nota: foli IIIrv, XIIrv, XIIIrv, XVIr, XXIVv, XLII-IIrv, XLVr, XLVIr, XLVIIIrv, Lrv, LIIr, LIIIIr-LVv, LVIv, LVIIIr, LIXv-LXv, LXVIIIv, LXXXVv, XCVv, Cv, CLXXIIIv, CLXXIIIIr, CLXXVIr, CXCVr, CXLVIr, CCIIv.

Història

Segells:Timbre de la biblioteca de l'Escorial al foli Lr.
Notes de possessors:Foli de guarda inicial IIv: «III.M.8»; «Est 15-4»; «V. D. 10». Fol. 1r in calce: «537».
Estat de conservació:Estrip al foli CXLV. Algunes taques. Llevat d'aquests petits defectes, l'exemplar és ben conservat.
Procedència:Catalunya.

Fou propietat d'Antoni Agostí, núm. 538 [537] de la seva biblioteca. Cfr. Ant. Augustini Archiepiscopi Tarraconen. Bibliotecae Graeca M. S. Latina M. S. Mixta ex libris editis variarum linguarum, Tarracone, apud Philippum Mey MDXXCVI, [fol 125v], nº 538 [«Duo Exempla in charta, quorum alter an. MCDIX scriptus forma folii»].

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels – I-CCVIIV
Pròlegs:Fol. I ra, inc. del pròleg: «Al molt honorable e molt saui caualler mossen pere dartes maestre racional del molt alt princep e senyor nostre senyor en Johan per la gracia de Deu Rey darago lo seu homil seruidor ffrare ffrancesch eximeneç del orde dels frares menors si matex ab tota reuerencia
en aquel eternal deu qui es pare de tots los sants angels e virtuosos spirits en gloria...».
Fol. Ivb, exp.: «… XVIII qui ensenya quines preheminencies han los angells entre si mateix».
Íncipit:Fol. Ivb-2ra, inc. del tractat: «(rúbrica) Primer qui posa curt e en general la altea de la angelical natura (fi de rúbrica). Angelical natura es tan alta e tan mareualo-|-sa e tan excellent creada eaxelsada ordenada e glorifi cada per nostre sanyor deu que passa tot nostro seny e enteniment segons lestament en que de present correm en esta mortal vida en tant que de lur altea e dignitat no podem pensar escriure ne perlar propiament segons que es de fet ne requer lur gloriosa e magnifi cha reuerencia...».
Text:Fol. CCVIIIra, inc.: «O santissime pater creator et redemptor consolator et saluator noster. Qui es in celis in angelis et in sanctis illuminans ad cognicionem...».
Fol. CCVIIIva, inc.: «De sent ancelm. Pare meu e senyor confes que he peccat deuant tu e ia no so digne de esser apellat fi ll teu ne de viure vn jorn sobre la terra. Empero se que est font sobirana de tota noblea e pietat...».
Fol. CCVIIIvb, inc.: «Domine Jhesu (tatxat: christe) fi liy (sic) dey viui qui manus tuas venerabiles in cruçe posuisti et tuo sancto sanguine...».
Ib., inc.: «Tuam crucem adoro domine Jhesu christe tuam recolo venerandam passionem miserere mei...».
Ib., inc.: «Quando sacerdos voluerit celebrare vel aliquis (tatxat: christi) corpus christi recipere dicat prius (seq hanc expunct) orationem subsequentem. Omnipotens sempiterne deus ecce accedo ad sacrifi cium vnigeniti tui fi lii domini nostri jhesu christi tanquam infi rmus ad medicum pauper ad diuitias anime...».
Fol. CCIXva, inc.: «Incipit salutacio et oracio ad gloriosam faciem redemptoris nostri Ihesu Christi. Aue facies per te clara | que pro nobis in crucis ara | es facta sic pallida | anxietate denigrata | sudore sanguineo rigata...».
Fol. CCIXva, inc.: «Sequitur alia salutacio. Salue santa facies nostri redemptoris | in qua nitet spes diuini splendoris | inpressa paniculo niuei candoris...».
Fol. CCVIIvb, exp.: «... en especial per merits de monsenyer sent miquell e dels sants angels als quals uos recoman axi carament com se ne pux e ab aytant sia ab uos tostemps Ihesu Christ per la sua clemencia».
Ib., exp. del copista: «Aquest libre fo acabat per mans den Johan espanya palicer dimarts a VII de mag en lany de nostro senyor M CCCC VIIIIº».
Fol. CCVIIIrb, exp.: «Sed libera nos a malo preterito presenti et futuro amen. Gloria patri et fi lio et spiritui santo etc.»
Fol. CCVIIIvb, exp.: «... suplicant a la tua merçe que mempars e no lexs (sic) errar ans me façes fer tostemps la tua santa volentat e maports fi nalment al teu regne amen».
Ib., exp.: «... lumen intellectum scienciam veram longanimitatem usque in fi nem meum perseueranciam. Qui viuis et regnas etc.».
Fol. CCIXra, exp.: «... miserere mei Jhesu benigne qui nasci pati mori atque resurgere a mortuis voluisti qui cum patre etc.».
Fol. CCIXrb, exp.: «... sanitas in omni tempore pax et gaudium in omni tribulatione et temptatione lumen et virtus in verbo et opere solamen et tutela fi nalis in morte. Qui uiuis etc.».
Ib., exp.: «... Et post vitam voluptatis | possim vultum deitatis | contemplari cum beatis | in perenni gloria amen».
Fol. CCIXvb, exp.: «... Esto nobis quoque tutum adiuuamen | dulce refrigerium atque consolamen | vt nobis non noceat hostile grauamen | sed fruamur requie omnes dicant amen».
Fol. CCIXvb. Segueixen diversos versets i respostes presos dels Salms, del tipus «Omnis terra adoret te deus et psallat tibi | psalmum dicat nomini tuo dominep.» i acaba amb tres oracions:
a) «Deus qui nobis signatis lumine vultuus (sic) tui memoriale tuum ad instar sancte veronice ymaginem tuam sudario inpressam relinquere voluisti... ut te tunch facie ad faciem judicem super nos venientem securi videamus per dominum nostrum jhesum christum».
b) «Deus qui fi lium tuum ymaginem bonitatis tue esperccitis (sic) et consputibus iudeorum tradidisti ... a cunctis nostris iniquitatibus purguatos facie ad faciem videre facias per d.»
c) «Domine Jhesu christe qui pulcherrima facie tua cunta (sic) despicis... nec cessari possint libera me sicut vis et sicut scis mihi esse necessarium amen».
Catàlegs:Grahit, 29; Zarco Cuevas, 34-35.
Bibliografia:No el trobem en el Repertorium Biblicum de F. Stegmüller.