Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB ms16 (25 / maig / 2020)

Madrid - Biblioteca Nacional de España - Manuscritos - 73

Publicació de la fitxa: 2006-08-04
Darrera modificació: 2013-10-08
Bases de dades:Eiximenis
Descripció
Autor:Sadurní Martí
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Madrid
Institució:Biblioteca Nacional de España
Fons:Manuscritos
Signatura:73
Sigles usuals en la tradició:H

Relligadura

Datació:s. XVIII
Notes:Manuscrit guardat dins una capsa de fusta recoberta d'una tela de color verd clar, que mesura 260 × 340 × 70, amb llom de cartró sobre fusta recobert de pell de color verd fosc i dividit en sis seccions rases, llevat de la 2), on es llegeix en lletres daurades: «F. Eximens / Libre dels Angels», i de la darrera, amb etiqueta i la cota actual del ms.: «Mss / 73».

Folis de protecció i de guarda: II folis de guarda de paper al principi i al final, amb filigrana de tres cercles superposats, el primer dels quals duu al seu exterior dues bèsties alades i al seu interior una creu, el segon les lletres C i D enllaçades i el tercer la lletra P (acròstic de Capellades?). Al capdamunt dels cercles una corona, i als costats del cercle superior dues bèsties alades. Foli de guarda inicial Ir, en tinta negra: «Tiene 306 fol.»
Llom
Títols:1) decoració de florons daurats als angles i al centre en forma de creu; 2) teixell de pell: «Ximenez | DE | ANGELES»; 3) com la primera, però més ample; 4) com la primera, amb etiqueta enganxada: «Mss. / 73».
Altres:Els plecs són directament cosits a les tapes mitjançant tres nervis interns perfectament visibles, que formen quatre seccions a l'exterior.
Coberta
Matèria:Pasta de paper recoberta de pell marró.
Títols:Contratapa I, angle superior esquerre, etiqueta: «Mss. 73»; «15-4» (ratllats els números); «B» (ratllada); altra etiqueta: «B. 95», ratllada.
Altres:225 × 305 × 80
Altres elements:Cobertes (folres) del mateix paper que els folis de guarda. Talls amb restes de coloració vermella. Capçalera i capçada dalt i baix.

Bibliografia

Descripcions:Gascón Urís (1992), Edició crítica del Llibre dels ..., pp. 50*-59*.
Reproduccions fotogràfiques:ILCC Microfilm 24 I 14

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Manuscrit homogeni.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:27 març 1431. - expressa
Copista:Antoni Mercet (fl. 1431)

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Pergamí
Notes:a) A la major part del ms. hom veu la filigrana de l'escut romboidal quadribarrat amb gran corona reial a sobre, del tipus Valls i Subirà 226, datada a Barcelona el 1427.
b) Foli 125, filigrana de l'estel dins un cercle, somada d'antena i creu, semblant a Briquet 6068, datada a Colle el 1427 i a Lucca els anys 1439-1440.
c) Foli 265, de les muntanyes amb antena, semblant a Briquet 11675, datada a Lausanne el 1364 i a Morgues el 1386.
Foliació
Notes:II + 11-201 + 1[I]-306[CCCIIII]+II.

Foliació de la taula independent, amb xifres aràbigues modernes, de 1 a 20. Foliació doble, en xifres romanes i aràbigues, contínua, amb l'accident sobredit. A la part superior del recto dels folis, en rúbrica, tituli currentes, indicant en llatí el número del liber de l'obra, del primus al quintus.
Dimensions
Alçada x base:293 x 220
Composició material
Plecs
Número:16
Notes:Primer i darrer full de plec de pergamí; els altres (8) de paper.
Entre el plec 7) i 8) el numerador s'estrompassà els folis CXXI-CXXX.
En el penúltim plec, hom afegí un bifoli (folis 264-265) a la primera meitat del plec, originant-se axí el decalatge entre la numeració romana, que manca en el bifoli esmentat, i l'aràbiga, que hi és.
Al foli 11r, marge dret, en tinta sèpia, escrit per una mà del s. XVIII: «tiene 306 folios sin la tabla». Al marge inferior, mateixa tinta, caràcters molt grans: «38».
Plec 1
Tipus:10+2
Folis:11-201
Plec 2
Tipus:10+2
Folis:1-20
Reclam:E diu
Plec 3
Tipus:10+2
Folis:21-40
Reclam:entre
Plec 4
Tipus:10+2
Folis:41-60
Reclam:aytals
Plec 5
Tipus:10+2
Folis:61-80
Reclam:altres
Plec 6
Tipus:10+2
Folis:81-100
Reclam:Si posa
Plec 7
Tipus:10+2
Folis:101-120
Reclam:-yia Gitant
Plec 8
Tipus:10+2
Folis:121-140
Reclam:terç
Plec 9
Tipus:10+2
Folis:141-160
Reclam:en tres
Plec 10
Tipus:10+2
Folis:161-180
Reclam:incli nacio
Plec 11
Tipus:10+2
Folis:181-200
Reclam:certament
Plec 12
Tipus:10+2
Folis:201-220
Reclam:per molts de bens
Plec 13
Tipus:10+2
Folis:221-240
Reclam:los angels
Plec 14
Tipus:10+2
Folis:241-260
Reclam:per aques tes
Plec 15
Tipus:12/10
Folis:261-282
Reclam:aquests
Plec 16
Tipus:12+2
Folis:283-306
Signatures:Numeració de plecs: Signatures de quadern alfanumèriques, posant la a al segon plec, on comença el text de l'obra.
Reclams:sí. Reclams horitzontals.

Impaginació

Disposició del text
Notes:Pròleg: 122 × 170, a columna tirada, de 26 línies. Impaginació: 30 + 122 + 60 × 40 + 170 + 85. Cos del tractat: 135 × 175, a dos corondells, de 22-27 línies. Impaginació: 25 + 60 + 15 + 60 + 55 × 40 + 175 + 85.
Ratllat:sí. a) de la taula, en tinta sèpia; b) de l'obra, a la mina de plom. 1111 2222. En alguns folis de pergamí hom ha emprat una punta seca que s'ha esmussat. Primera línia escrita. a) Taula: Dues línies de justificació verticals, dues línies de justificació horitzontals, escriptura de justificació a justificació. UR = 6,5. b) Tractat: Quatre línies de justificació verticals, dues línies de justificació horitzontals, línies d'escriptura de justificació a justificació i de justificació a justificació. UR = varia de 6,5 a 7,95.
Perforat:sí. Restes de perforacions rodones, en grups de parelles, practicades molt a prop del tall, als extrems de les línies de justificació; al marge inferior, al centre de les columnes.
Escriptura
Escriptura 1
Datació:s. XIV - XV
Especificacions:Escriptura gòtica cursiva rodona descurada, d'una sola mà. Antoni Mercet, escriptor de València.
Decoració i jerarquització
Inicials:Espai en blanc per a la inicial del pròleg, no realitzada. Inicial de tractat afiligranada (f. 2). Inicials de capítol blaves i vermelles amb petites filigranes; a partir del foli 21, la majoria sense executar. Rúbriques de capítol. Majúscules amb tocs de groc a l'interior dels paràgrafs.
Marginalia:sí. Alguna nota marginal de lectors posteriors. Nota del mateix copista al foli 149[CXLVIIII]va.

Història

Segells:Segell de la BN als folis 1r, 2r, 10r, 11r, [II]r, 7[VII]r, 23[XXXIII]r, 40[XXXX]r, 47 etc.
Estat de conservació:Correcte, amb descosits i algun foli amb estrips petits, sense corc.
Procedència:València.

És a les col·leccions reials des de principis del segle XVIII.

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels – 1-306[CCCIIII]
Taula de capítols:Fol. 1r, inc. de la taula: «(rúbrica) Açi comença la taula del libre dels angels Compost per lo reuerent pare en Christ patriacha (sic) maestre francesch Exemeniz del orde dels ffrares menors a requesta e supplicacio del honorable mossen Pere dartes caualler e racional del molt alt senyor Rey don
Johan darago lauors regnant (fi de rúbrica). Capitol primer qui proposa curt hi en general la altea de la angelical natura (rúbrica:) dues cartes».
Fol. 18v, exp.: «Capitol XLVIIIIº qui tancha lo libre el sotsmet a la sancta esglesia Romana (rúbrica:) CCCIIIIe cartes (fi de rúbrica). Oracio a sent Gabriel (rúbrica:). CCCIIIIe cartes».
Folis 19-20 buits.
Text:Fol. 1ra, inc.: «(rúbrica) Açi comença lo libre dels angels compost per lo reuerent pare en Christ patriarcha mestre Ffrancesch Exemeniz del orde dels frares menors A requesta e supplicacio del honorable mossen Pere dartes caualler e racional del molt alt senyor rey don Johan daRago lauors regnant (fi de rúbrica). Al molt honorable e molt saui caualler mossen P. dartes maestre racional del molt alt princep e senyor don Johan per la gracia de deu Rey darago lo seu humil seruidor ffrare ffrancesch eximeniz del orde dels | rb | ffrares menors si matex ab tota reuerencia en aquell eternal deu qui es pare de tots los sants angels...».
Fol. 306 [CCCIIII]ra, inc.: «(rúbrica) Oracio a sent Gabriel (fi de la rúbrica) Gabriel archangele fortitudo dei precor hora...».
Fol. 306 [CCCIIII]rb, expl.: «... Als quals vos recomanam Axi carament com se ni puch E abaytant sia ab nos tots temps Jhesucrist per la sua clemencia e gracia e misericordia».
Fol. 306 [CCCIIII]va, exp.: «... vt cum eo gaudere mereamur in celis per eundem Christum dominum nostrum. Amen. Iste liber fuit expletus per manus Anthonii Merceti scriptoris ciuis Valençie die Mercurii vicesima Septima mensis Marçii anno Mº CCCCXXXIº [a sota, amb lletra del s. XVI:] MCCCCXXXI».
Bibliografia:Grahit, 29; Massó i Torrents, Manuscrits Catalans, 112-117, XXVI; Les obres, 56; Martí, Eiximenis, 466; Domínguez Bordona, 11-12; Martí, Notes descriptives, 342; IGMBN, I, 64; Castro, 18, nº 7.