Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB ms15 (25 / maig / 2020)

Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Manuscrits - 342

Publicació de la fitxa: 2006-08-04
Darrera modificació: 2013-10-08
Bases de dades:Eiximenis
Descripció
Autor:Sadurní Martí
Procedència:inspecció personal
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Biblioteca de Catalunya
Fons:Manuscrits
Signatura:342
Sigles usuals en la tradició:G

Relligadura

Datació:Potser una primitiva enquadernació d'aquest manuscrit ha deixat rastres evidents en el foli 1, del qual es parla més avall. Una possible segona enquadernació és datable post 1493, data de la filigrana del f. de g. final I. Aprofitant elements anteriors, c
Notes:II + III. Als folis de guarda inicials, filigrana de «Joseph [dibuix que no es veu complet] Carbo», que no hem sabut trobar repertoriada. Al foli de guarda I del final, filigrana del nus, del tipus Briquet 11990, datada a Sion, a partir del 1493. Al foli de guarda inicial IIv, a l'angle superior esquerre, escrit en tinta: «Ms. 342», cota actual del manuscrit. Al foli de guarda final III, angle superior dret, escrit en llapis: «I.E.C. Ba [Barcelona]»; a l'angle inferior dret, en tinta, repetida la cota: «Ms. 342-Fol.»
Llom
Matèria:Llom del mateix material.
Altres:S'endevinen quatre nervis interns, sense relació amb les sis seccions exteriors del llom, rases.
Coberta
Matèria:Cobertes de badana, ànima de cartró.
Títols:Contratapa II, angle inferior dret, etiqueta: «Diputación Provincial / de Barcelona / Biblioteca Central / Regº Ms. 342 / Signº 3-IV».
Altres:305 x 225 x 45
Altres elements:Capçada dalt i baix.

Bibliografia

Descripcions:Gascón Urís (1992), Edició crítica del Llibre dels ..., pp. 46*-49*.
http:/​/​sunsite.berkeley.edu/​Philobiblon/​BITECA/​1484 ...
Gascón Urís (1997), "Eiximeniana fragmenta recuperata", p. 689.
Reproduccions fotogràfiques:ILCC Microfilm M-17

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Manuscrit homogeni.

Unitat de composició A

Datació i origen

Colofó:ffinito libro sit laus et gloria christo. Qui scripsit scribat et semper cum Domino vivat. Amen. Anno a nativitate Domini...
Datació:9 desembre 1418 - expressa

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Pergamí
Notes:Paper, llevat del foli 1, de pergamí.

a) Folis 1-9, de l'àncora, semblant a la de Valls i Subirà 1130, datada a Vic i a Olot el 1409.
b) Folis 10ss, de l'unicorn, semblant a la de Valls i Subirà 1825, datada a Barcelona el 1380.
Foliació
Núm. total de folis:191
Núm. de guardes afegides:2 + 2
Notes:Foliació moderna, contínua, en llapis i xifres aràbigues de 1 al 190, feta després de l'ingrés del manuscrit a la Biblioteca de Catalunya. A l'actual foli 10, inici del tractat, començava una numeració antiga, contínua, en tinta i xifres romanes, força mal conservada, del fol [I] al CLXXVII [en els següents ha sucumbit].
Dimensions
Alçada x base:297 x 215
Composició material
Plecs
Número:14
Notes:El full de pergamí, foli 1, és un fragment que en el seu cantó carn (= actual recto) conté una escriptura de donació inter vivos, datada el 1402, i més tard fou emprat com a folre d'un manuscrit. Efectivament, en el seu cantó carn escrit, el foli conserva ben clares les restes de la cola que fou aplicada en tres dels cantons en el moment d'ésser encolat, i els rastres que han deixat en el pergamí, en forma de forats i sécs arrodonits, els cinc claus disposats en forma de cinc d'oros de la post a la qual fou encolat. Com veurem, el cos del volum fou enllestit setze anys després que l'escriptura, datada el 1402. Costa de creure que en un lapse tan curt de temps el document perdés valor i interès jurídic, fins al punt d'ésser tractat com un simple material de taller. En canvi, seria lògic suposar que devers 1493, data de la filigrana de l'únic foli de guarda antic del ms., i data ja força allunyada de l'acte jurídic que conté l'actual foli 1 de pergamí, aquest hauria pogut ésser aplicat a una primitiva post d'aquest manuscrit, sense excloure la possibilitat que provingui de les desferres d'un altre còdex. Com que no hi ha informació detallada sobre l'estat del manuscrit abans de la seva restauració en el curs de la postguerra, precisions ulteriors necessitarien estudis de tipus químic específics que excedeixen les possibilitats d'aquest catàleg.
Que el foli 1 només és un fragment d'un document jurídic i que originàriament era, sobretot, molt més ample, ho demostra la seva lectura; al final de la línia 7 comencen les afrontacions d'una finca, normalment iniciades devers orient, i al principi de la línia següent ja es dóna la darrera afrontació, devers cerç, la qual cosa significa que l'espai que ara falta de la línia 7 contenia tres afrontacions: llevant, migdia i ponent, és a dir, una part no negligible de text. L'instrument, per tant, és almenys dimidiat.
El cantó pèl del foli (= actual verso) és buit.
Plec 1
Plec:Full de pergamí solt, potser antic folre del manuscrit.
Plec 2
Tipus:4+2
Folis:2-9
Plec 3
Tipus:8+2
Folis:10-25
Reclam:-tes als sants seraphins
Plec 4
Tipus:8+2
Folis:26-41
Reclam:cert si ben
Plec 5
Tipus:8+2
Folis:42-57
Reclam:que tant ha
Plec 6
Tipus:8+2
Folis:58-73
Reclam:aixcom daquell
Plec 7
Tipus:8+2
Folis:74-89
Reclam:en quant ia ensutzauen
Plec 8
Tipus:8+2
Folis:90-105
Reclam:concordia e
Plec 9
Tipus:8+2
Folis:106-121
Reclam:que ells per lur culpa
Plec 10
Tipus:8+2
Folis:122-137
Reclam:manament fes
Plec 11
Tipus:8+2
Folis:138-153
Reclam:que lom peccas
Plec 12
Tipus:8+2
Folis:154-169
Reclam:quim seruexen
Plec 13
Tipus:8+2
Folis:170-185
Reclam:escriuen alcuns
Plec 14
Plec:Plec coix.
Tipus:3/2
Folis:186-190
Signatures:sí. Numeració de plecs alfanumèrica, amb restes als angles inferiors de la segona meitat dels plecs.
Reclams:sí. Reclams horitzontals.

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Notes:Impaginació: 20 + 65 + 15 + 65 × 40 + 192 + 65.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:192 x 145
Número de ratlles:29-31
Ratllat:sí. Sistema de ratllat a la mina de plom. 1111 2222. Quatre línies de justificació verticals, dues línies de justificació horitzontals, línies d'escriptura de justificació a justificació i de justificació a justificació. UR = variable.
Escriptura
Escriptura 1
Especificacions:Lletra bastarda molt regular d'una mateixa mà.
Decoració i jerarquització
Inicials:Al foli 1r, vinyeta en grisalla: Al centre, la Mare de Déu amb el nen Jesús, tres àngels a la dreta i quatre a l'esquerra. A la banda esquerra i girat cap a la Mare de Déu i el Nen, un frare agenollat en actitud orant, representació presumible de F. Eiximenis. Tocs de groc a les aureoles de Jesús, Maria i els àngels.
Capitals afiligranades a l'inici de cada tractat, de colors blau i vermell; filigranes morades o negres. Inicials de capítol vermelles i blaves alternades, amb filigrana i antenes. Majúscules amb tocs de groc a l'interior dels paràgrafs. Rúbriques.
Marginalia:sí. Signes de nota als folis 117r, 120v, 127r, 133r, 135v, 139r.

Història

Segells:Segells de la BC als folis 1r, 2r, 101r, 190v.
Estat de conservació:A més del forats de corc habituals, al fol 39 hi ha un petit estrip. Els folis 1-9 han estat molt restaurats, com els folis 187-190. El ms. està en bon estat.
Procedència:Catalunya.

Si fos cert que el foli 1, del qual s'ha parlat abans, hagués format part del manuscrit des dels seus orígens, es podria fer la hipòtesi que el manuscrit hauria estat escrit o hauria estat adquirit entre 1402 i 1493 pel convent al qual pertanyia fra Bernat de Riussec. A mitjan segle XIX el posseïa Miquel Mayora, de Barcelona. Era un manuscrit desamortitzat i dispersat? El cert és que fou venut el 1869. Per vint-i-cinc duros l'adquirí una casa de París, que el va revendre al prof. Hermann Suchier, de Halle a. Saale. L'abril del 1914, Suchier l'oferí a l'Institut d'Estudis Catalans, que el va comprar tot d'una. Cf. A. Pi i Arimon, Barcelona antigua y moderna, t. II, Barcelona 1854, 222; La anticuaria, 1869, 105; «BBC», I (1914), 31.

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels – 2-190
Taula de capítols:Fol. 2ra, inc. de la taula: «Capitol primer qui preposa curt e en general la altesa de la engelical natura en cartes I...».
Text:Fol. 1r, inc.: «In Dei nomine Nouerint uniuersi quod Ego Catherina Vxor bartholomei bosch quondam ciuis barchin. attendens plura grata et accepta seruitia per uos [tallat] meo siue nabot mihi tempore preteri[to] facta et impensa...»
Fol. 10ra, inc.: «(rúbrica) Comensen los tractats del present libre de natura angelical los quals son V tots per capitols composts per mestre ffrancesch eximenis del orde dels frares menors. (segueix rúbrica al marge, rb) Procehint al primer tractat ab la gracia de deu deuets saber que acis tracta
segons que ensenyen los seguents capitols. Capitol primer qui preposa curt e en general la altesa dela angelical natura (fi de rúbrica marginal i torna al ra). Angelical natura es tan alta e tan meraueylosa e tan excellent creade exalçade ordonade e glorificada...».
Exp.: «... quarum interest et intererit resipienti et pactisanti (?) ac etiam et clausi signo quoque meo assueto sign...» [tallat].
Fol. 6ra, exp.: «...Capitol L qui tancha lo libre el sotmet a la sancta esgleya romana en cartes CLXXXI».
Folis 6rb-9 buits.
Fol. 190va-b, exp.: «... E ab aytant sia ab uos tostemps ihesu xprist per la sua clemencia. Amen. Deo gracias. | vb | Ffi nito libro sit laus et gloria christo. Qui scripsit scribat et semper cum Domino viuat ament (sic). Anno a natiuitate Domini Millesimo quadringentesimo Decimo octauo Nona die
decembris».
Bibliografia:Grahit, 29; Massó i Torrents, Les obres, 55; Martí, Eiximenis, 465; Cincuenta años, 134; Pere Bohigas, Les manuscrits à miniatures de la Biblioteca Central de Barcelone (ancienne «Biblioteca de Catalunya»), dins «Librarium», 7 (1964), 46; Ilustración, 198-199; Agustín Millares Carlo – José Manuel Ruiz Asencio, Tratado de Paleografía española I-III, Madrid 1983, làm. 279; Cort i Mecenatge: la literatura, l'art, la música i el teatre a l'Edat Mitjana, Barcelona, Biblioteca de Catalunya – Universidad Internacional Menéndez y Pelayo 1993; Bibliographica: documents dels segles VIII al XX, Barcelona, Biblioteca de Catalunya 1993, n. 35; J. Planas Bádenas, El esplendor del gótico catalán: la miniatura a comienzos del siglo XIV, [Lleida, Universitat de Lleida] 1998, 149.