Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms146 (01 / juliol / 2022)

Barcelona - Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona - Manuscrits - 239

Publicació de la fitxa: 2012-06-25
Darrera modificació: 2016-11-14
Bases de dades:Sciència.cat, Translat, Arnau
Descripció
Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:inspecció personal
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona
Fons:Manuscrits
Signatura:239
Signatura alternativa:2-2-7
X-22-435
21-2-7

Relligadura

Original:
Datació:s. XVIII
Llom
Matèria:Pergamí
Títols:«ZIBALDON. | PROVENZALE» (teixell)
«EXTRACTOS | DE | OBRAS CATALA.» (sota el teixell)
«2 2 7»
Coberta
Matèria:Pergamí sobre làmina de cartró

Història

Notes de possessors:Antoni de Bastero.
Intervencions d'interès històric:Bastero hi subratllà nombrosos mots que considerà filològicament interessants, alguns dels quals copià al marge i, a vegades, n'aclarí el significat o n'anotà l'equivalent llatí o italià.
Estat de conservació:En bon estat general, tot i que en alguns llocs la corrosió de la tinta ha malmès el paper.
Procedència:Biblioteca particular d'Antoni de Bastero. El seu germà i hereu el cedí al convent de Sant Agustí de Barcelona, on fou vist per Villanueva (Puig - Giner 1998: núm. 99). Com a conseqüència de la desamortització de Mendizábal (1836-1837), ingressà a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona. Els altres zibaldoni de Bastero (italià, francès i llatí-castellà), que a diferència d'aquest semblen estar motivats per l'interès del seu contingut més que no pas pel valor filològic dels textos (Feliu 2000: 119), es conserven a l'arxiu de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Constituïen materials de treball recopilats per a l'elaboració d'un diccionari occità, projecte que no culminà.
Persones relacionades:Antoni de Bastero i Lledó (1675 – 1737)

Bibliografia

Descripcions:Villanueva (1803-1852), Viage literario a las iglesias de ..., vol. 18, pp. 173-174
Rubió i Ors (1894), Bastero, provenzalista catalán ..., pp. 92-95
Font i Sagué (1908), Historia de les ciencies naturals ..., pp. 90-91, sense identificar-lo com a obra de Bastero
Miquel Rosell (1958-1969), Inventario general de manuscritos ..., vol. 1, pp. 319-325
Mateu i Ibars (1984), "Manuscrits de medicina i ...", pp. 193-194, núm. 24
Puig i Ferreté - Giner i Molina (1998), Índex codicològic del Viage ..., núm. 99
Feliu i Torrent (2000), Catàleg dels manuscrits ..., pp. 117-122
Catàleg online de la BRUB
BITECA (1989-<act.>), Bibliografia de textos antics ..., manid 1934
Omès a Mateu Ibars (1998), "Manuscritos de ars medica en la ..."

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Conté còpies parcials, fetes per Antoni Bastero, dels mss. Vaticà [Vaticano] - BAV - Manoscritti: Vat. lat. - 4797, 4799, Vaticà [Vaticano] - BAV - Manoscritti: Vat. lat. - 4801, Vaticà [Vaticano] - BAV - Manoscritti: Vat. lat. - 4804 i Vaticà [Vaticano] - BAV - Manoscritti: Vat. lat. - 4806, i d'altres fonts manuscrites i impreses conservades en biblioteques de Roma (la procedència dels materials sempre és indicada, bé a l'índex o taula inicial [vegeu Foliació], bé al text). En general, les transcripcions de Bastero, que són diplomàtiques, són força correctes, com ja destacà Rubió i Ors 1894 i repeteix Feliu 2000: 119. També va elaborar descripcions d'alguns dels mss. dels quals copiava (del Vat. lat. 4797 al f. 22r i en un paper solt situat entre els ff. 22r-23r; del Vat. lat. 4799 al f. 25r; del Vat. lat. 4801 al f. 49r).

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:1709 - 1724
Origen:Roma
Copista:Antoni de Bastero i Lledó (1675 – 1737)

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Foliació
Núm. total de folis:XII + 136 + I ff.
Notes:Foliació original en aràbics, que no inclou els ff. I-XII prel. i I final. En el f. IIr prel. hi ha un índex de continguts. Els ff. Irv prel., IIv-XIIv prel., 9r-12v, 22v-24v, 25rv, 48rv, 58rv, 86v, 130rv i Irv final són en blanc.
Dimensions
Alçada x base:273 x 200 mm

Impaginació

Disposició del text:columnes
Notes:Text a dues i a tres columnes.
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:Tot el ms.
Tipologia:XVIII
Especificacions:Corrent.

Descripció interna

1. Guiu de Chaulhac, Inventari o col·lectori de cirurgia, Traductor: Anònim – ff. 1r-9v
Consistència:fragmentària
Consistència:Còpia parcial del ms. Vaticà [Vaticano] - BAV - Manoscritti: Vat. lat. - 4804. Conté el pròleg complet (f. 1rv) i extractes de diversos capítols de l'obra.
2. Ḥunayn ibn Isḥāq, Llibre d'introduccions a l'Art de la Medicina de Galè (versió amb glosses), Adaptador: Constantí l'Africà; Traductor: Anònim – ff. 13r-14r
Consistència:fragmentària
Consistència:Còpia parcial del ms. Vaticà [Vaticano] - BAV - Manoscritti: Vat. lat. - 4797, ff. 25r-52r.
3. Anònim, Tractat de coneixença de les orines, Traductor: Anònim – f. 14r
Consistència:fragmentària
Consistència:Còpia parcial del ms. Vaticà [Vaticano] - BAV - Manoscritti: Vat. lat. - 4797, ff. ***.
Bibliografia:Beaujouan (1972), "Manuscrits médicaux du Moyen ...", pp. 184 i 204, sense indicar que és còpia del ms. vaticà.
4. Anònim, Tractat de coneixença dels polsos, Traductor: Anònim – f. 14r
Consistència:fragmentària
Consistència:Còpia parcial del ms. Vaticà [Vaticano] - BAV - Manoscritti: Vat. lat. - 4797, ff. 55r-56v.
Bibliografia:Beaujouan (1972), "Manuscrits médicaux du Moyen ...", pp. 174 i 204, sense indicar que és còpia del ms. vaticà.
5. Anònim, Tractat de coneixença de les orines, Traductor: Anònim – f. 14rv
Consistència:fragmentària
Consistència:Còpia parcial del ms. Vaticà [Vaticano] - BAV - Manoscritti: Vat. lat. - 4797, ff. ***.
Bibliografia:Beaujouan (1972), "Manuscrits médicaux du Moyen ...", pp. 174 i 204, sense indicar que és còpia del ms. vaticà.
6. Anònim, Tractat de coneixença dels polsos, Traductor: Anònim – f. 14v
Consistència:fragmentària
Consistència:Còpia parcial del ms. Vaticà [Vaticano] - BAV - Manoscritti: Vat. lat. - 4797, ff. 65r-70r.
Bibliografia:Omès a Beaujouan (1972), "Manuscrits médicaux du Moyen ...".
7. Guiu de Chaulhac, Inventari o col·lectori de cirurgia, Traductor: Anònim – ff. 14v-17r
Consistència:fragmentària
Consistència:Còpia parcial del ms. Vaticà [Vaticano] - BAV - Manoscritti: Vat. lat. - 4797, ff. 71r-99v i 110r-116r. Inclou extractes del «Tractat de flobotomia» (ff. 14v-15r), del «Tractat de les ventoses» (f. 15v), del «Tractat de sanguisugues» (ff. 15v-16r), de la «Suma de simples medecinas e compostes» (f. 16rv) i del «Capítoll de vòmit» (ff. 16v-17r).
Observacions:Els diferents apartats d'aquest fragment de l'Antidotari de la Chirurgia magna sovint han estat catalogats per separat sense identificar-los.
Bibliografia:Beaujouan (1972), "Manuscrits médicaux du Moyen ...", pp. 204-205 (només flebotomia, ventoses i sangoneres), sense identificar-lo ni indicar que és còpia del ms. vaticà.
8. Anònim, Antidotari (Vaticana 4797) – ff. 17r-21r
Consistència:fragmentària
Consistència:Còpia parcial del ms. Vaticà [Vaticano] - BAV - Manoscritti: Vat. lat. - 4797, ff. 116r-184v.
Bibliografia:Beaujouan (1972), "Manuscrits médicaux du Moyen ...", pp. 211, sense indicar que és còpia del ms. vaticà.
9. Pseudo-Arnau de Vilanova, Petit tractat sobre el regiment que cal seguir en temps d'epidèmia o pestilència, Traductor: Anònim – ff. 21v-22r
Consistència:fragmentària
Consistència:Còpia parcial del ms. Vaticà [Vaticano] - BAV - Manoscritti: Vat. lat. - 4797, ff. 287r-293r. Exclou els apartats 7.3-8.20, 9.5-9.23, 9.24-11.3, 11.7-12.15 de l'edició de Veny (1985), "Patit tractat sobra lo regiment ...", que contenen majoritàriament receptes, sovint en llatí.
Edicions:Font i Sagué (1908), Historia de les ciencies naturals ..., pp. 91-93, edició feta a partir d'aquesta còpia, molt defectuosa, amb un gran nombre d'errors d'interpretació i d'errates d'impremta.
10. Laurent de Blois, Llibre de vicis i virtuts – ff. 27r-46r
Consistència:fragmentària
Consistència:Còpia parcial del ms. BAV Vat. lat. 4799. Inclou el Tractat dels manaments de la lley de Deu (f. 27r), els Articles de la sancta fe catholica (f. 27r), el Tractat dels pecats VII mortals y de las virtuts (ff. 27r-36v), i Los VII dons del Sant Esperit (ff. 36v-46r).
11. Anònim, Salms penitencials en pla – ff. 46r-47v
Consistència:fragmentària
Consistència:Còpia parcial del ms. BAV Vat. lat. 4799.
12. Jaume de Cèssulis, Llibre de bones costumes dels hòmens e dels oficis dels nobles – ff. 49r-55v
Consistència:fragmentària
Consistència:Còpia parcial del ms. Vaticà [Vaticano] - BAV - Manoscritti: Vat. lat. - 4801, ff. ***.
13. Anònim, Tractat de l'art de ben morir, versió 2, Traductor: Anònim – ff. 55v-57v
Consistència:fragmentària
Consistència:Còpia parcial del ms. Vaticà [Vaticano] - BAV - Manoscritti: Vat. lat. - 4801, ff. ***.
14. Jaume Roig, Magnifich mossen Johan [Espill] – ff. 59r-86r
Consistència:fragmentària
Consistència:Còpia parcial del ms. Vaticà [Vaticano] - BAV - Manoscritti: Vat. lat. - 4806.
15. Pere Miquel Carbonell, Cròniques d'Espanya – ff. 87r-102r
Consistència:fragmentària
Consistència:Còpia parcial de l'edició impresa de 1547, a partir de l'exemplar Minerva O-XI-63 de la Biblioteca Casanatense de Roma.
16. Pere III el Cerimoniós, Crònica – ff. 102r-116r
Consistència:fragmentària
Consistència:Còpia parcial de l'edició impresa de 1547, a partir de l'exemplar Minerva O-XI-63 de la Biblioteca Casanatense de Roma.
17. Anònim, Les statuts et costumes du pays de Provence – ff. 117r-129v
Consistència:fragmentària
Consistència:Còpia parcial de l'edició impresa a Ais l'any 1658, a partir de l'exemplar Minerva R-VII-55 de la Biblioteca Casanatense de Roma.
18. Anònim, Coustumes généralles du pays et vicomté de Sole – ff. 131r-136v
Consistència:fragmentària
Consistència:Còpia parcial de l'edició impresa de París de 1581, a partir de l'exemplar Minerva Q-III-21 de la Biblioteca Casanatense de Roma.