Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms14 (16 / juny / 2021)

Madrid - Biblioteca Nacional de España - Manuscritos - 17651

Publicació de la fitxa: 2006-08-04
Darrera modificació: 2013-10-08
Bases de dades:Eiximenis
Descripció
Autor:Sadurní Martí
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Madrid
Institució:Biblioteca Nacional de España
Fons:Manuscritos
Signatura:17651
Sigles usuals en la tradició:E; epsilon (Gascon)

Relligadura

Datació:Relligadura anglesa de 1801-1900
Notes:El manuscrit és guardat dins capsa de cartró de color gris clar, que amida 234 x 312 x 38. Porta dues etiquetes de paper blanc al llom, amb inscripció. A dalt: «Manipular | con | cuidado». A baix: «Mss. | 17651». Al primer batent de la capsa, a dalt i centrada, etiqueta plastificada de la BN, amb codi de barres.

III + III; el rº del foli de guarda inicial I i el vº del foli de guarda final III recoberts amb un paper verdós. Foli de guarda inicial Iv, nota de preu: «£ 4.10». Foli de guarda inicial IIr, en llapis, nota de P. Gayangos: «Un ejemplar de esta obra escrito doze años antes en 1492 se vendió en la venta de los libros de Conde por £ = 16». Foli de guarda final IIIr, en llapis: «163».
Llom
Matèria:Llom de la mateixa pell i dels mateixos ferros en sec.
Títols:1) rasa; 2) lletres daurades: «Eximenes | Treatise | on | Angels and Devils»; 3) - 4) ferros; 5) lletres daurades: «Spanish | MSS»; 6) ferros i, a sobre, etiqueta enganxada: «Mss | 17651».
Altres:El plecs són cosits entre ells i directament a les tapes mitjançant cinc nervis interiors que en treuen cinc d'exteriors, formant sis seccions exteriors.
Coberta
Matèria:Post recoberta de pell fosca.
Títols:Contratapa I, en llapis blau i barrat: «339»; dessota, etiqueta: «Mss | 17651». Contratapa II, angle superior esquerre: «163», possible nota d'antiquari.
Altres:296 x 218 x 35
Decoració de la coberta:Decoració anglesa de ferros en sec.
Altres elements:Cobertes (folres) del mateix paper verdós enganxat al recto del foli de guarda inicial I i al verso del foli de guarda final III. Talls daurats. Capçalera i capçada dalt i baix. Llavis: Ferros en sec.

Bibliografia

Descripcions:Gascón Urís (1992), Edició crítica del Llibre dels ..., pp. 127*-132*.
Reproduccions fotogràfiques:ILCC Microfilm 50 i 31 ?

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Manuscrit homogeni.

Unitat de composició A

Datació i origen

Colofó:Dent(ur) pro penna scriptori celica Regna quj frater petrus de fabricis nuncupatur camerarius sancti petri de bisulduno quj diujno subsidio ac gratia xiii die nouembris anno a natiuitate dominj MCCCC quarto eum perfecit deo gracias semper. Amen.
(Sadurní = REVISAR)
Datació:13 novembre 1404 - expressa
Origen:Sant Pere de Besalú (Garrotxa)
Copista:Petrus Fabricis (fl. 1404)
Notes:La relació de la visita pastoral més antiga, coneguda per ara, del monestir de Sant Pere de Besalú, efectuada per compte del bisbe Boïl el 1508, constata que al cor hi havia un llibre d'Eiximenis escrit en català: «Visitauit chorum dicte ecclesie, reperit sequentes libros... Item inuenit tres libros cum cathenis quorum nomina sunt hec: Flos sanctorum, Voccabularium et alius vulgariter scritus (sic) magistri francisci ximenez»: ADG, P-176, fol. 2v. No hi ha raons en contra de la identificació d'aquest llibre amb el còdex escrit pel monjo cambrer Pere de Fàbregues, i la notícia de la visita certificaria que al bisbat de Girona Eiximenis era perfectament recordat a la primeria del segle XVI.

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:a) Folis 1-112, del carro, semblant a la Briquet 3544, no igual, que no hem sabut identificar.
b) Folis 113-156, del cap de bou, no identificada ni per Briquet, ni per Piccard, ni en el repertori de Likhachev.
c) Del foli 162 en endavant, filigrana de la muntanya somada de creu, semblant a la de Briquet 11718, datada a Gènova a partir del 1390, amb variants similars a Lió dels anys 1392-1412, a Utrecht de l'any 1396, a Chambéry dels anys 1386/1398, a Gènova de l'any 1401, a París de l'any 1406, a Neuburg de l'any 1407 i a Suze de l'any 1410.
Foliació
Núm. total de folis:164
Núm. de guardes afegides:3 + 3
Notes:Foliació moderna, contínua, en llapis i xifres aràbigues, a l'angle superior dret del recto dels folis.
Dimensions
Alçada x base:284 x 208
Composició material
Plecs
Número:14
Notes:El plec vuitè, folis 87-97, conté un foli sense numeració, que hauria d'ésser el 91, número atribuït al foli següent; per això el plec, complet, té la numeració anòmala.
Després del plec tretzè, folis 146-157, el text anunciat pel reclam no segueix. A més, a l'interior d'aquest plec els capítols salten: fol. 155r, cap. 29; fol. 156r, cap. 40; fol. 157v, cap. 32 (!); fol. 158r, cap. 44.
En el darrer plec hom ha atribuït erròniament el número 164 al darrer foli, que hauria d'ésser el 163.
Plec 1
Tipus:6+2
Folis:1-12
Reclam:en temptacio en lo comensament
Plec 2
Tipus:6+2
Folis:13-24
Reclam:fayia gran ben als homens
Plec 3
Tipus:6+2
Folis:25-36
Reclam:blasfemies posa
Plec 4
Tipus:6+2
Folis:37-48
Reclam:e mort per mans de
Plec 5
Tipus:6+2
Folis:49-60
Reclam:totes han gran deffaliment
Plec 6
Tipus:7+2
Folis:61-74
Reclam:de vna pocha paraula
Plec 7
Tipus:6+2
Folis:75-86
Reclam:per si matex cant tot sol
Plec 8
Tipus:6+2
Folis:87-97
Reclam:ben que la li pusque
Plec 9
Tipus:6+2
Folis:98-109
Reclam:a la humanal natura
Plec 10
Tipus:6+2
Folis:110-121
Reclam:la victoria dels sas (sic)
Plec 11
Tipus:6+2
Folis:122-133
Reclam:-monis qui ho tractaren e als mals homens
Plec 12
Tipus:6+2
Folis:134-145
Reclam:si penses lo ben que fet te e ara pregues
Plec 13
Tipus:6+2
Folis:146-157
Reclam:que la faç de la mar
Plec 14
Tipus:3+2
Folis:158-164 [163]
Signatures:sí. Restes de signatures numèriques a l'angle exterior inferior, visibles al fol. 98r, primer del seu plec («9?»), fol. 146 («10?») i al fol. 158, primer del darrer plec, on només es distingeix la part superior de les xifres.
Reclams:sí. Reclams horitzontals centrats i a vegades en requadre.

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Notes:Impaginació: 15 + 62 + 20 + 62 + 47 × 26 + 183 + 67.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:144 x 180-190
Número de ratlles:26-33, línies no traçades.
Ratllat:sí. Sistema de ratllat en tinta sèpia. 1111 2222. Primera línia escrita o trepitjada.

Quatre línies de justificació verticals, dues línies de justificació horitzontals, línies d'escriptura de justificació a justificació i de justificació a justificació. UR variable.
Perforat:sí. Perforacions rodones, marcant les línies de guia verticals, visibles prop del tall a la part inferior i a la superior; no són visibles les que assenyalarien les pautes horitzontals.
Escriptura
Escriptura 1
Tipologia:Gòtica cursiva
Datació:s. XIV ex. - XV in.
Especificacions:Pere de Fàbregues, cambrer del monestir de Besalú.
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:Revisions i correccions als folis 8rb, 12rb, 16vb, 17va-20rb, 23rb, 30vb, 31rb, 34rb, 37rb, 39rb, 43rb, 58rb, 63ra-va, 69vb, 80rb, 82va, 89rb, 101rb, 112rb, 126va, 127rb, 128vb, 129vb, 133rb, 135rb, 136va, 141rb, 145rb, 154va, 156va, 158rb-va, 160rb.
Corrector:Anònim
Decoració i jerarquització
Inicials:Inicials de tractat vermelles i blaves ara gairebé negres, amb filigrana i antenes gairebé esvaïdes. Capitals blaves i vermelles. Rúbriques. Calderons blaus i vermells.
Marginalia:sí. Notes als folis 6rb, 11rb, 12va, 14va, 17ra, 19rv-116rb, 118vb-129vb, 131ra-144ra, 146ra-158rb, 161ra.

Història

Segells:Timbre de propietat en tinta vermella de «Pascual de Gayangos», al fol. 1r.
Notes de possessors:Antigues signatures: «339».
Estat de conservació:Estat de conservació excel·lent, malgrat alguns forats de corc i taques d'humitat que només afecten els marges. La tapa anterior s'ha desprès del llom.
Procedència:Catalunya, escrit al monestir de Sant Pere de Besalú.

Monestir de Besalú. Fou venut, robat o dispersat abans, durant o després de la Desamortització, i anà a parar a Anglaterra. Pasqual de Gayangos l'hi va comprar. Fou adquirit per l'Estat amb tota la col·lecció Gayangos el 1899.

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels – 1-164
Pròlegs:Fol. 1ra, inc. del pròleg i de la taula: «Al molt honorable e molt saui caualer mossen Pere dartes mestra racional del molt alt princep monseyor e seyor en Johan per la gracia de deu Rey daragon...»
Fol. 6va, exp.: «Capitol L qui tanca lo libre el sotmet a la sancta esgleya Romana». Fol. 6vb, al fi nal, en rúbrica: «Primerament posa curt en general la altesa dela angelical natura».
Íncipit:Fol. 1ra, inc. del tractat: «Angelical natura es ten alta e tant maraueylosa e tant excellent creatura exalsade, ordonade e gloriffi cade per nostre seynor deu que passa tot nostre seyn e enteniment...»
Èxplicit:Fol. 164rb, exp. del tractat: «En special per merits de monseyer sent Miquell edels sans angels als quals vos recoman axi com se ni puch. E ab aytant sia ab vos tots temps ihesu christ per la sua clemencia. Amen. Ffi nito libro sit laus gloria Christo».
Text:Fol. 164va, exp. del copista: «Dentur pro penna scriptori celica Regna qui frater petrus de fabricis nuncupatur Camerarius sancti petri de bisulduno qui diuino subsidio ac gratia XIIIª die nouembris Anno A natiuitate domini MCCCC quarto eum perfecit [expunctuat: Amen] deo gracias semper Amen».
Catàlegs:Martí, Notes descriptives, 392; P. Roca, Catálogo de los manuscritos que pertenecieron a D. Pasqual de Gayangos existentes hoy en la Biblioteca Nacional, Madrid 1904, 315-316, nº 994; Castro, p. 600-601, nº 637; BOOCT (1984) cnum 683 (1984; BITECA manid 1481 (1991-2009).